Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.768
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Partnerstwo realizowane na terenie LGD Gościnna Wielkopolska ma charakter sektorowy  (obecnie 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD Gościnna Wielkopolska) i międzysektorowy (z udziałem przedstawicieli NGO's oraz przedsiębiorców)

W celu realizacji wspólnego projektu w tym obszarze, do współpracy (poszerzając tym samym grupę partnerstwa) dołączyły: Powiat Gostyński i Miasto Kościan. W rezultacie, partnerstwo powstałe dla realizacji projektu dotyczącego doskonalenia usług publicznych  i  oparte na Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"  obejmuje teren 13 samorządów południowo-zachodniej Wielkopolski leżących na terenie powiatów: śremskiego, kościańskiego,  gostyńskiego, rawickiego i krotoszyńskiego.

Współpraca gmin obecnego partnerstwa rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy powołano Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna" w celu utworzenia ujednoliconej oferty turystycznej i dla zaktywizowania działań skierowanych na poprawę warunków dla rozwoju turystyki. Rozwój oferty turystycznej traktowano bardzo szeroko. Wzmacniano działania w dziedzinie wspomagania lokalnych tradycji kulturalnych, rzemieślniczych, hodowlanych. Starano się wykorzystać lokalne zasoby  w celu rozwoju turystki pobytowej, sakralnej, pieszej, rowerowej, konnej, wodnej. Promowano turystykę nawiązującą do silnych tradycji folklorystycznych, obecności tradycyjnego rzemiosła, wykorzystującą liczne obiekty pałacowo-parkowe, sakralne a także tradycje hodowli koni czy innych specyficznych zasobów jak np. nieczynne linie kolejowe do rozwoju turystki na drezynach.

Drugą ważną sferą aktywności, ujętą w strategii rozwoju, była działalność na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Starano się zadbać aby przy rosnących dochodach ludności (bazę gospodarczą stanowi bardzo wydajne rolnictwo i drobna działalność produkcyjna) i wyróżniającej się gospodarności mieszkańców pojawiały się zmiany w poprawie funkcjonowania sfery publicznej, jakości przestrzeni publicznej i aktywności mieszkańców.

Sytuacja w gminach tworzących partnerstwo została wnikliwie przeanalizowana przy opracowywaniu lokalnej strategii rozwoju  w 2009 roku. Wskazano wtedy na obecność wielu zasobów pozwalających wzbogacić aktywność gospodarczą o działania rozwijające ofertę turystyczną. W diagnozie wskazywano też potrzebę podejmowania działań wspierających lokalną aktywność mimo, że jest ona na wyróżniającym się poziomie. Uznano, że przywiązanie lokalnej ludności do tradycji i najlepszych cech etosu wielkopolskiego  jest bardzo cennym czynnikiem rozwoju. Na tym terenie zachowały się zwyczaje regionalne, działają liczne zespoły regionalne. Są długie tradycje pracy pozytywistycznej prowadzonej przez ziemiaństwo oraz działaczy gospodarczych. Na tym terenie powstawały pierwsze kółka rolnicze i banki spółdzielcze na ziemiach polskich.

Uznano, że stosunkowa dobra sytuacja gospodarcza i społeczna wynikająca z indywidualnej aktywności mieszkańców powinna być wzmacniana przez wysiłki samorządów w celu poprawy przestrzeni publicznej i doskonalenia poziomu usług publicznych.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

W Lokalnej strategii rozwoju opracowanej w 2009 roku przyjęto dwa cele ogólne i pięć celów szczegółowych. Pierwszy cel ogólny brzmiał: Rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski. Ten cel ogólny postanowiono realizować przy pomocy trzech celów szczegółowych:

- Rozwój bazy rekreacyjnej i turystycznej

- Wzrost aktywności gospodarczej i społecznej w obszarze rekreacji i turystyki

- Promocja Gościnnej Wielkopolski

Drugi cel ogólny Poprawa jakości życia mieszkańców Gościnnej Wielkopolski jest realizowany przez dwa cele szczegółowe:

- Poprawa estetyki oraz zagospodarowanie obiektów i przestrzeni publicznej

- Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej oraz integracja mieszkańców.

Dla realizacji tych celów przeprowadzono wiele projektów, na które szukano finansowania zewnętrznego. W ramach formuły LGD starano się finansować różne lokalne inicjatywy.

