Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.874
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Dialog samorządu lokalnego z pracownikami - przedstawicielami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

W roku 2012 podjęto się regularnych negocjacji, w celu zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Placówek Społecznych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa (zwanych dalej PUZP) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, którego stroną jest Prezydent Miasta Częstochowy.  Prowadzone negocjacje były trudne z uwagi na żądania strony pracowniczej dot. stworzenia najkorzystniejszych warunków pracy, oraz możliwości finansowych budżetu miasta, które nie pozwalały na ich zaspokojenie. Jednocześnie w obu wymienionych jednostkach toczyły się rozmowy negocjacyjne, w celu zawarcia zakładowych układów zbiorowych pracy (ZUZP) oddzielnych dla każdej z ww. jednostek. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy szczegółowo określają specyficzne zasady rozwiązania funkcjonujące w MOPS i DPS.

Efektem tych negocjacji, zakończonych w dniu 17 stycznia 2013 r.,  było uroczyste podpisanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wpisanie do rejestru układów zbiorowych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2013 r. Dzięki podjętemu dialogowi obie strony przygotowały Układ, który w swojej treści zapobiega antagonizmowi obu jednostek, których dotyczy podpisywany Układ. W obu podległych jednostkach zostały wynegocjowane  zakładowe układy zbiorowe.
Strona związkowa, tj. Zarząd Regionu Częstochowskiego, NSZZ Solidarność wynegocjowała umieszczenie w negocjowanym Układzie zapisów dotyczących przyznania pracownikom obu jednostek wynagrodzenia rocznego, dodatku „stażowego” oraz nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującą ustawą o pracownikach samorządowych. Ponadto Strona Prezydenta Miasta zgodziła się na wydłużenie dwóch przerw dla matek karmiących po 45 min każda oraz przyznanie pracownikom dodatku specjalnego, w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, zgodnych z jego kwalifikacjami.
W drodze kompromisu ustalono, że pracownicy, dla których zawarty jest Układ, a którzy jednocześnie realizują zadania wiążące się z opieką lub pomocą  osobom z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz osobom niepełnosprawnym, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, udzielany w każdym roku kalendarzowym
w wymiarze trzech dni. Wynegocjowany PUZP w swojej treści nie zawiera zapisów generujących koszty dla budżetu Gminy Miasta Częstochowy, które były przyczyną wypowiedzenia poprzedniego Układu.  Strona Prezydenta wynegocjowała rezygnacje z zapisów dotyczących m. in.: przekształcenia umów terminowych na czas nieokreślony, wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy do 4 miesięcy, finansowania przez pracodawcę pełnej odpłatności szczepionek i dodatkowych badań lekarskich.

Podjęto się regularnych spotkań negocjacyjnych w sprawi układów zbiorowych pracy (PUZP jak Zakładowe Układy Podpisane dla MOPS i DPS),
o terminach i spotkaniach każdorazowo były informowane wszystkie organizacje związkowe działające w jednostkach, pomimo faktu, że tylko jedna z nich mogła występować jako strona w negocjacjach, inne występowały z głosem doradczym. Każde spotkanie kończyło się wstępnym ustaleniem zakresu tematycznego następnego spotkania oraz sporządzeniem protokołu. Każdorazowo o efektach spotkania informowano Biuro Prasowe UM Częstochowy.

      

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Pracownicy jednostek, w którym podpisany został ZUZP lub też PUZP zostali  bardziej zmotywowani do pracy poprzez szereg dodatkowych przywilejów, pracownicy obu jednostek  są też świadomi , że organowi założycielskiemu, jakim jest Prezydent Miasta Częstochowy zależy na lepszej motywacji pracowników  podległych jednostek, między innymi dzięki wynegocjowanym przywilejom, które nie generują kosztów  dla budżetu Miasta Częstochowy.
Wynegocjowano zapisy dotyczące:
- przyznania pracownikom obu jednostek wynagrodzenia rocznego, dodatku „stażowego” oraz nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującą ustawą
o pracownikach samorządowych.
-  wydłużenia dwóch przerw dla matek karmiących po 45 min każda
- przyznania pracownikom dodatku specjalnego, w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, zgodnych z jego kwalifikacjami.
- dodatkowego urlopu wypoczynkowego, udzielanego w każdym roku kalendarzowym w wymiarze trzech dni dla pracowników, dla których zawarty jest Układ, a którzy jednocześnie realizują zadania wiążące się z opieką lub pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz osobom niepełnosprawnym, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
 

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Zainteresowane mogą być wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które jako organ założycielski nadzorują jednostki podległe, nie tylko z obszaru pomocy społecznej.
Na pozytywny efekt negocjacyjny może mieć wpływ  odpowiednie przygotowanie osób uczestniczących w rozmowach. Zależy to od partnerskiego traktowania stron dialogu  społecznego, jak również od stworzenia odpowiednich warunków do przeprowadzenia negocjacji w postaci przyjaznej atmosfery i budowania wzajemnych dobrych relacji ponad podziałami.
Trwałość wdrożonego systemu zależy od dobrej woli negocjatorów i aktualnej sytuacji ekonomicznej   jednostki samorządowej.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych