Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
» Praktyki
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.841
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Dialog społeczny : Praktyki
Ustalenie dodatkowych świadczeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku, tj. nagród związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określają minimalne wymagania kwalifikacyjne dla pracowników zatrudnionych na stanowisku Inspektora. Ok 14 % wieloletnich pracowników Urzędu, zatrudnionych przed 2003 r. posiada wykształcenie średnie, stanowią jednak trzon doświadczonej kadry urzędniczej, której praktyczna wiedza gwarantuje najwyższą jakość świadczonej pracy. Drugą grupą pracowników są osoby, które powinny podnieść kwalifikacje zawodowe, z uwagi na przejęcie dodatkowych zadań lub obiektywną konieczność wynikającą z wykonywania nowych dla Urzędu zadań lub zadań o wzmożonym stopniu trudności lub wymagających specjalistycznych kwalifikacji. Problem dotyczył również dostosowania wykształcenia pracowników zatrudnionych przede wszystkim na stanowiskach Inspektorów do wymogów obowiązującego rozporządzenia.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Na wniosek organizacji związkowych pracodawca podjął inicjatywę motywowania pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie nagród za podniesienie poziomu wykształcenia. Szczegółowe zapisy i kryteria przyznawania nagród zostały określone w Regulaminie wynagradzania. Tworząc te zapisy przeanalizowana została aktualna sytuacja związana ze wzrastającym poziomem wykształcenia osób starających się o pracę w samorządzie. Uprawnienia do nagrody przysługują bowiem pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Słupsku dłużej  niż 4 lata. Nagrody przysługują wyłącznie pracownikom, którzy podnieśli kwalifikacje na własny koszt  (zapis eliminujący pracowników, którzy ukończyli studia finansowane ze środków zewnętrznych. Z tytułu podwyższenia kwalifikacji przez ukończenie studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów podyplomowych na własny koszt, które są przydatne i umożliwiają lepiej wykonywać zadania na zajmowanym stanowisku, choć nie są wymagane do wykonywania tych zadań, przyznaje się pracownikowi nagrodę w wysokości do 100 % wynagrodzenia miesięcznego pracownika wynikającego z umowy o pracę. Ocena tego, czy studia są przydatne i umożliwiają lepiej wykonywać zadania na zajmowanym stanowisku, należy do pracodawcy. Zasada ta pozwala na weryfikację kierunku studiów, nie przyznaje się bowiem nagrody za każdy ukończony kierunek – pracownik zatem ma możliwość podjęcia świadomej decyzji o kierunku dokształcania, a nie tylko o uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów. Zasady dokumentowania poniesionych kosztów oraz wysokość otrzymanej nagrody zostały określone w Regulaminie (§ 28 - § 32) oraz przenoszone są do umów zawieranych z pracownikami. Koszty poniesione na nagrody (od lipca 2011 i maja 2013 r. dla 7 osób – kwota 21.424) zł są relatywnie niskie w stosunku do do pozytywnego wymiaru rozwiązania.  Kwestia utraty prawa do nagrody i zawieszenia świadczenia zostały uregulowane w  § 33 i § 34.

      

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Rezultaty jakie osiągnięto to: motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; zatrzymanie w Urzędzie długoletnich pracowników, wzrost poziomu wykształcenia kadry pracowniczej Urzędu, podniesienie jakości i fachowości.

Zasady równości płci

     Projekt nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn w przedstawionym projekcie.

      

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

System można replikować w każdej jednostce samorządu terytorialnego. Zasady funkcjonowania rozwiązania należy ująć w formie pisemnej w formalnym akcie prawnym (zarządzenie, regulamin) i zabezpieczyć środki finansowe w budżecie. Wskazane jest precyzyjne określenie warunków, trybu i wysokości przyznawanych świadczeń. Należy także przewidzieć skutki niewywiązania się obydwu stron ze wzajemnych zobowiązań. Pozwoli to wprowadzić system przejrzysty, przewidywalny i obiektywny, nie preferujący żadnej ze stron (pracodawca – pracownik) oraz nie faworyzujący żadnej z grup pracowniczych.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Dialog społeczny w sektorze samorządowym i przedsiębiorstwach


 
   Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych