Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Zarządzanie Edukacją i polityka organizacyjno-kadrowa w oświacie

Zarządzanie Edukacją i polityką organizacyjno-kadrową w oświacie poprzez zracjonalizowanie kosztów  funkcjonowania wszystkich szkół poprzez ujednolicenie systemów organizacji (arkusza organizacyjnego jednostek, księgowości (system finansowo-księgowy), płac, magazynów, inwentaryzacji, e-dzienników wraz z wprowadzeniem standaryzacji zatrudnienia pracowników administracyjno-obsługowych wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania edukacją EDU-NET
Działania powyższe były i są realizowane poprzez ujednolicenie stosowanych organizacji  księgowań i rozwiązań, lepsza możliwość kontroli planowanych i realizowanych wydatków, szybka informacja zwrotna o zmianie planu finansowego.
Jednolite zasady planowania budżetów (osobowe- wynikające wprost z zatwierdzonych arkuszy, rzeczowe według przyjętych zasad, limitów itp.). 
Wprowadzenie standaryzacji zatrudniania pracowników administracyjno-obsługowych oraz stawek ich wynagrodzeń zasadniczych. Ujednolicenie skali zatrudniania pracowników administracyjno-obsługowych i ich wynagrodzeń na takich samych stanowiskach. Powiązanie etatów zatrudnionych pracowników od m2 powierzchni budynków (obsługa) oraz ilości dzieci (administracja).
Przeprowadzenie  termomodernizacji budynków oraz montaż urządzeń oszczędnościowych.  Zintensyfikowanie szkoleń dla nauczycieli (większość zatrudnionych nauczycieli to nauczyciele dyplomowani) poprzez Tarnowską Inicjatywę Oświatową e-dukaTIO.
Ogólny opis korzyści, które wynikają z wdrożenia rozwiązania.
Jednolity system finansowo-księgowy (od roku 2021 system w chmurze), płacowy, inwentaryzacyjny, magazynowy czy też kancelaryjny i e-dziennik dla rodziców i nauczycieli pozwala z jednej strony na lepszy kontakt i wymianę doświadczeń jak również rozwiązywanie pojawiających się problemów „w sieci” na bieżąco. Daje możliwość szybszej i dokładniejszej weryfikacji. Planowanie budżetów odbywa się z realnych arkuszy – zatwierdzonych przez organ prowadzący. Takie ujednolicenia daje możliwość szybkiego zastąpienia osoby nieobecnej (umożliwienie dostępu on-line). Każda szkoła jest osobną jednostką budżetową z własną księgowością i organizacją. Ujednolicone zostały wykorzystywane systemy pracy i organizacji. Takie ujednolicenie systemów pozwala to na bardziej racjonalne planowanie wydatków co przekłada się na sukcesywne obniżanie kosztów rocznych ponoszone na dziecko w szkole. Dodatkowo ujednolicony i elektroniczny arkusz organizacyjny pozwala na weryfikację liczby uczniów w oddziale, na kontrolę zajęć międzyoddziałowych, dyrektorskich, planowanych zastępstw, wymiaru etatu poszczególnych nauczycieli itp. – a to wszystko przekłada się na niższe koszty. Miasto Tarnów kolejny już rok nie jest zobligowane do wypłaty wyrównań wynikających z art.30 a KN gdyż wszyscy nauczyciele osiągają wymagane średnie wynagrodzenie. Związane jest to z przydzielaniem godzin ponadwymiarowych w trakcie roku szkolnego. 
Wprowadzona standaryzacja zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na przestrzeni kilku lat zmniejszyła liczbę zatrudnionych osób o ponad 300 etatów. Struktura zatrudnienia jest taka sama dla każdego typu szkoły i wynika z powierzchni budynku, liczby dzieci czy też liczby wydawanych posiłków.
Przeprowadzone na przestrzeni kilkunastu lat prace termomodernizacyjne budynków oświatowych obniżyły koszty ich funkcjonowania (ogrzewanie, oświetlenie, zużycie wody itp.)a ostatnio zamontowane systemy oszczędzania dodatkowo zmniejszyły ilość zużywanej w placówkach wody. Intensyfikacja szkoleń nauczycieli w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej e-ducaTIO współorganizowanej przez Tarnowskich Liderów Przedmiotowych we współpracy z tarnowskimi placówkami oświatowymi oraz coroczne szkolenia w ramach programów Aktywna Tablica i NPRCz przyczyniły się do wysokich wyników egzaminów klas VIII. Pomogły również nauczycielom na prowadzenie zajęć w czasie pandemii w formie on-line lub hybrydowej. W statystykach ostatnich lat Miasto Tarnów przewyższa wynikami średnie osiągnięte zarówno w Małopolsce jak i w całej Polsce.

Wykres. Podsumowanie - średnie wyniki procentowe 2022.

Analizując wyniki edukacyjne miasta Tarnowa w Systemie Monitorowania Usług Publicznych można zauważyć, że od momentu wprowadzenia egzaminu ośmioklasisty, średnie wyniki, rok rocznie, są wyższe na tle innych miast na prawach powiatu.

 

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2023-02-25
Data aktualizacji:2023-12-19
Typ jednostki:miasto na prawach powiatu
Miejscowość:Tarnów
Powiat:Tarnów
Województwo:małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:33-100 Tarnów
Jednostka wdrażająca:Miasto Tarnów
Ulica:ul. Mickiewicza 2
Telefon:14 6882465
Witryna internetowa:www.umt.tarnow.pl
Adres email:w.edukacji@umt.tarnow.pl
Liczba mieszkańców:105 014
Osoby kontaktowe:
Baner projektu