Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Standaryzacja zatrudnienia metodą bonu organizacyjnego w legnickiej oświacie

Opis dotyczy podejścia samorządu Legnicy jako organu prowadzącego szkoły i organizatora oświaty, do poprawy zarządzania usługami oświatowymi -  z wykorzystaniem własnych danych pozyskanych z arkuszy organizacyjnych szkół oraz w porównaniu z danymi z podobnych jednostek samorządu. Pokazuje jak duże korzyści można uzyskać w procesie zarządzania ze szczegółowej analizy danych

Problem zdefiniowany przez samorząd: Ważnym argumentem były nieporównywalnie wyższe wydatki Legnicy na oświatę na tle innych miast o tym samym statusie, a także pogłębiająca się różnica pomiędzy subwencją oświatową ogólną a dopłatami Miasta.
Wstępna analiza organizacji legnickiej oświaty dokonana przez firmę zewnętrzną wykazała przerost zatrudnienia przede wszystkim wśród pracowników administracyjno-obsługowych o 120 etatów, wśród nauczycieli o około 50 etatów.

Dodatkowo wskazano na duże dysproporcje w zatrudnieniu. Placówki tego samego typu i wielkości były zorganizowane w bardzo zróżnicowany sposób. Przy porównywalnej liczbie uczniów, oddziałów i podobnej bazie dydaktycznej różna była liczba etatów. Zjawisko to występowało przede wszystkim wśród pracowników administracyjno-obsługowych. Duże różnice odnotowano przy tzw. etatach wsparcia - pedagodzy, bibliotekarze, psycholodzy, wychowawcy świetlic.

Ponadto z analizy sytuacji demograficznej na przestrzeni 9 lat (2008-2016) w kontekście zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wniosła istotne dane na temat dużego spadku liczby uczniów (o ponad 3000). Tymczasem w zatrudnieniu nauczycieli nie wystąpiły większe różnice (o około 14 etatów rocznie). Stan zatrudnienia pracowników administracji szkolnej i obsługi nie ulegał żadnym zmianom.

Sposób rozwiązania: Standaryzacja zatrudnienia metodą bonu organizacyjnego w legnickiej oświacie miała na celu racjonalizację rozumianą jako sprawiedliwy podział środków publicznych między szkoły w taki sposób, by każdy uczeń miał porównywalny dostęp do osób zatrudnionych w szkołach. W efekcie udało się również wyeliminować narosłe przez lata przerosty zatrudnienia.

Ponadto innowacja skutkuje odejściem od tradycyjnej, nakazowej metody zarządzania personelem na rzecz pełnej autonomii dyrektora w zakresie kierowania jednostką. Autonomii ograniczonej wyłącznie przepisami i wprowadzonymi parametrami standaryzacji.

Dyrektor ma daleko idącą autonomię w tworzeniu szkoły ponosi jednak odpowiedzialność za swoje decyzje. Organ prowadzący, dzięki standaryzacji, ma pełną kontrolę nad finansami.

Korzyści: Osiągnięto w ciągu kilku lat zmniejszenie zatrudnienia i oszczędności finansowe. Jednak ważniejsze było to, że kompleksowa, dobrze przygotowana racjonalizacja zatrudnienia w legnickiej oświacie pozwoliła zminimalizować negatywne skutki w postaci utraty pracy. Samorząd Legnicy wiele sobie obiecuje po dostępie do pełnych, wieloletnich danych systemu SMUP - smup.gov.pl. Pozwolą one na dokonywanie porównań nie tylko zarządczych - w ramach szkół prowadzonych przez Miasto, ale również między samorządami i to bez korzystania z pomocy i zasobów firm zewnętrznych.

      

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-03-28
Data aktualizacji:2023-02-07
Typ jednostki:powiat
Miejscowość:Legnica
Powiat:Legnica
Województwo:dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:59-220 Legnica
Jednostka wdrażająca:Urząd miasta Legnica
Ulica:Plac Słowiański 8
Telefon:767212230
Witryna internetowa:www.legnica.pl
Liczba mieszkańców:95 736
Osoby kontaktowe:
Baner projektu