W  2013 roku rozpoczęło realizację projektu „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych", który jest uruchomiony przez MRR i współfinansowany  z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013. W ramach tego projektu postanowiono przeanalizować sytuację  samorządów objętych projektem pod kątem pięciu rodzajów usług publicznych: komunikacja, pomoc społeczna, kultura, edukacja i usługi komunalne. W wyniku podjętych prac  ma powstać pięć strategii sektorowych, osobno dla każdego rodzaju usług. Przewiduje się także przygotowanie strategii zbiorczej - parasolowej. Założono, że przy realizacji projektu gminy będą korzystały ze współpracy ze specjalistami i naukowcami oraz rozbudują system pozyskiwania opinii mieszkańców.

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanego ograniczenia dostępności usług publicznych na znacznej części obszaru partnerstwa, powodującego narastające wykluczenie społeczne i zawodowe mieszkańców wsi oraz coraz niższą ocenę skuteczności administracji publicznej w sferze  usług publicznych.

Partnerskie JST działają na wiejskim obszarze funkcjonalnym wg typologii  Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z 2011 r. Obszar bezpośredniej realizacji projektu obejmuje 11 gmin wiejskich i miejsko - wiejskich tworzących obszar działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" oraz Miasto Kościan i Powiat Gostyński, jako partnerów projektu. W powiatach kościańskim i rawickim projektem objęte jest powyżej 50% gmin. Większość gmin objętych obecnie projektem współpracuje od kilkunastu lat w ramach Międzygminnego Związku Turystycznego, a w ostatnich latach również w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania odpadów oraz edukacji, zawierając lokalne porozumienia. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  LGD Gościnna Wielkopolska znacząco zwiększyła zdolność JST do wspólnych działań i poszukiwania rozwiązań problemów ponad granicami gmin.

W celu zminimalizowania istniejących ograniczeń w dostępności usług publicznych, zapewnienia równości mieszkańców miast i wsi w dostępie do usług tej samej jakości i wartości oraz zwiększenia efektywności wykorzystania istniejących zasobów infrastruktury publicznej i kapitału ludzkiego - zaplanowano realizację niniejszego projektu polegającego na warsztatowo - eksperckim wypracowaniu strategii sektorowych (dla każdego rodzaju usług) i strategii „parasolowej" (wyznaczającej zasady funkcjonowania partnerstwa i powiązanie realizacji strategii sektorowych na obszarze objętym projektem) oraz  przygotowaniu partnerstwa do ich realizacji.

      

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Efekty projektu:

- opracowane diagnozy, analizy i kierunki zmian przyczynią się do pogłębienia i uporządkowania wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości i dostępności na rozwój lokalny i regionalny,

- przeprowadzone szkolenia, seminaria i organizacja sieci punktów kontaktowo - informacyjnych przyczynią się wzmocnienia partycypacji społecznej w zarządzaniu lokalnym,

- utworzone partnerstwo i przyjęte dokumenty strategiczne wzmocnią zdolność JST do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,

- wykonane działania informacyjne i promocyjne wpłyną na upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju.

Realizacja projektu jest również odpowiedzią na wskaźniki opisane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 wskazujące na znaczące ograniczenie dostępu do usług publicznych w Południowej Wielkopolsce.

W rezultacie realizacji projektu uczestniczące w nim JST zawrą porozumienie w celu realizacji wypracowanej strategii świadczenia usług publicznych na obszarze partnerstwa.  

Trwałość i kontynuację rezultatów projektu zapewnia m.in. oparcie struktury wdrażania wypracowanej strategii na funkcjonującym od 10 lat partnerstwie JST i działającym od 5 lat biurze LGD oraz dotychczasowa realizacja LSR LGD Gościnna Wielkopolska.

      

Zasady równości płci
Projekt jest przedsięwzięciem neutralnym
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Głos społeczeństwa jest najważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na rezultat projektu. Ich zaangażowanie pozwoli na wypracowanie wiarygodnych strategii.

Ponadto projekt zakłada:

budowanie struktury oraz funkcjonalności samorządowego partnerstwa wiejsko-miejskiego na rzecz świadczenia usług publicznych.

wzmocnienie  integracji terytorialnej oraz  zdolności do wspólnego działania samorządów o zróżnicowanej funkcjonalności (wieś - miasto), włączenie struktur powiatowych i miasta na prawach powiatu.

umożliwienie przedstawicielom organizacji obywatelskich, przedsiębiorcom nabycia umiejętności współpracy i dialogu oraz podstawowych kompetencji w zakresie planowania i zarządzania.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

- zbadanie kontekstu współpracy i partnerstwa - czy funkcjonują już sprawdzone mechanizmy dialogu i współpracy sektorowej i międzysektorowej,

- opracowanie wspólnej strategii działania,

- instytucjonalizacja procesu partnerstwa.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych