Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do treści bocznej
baza
dobrych praktyk
Baner projektu

Program osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera w Gdyni na lata 2017-2021

Celem programu osłonowego realizowanego przez samorząd Miasta Gdyni było zapewnienie mieszkańcom Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera wsparcia w zmianie miejsca zamieszkania i zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych związanych z osiedleniem w innych częściach miasta oraz ustabilizowanie sytuacji życiowej, z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania: mieszkaniowych, zawodowych, wychowawczych, edukacyjnych i relacji w społeczności lokalnej.  

Problem zdefiniowany przez samorząd: Wzgórze gen. Orlicz-Dreszera (WOD), nazywane w Gdyni potocznie „Pekinem", to jeden z sześciu podobszarów miasta wskazanych jako obszar wymagający szczególnej interwencji gminy. Wśród przesłanek stanowiących podstawę działań rewitalizacyjnych wymienić należy w szczególności nieuregulowaną sytuację formalno-prawną miejsca, fatalny stan techniczny większości zamieszkiwanych obiektów, skutkujący nie tylko bardzo niskim standardem życia, ale też stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców poprzez potencjalne katastrofy budowlane, epidemiologiczne czy pożarowe.  

Opracowanie programu poprzedziły bardzo szerokie działania badawczo-analityczne, oparte na pryncypium partycypacji społecznej. Na tym etapie korzystano z zewnętrznego wsparcia analitycznego.  

Sposób rozwiązania: Z uwagi na przeważający udział gruntów prywatnych podejmowanie działań inwestycyjnych - mających na celu poprawę jakości życia jego mieszkańców bezpośrednio w miejscu zamieszkiwania - nie było możliwe. Zaplanowano wsparcie mieszkańców w procesie zmiany miejsca zamieszkania oraz zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, socjalnych i innych służących stabilizacji sytuacji życiowej. 

Oferowane mieszkańcom wsparcie oparto o cztery fundamentalne zasady: dobrowolności, indywidualizacji wsparcia, subsydiarności oraz utrzymania relacji na linii mieszkaniec-pracownik miasta/MOPS. Założeniem Programu było zapewnienie optymalnych warunków do zmiany miejsca zamieszkania i pełnej asekuracji instytucjonalnej w tym procesie. Podpisanie deklaracji przystąpienia do Programu Osłonowego miało być decyzją podjętą przez rodzinę świadomie i samodzielnie. Oferta wsparcia dla rodziny dobierana była także w sposób zindywidualizowany, uwzględniający posiadane przez nią zasoby i deficyty (społeczne, ekonomiczne itp.).  

Korzyści: W ciągu niemal 5 lat realizacji programu osiągnięto założony cel - 97 proc. ogółu rodzin wyprowadziło się. Przy wdrożeniu utrzymano wysoki poziom efektywności wydatkowanych środków publicznych w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych/schronienia w formach instytucjonalnych (takich jak schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia). Średni miesięczny koszt wsparcia jednej osoby w ramach programu wyniósł 476 zł w porównaniu z 1193 zł wsparcia osoby w schronisku.   

Program realizowany przez gdyński samorząd dotyczy następujących usług publicznych zdefiniowanych w SMUP, w obszarze "Lokalna Polityka Społeczna" (podobszar "Pomoc społeczna"): poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa, praca socjalna, udzielanie świadczeń z pomocy społecznej. Dane obrazujące wymienione usługi są dostępne w odniesieniu do Gdyni jako jednostki samorządu terytorialnego w portalu smup.gov.pl.  

Metryka praktyki

Data wprowadzenia do BDP:2022-04-25
Data aktualizacji:2023-02-07
Typ jednostki:gmina miejska
Miejscowość:Gdynia
Powiat:Gdynia
Województwo:pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:81-265 Gdynia
Jednostka wdrażająca:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Ulica:Grabowo 2
Telefon:587820120
Telefon:586259337
Witryna internetowa:www.mopsgdynia.pl
Adres email:sekretariat@mopsgdynia.pl
Liczba mieszkańców:250 242
Osoby kontaktowe:
Baner projektu