Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
» Praktyki
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.381.180
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 Współpraca między JST : Praktyki
Kościerskie partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w pierwotnym kształcie, obejmującym Gminę Miejską Kościerzyna, Gminę Kościerzyna oraz Powiat Kościerski, zawiązało się na mocy Listu intencyjnego z dnia 02.08.2012r., zgodnie z którym Liderem Partnerstwa ustanowiona została Gmina Miejska Kościerzyna. Już wtedy dostrzeżono, iż powyższe samorządy obok cech wynikających z położenia na Pojezierzu Kaszubskim łączą również wspólne problemy, m.in. stosunkowo niska aktywność społeczna i gospodarcza, przekładająca się na wysoki poziom bezrobocia, niskie dochody ludności, rosnące potrzeby w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej czy spadek poczucia wspólnoty w społeczeństwie. Członkowie Partnerstwa zwrócili także uwagę na niski poziom rozwoju obszaru w stosunku do jego potencjału, wynikający z jego peryferyjnego położenia, braku spójnego systemu wspierania przedsiębiorczości, niewykorzystanych zasobów ludzkich w następstwie niewystarczającej i nieadekwatnej do potrzeb rynkowych oferty usług edukacyjnych, a także wysokiego poziomu zanieczyszczeń środowiska skutkujących spadkiem konkurencyjności turystycznej obszaru funkcjonalnego.

Zdefiniowane problemy, a także doświadczenie we wcześniejszej współpracy skłoniły władze lokalne do podjęcia wspólnych, skoordynowanych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej spójnego terytorialnie obszaru funkcjonalnego tworzonego wspólnie przez Miasto i Gminę Kościerzyna na terenie Powiatu Kościerskiego, w tym poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stworzenia spójności gospodarczej obszaru funkcjonalnego i w efekcie podniesienia jego atrakcyjności gospodarczej i osiedleńczej. Po wstępnej analizie przedstawiciele Partnerstwa stwierdzili, iż zdiagnozowane problemy są również aktualne dla pozostałych samorządów powiatu kościerskiego i zaproponowali poszerzenie obszaru Partnerstwa o pozostałe gminy wiejskie powiatu,  tj. Karsin, Dziemiany, Lipusz, Liniewo, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. Uznano także, iż dla efektywnego rozwiązania problemów obszaru funkcjonalnego niezbędna jest szeroka partycypacja społeczna, w tym wsparcie partnerów społecznych takich jak organizacje pozarządowe i gospodarcze o przedmiocie działań zbieżnym z celami Partnerstwa tj. Kaszubski Instytut Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,  Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub", Pracodawcy Pomorza Gdańsk i Pracodawcy Pomorza Oddział Kościerzyna, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna,  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Organizacje te również zaproszono do współpracy, a wyrazem jej podjęcia i przystąpienia do Partnerstwa było podpisanie w dniu 17.04.2013r. wspólnego listu intencyjnego. W skład Partnerstwa wchodzą zatem instytucje reprezentujące różne środowiska - jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe czy instytucje otoczenia biznesu, co zapewni osiągnięcie celów wspólnych dla wszystkich zaangażowanych stron, a także prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych.

Historia współpracy samorządów Powiatu Kościerskiego sięga jednak znacznie dalej niż zawiązanie Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i rozpoczęła się wraz z reformą samorządową. Już w 2000r. wszystkie samorządy współpracowały przy opracowaniu Strategii Rozwoju Ziemi Kościersko-Zaborskiej. W kolejnych latach gminy i powiat wspólnie realizowały szereg przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych w tym realizowanych ze środków zagranicznych, krajowych jak i własnych. Nie bez znaczenia dla rozwoju współpracy było również przygotowanie Wspólnej Oferty Inwestycyjnej  Samorządów Powiatu Kościerskiego - Serce Kaszub oraz w 2010r. Strategii Rozwoju Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025. Wszystkie te działania wymagały znacznego zaangażowania poszczególnych samorządów, a zwłaszcza wypracowanie przekonania wśród wszystkich partnerów samorządowych i społecznych, że skuteczniejsze i dające większe szansę na sukces mają i będą mieć w najbliższej perspektywie działania wspólne a nie indywidualne. W większości przedsięwzięć rolę inicjatora i lidera pełniło miasto Kościerzyna, bądź Powiat Kościerski. Podstawą każdego wspólnego przedsięwzięcia były liczne spotkania i debaty w gronie zaangażowanych samorządów umożliwiające wydyskutowanie i wypracowanie wspólnego i najbardziej dla wszystkich partnerów optymalnego stanowiska, podjęcie wspólnych decyzji, a także głębsze poznanie uwarunkowań i potrzeb wszystkich stron oraz wypracowanie mechanizmów wzajemnej współpracy. Każde kolejne przedsięwzięcie realizowane wspólnie przyczyniało się do zacieśniania nici współpracy oraz jej udoskonalania między innymi poprzez udział w Zespołach Projektowych i cyklicznych spotkaniach Komitetów Sterujących, służących właściwemu zarządzaniu projektami oraz rozwojowi instytucjonalnemu partnerstw. Proces ten wymagał mobilizacji wszystkich samorządów w zakresie formułowania własnych opinii oraz proponowania wspólnych przedsięwzięć rozwojowych w zakresie współdziałania. Stopniowo budowano również wzajemne zaufanie i doświadczenie, które procentowało z każdym kolejnym realizowanym działaniem. To dotychczasowa wieloletnia współpraca oraz świadomość możliwości rozwiązania wspólnych problemów wyłącznie na drodze długookresowej, partnerskiej współpracy zadecydowały w głównej mierze o zawiązaniu Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 
 

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Jednym z kluczowych priorytetów współpracy wszystkich partnerów jest budowanie mechanizmów i kompetencji w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów o charakterze terytorialnym, wykraczającym poza granice oddziaływania jednej jednostki, w tym:

 • przygotowanie i terminowe złożenie wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania na opracowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej, studium wykonalności oraz dokumentacji techniczno-kosztorysowej w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", będącego jednym z priorytetów MF EOG na lata 2009-2014,
 • wypracowanie potrzebnych do rozwiązania problemów analiz, dokumentów strategicznych, studium wykonalności oraz dokumentacji techniczno- kosztorysowej
 • wykorzystanie opracowanej dokumentacji do pozyskania dofinansowania w latach 2014-2020 na realizację przedsięwzięć, pozwalających na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów i poprawiających sytuację społeczno-ekonomiczną obszaru funkcjonalnego określonego w ramach Partnerstwa

Położenie wszystkich Partnerów projektu we wzajemnym bezpośrednim sąsiedztwie uzasadnia wspólne ich cele, które mają na uwadze rozwiązanie wspólnych problemów oraz wspólne planowanie przestrzeni funkcjonalnej. Udział w Partnerstwie jednostek samorządowych różnego szczebla (tj. gmina miejska, gminy wiejskie oraz powiat) umożliwi lepszą koordynację realizowanych na danym obszarze działań. Ponadto zaangażowanie partnerów społecznych wpływa na międzysektorowy charakter Partnerstwa, dodatkowo wzmacniając udział społeczeństwa w rozwoju lokalnym i zdecydowanie zwiększając jego udział w decydowaniu o sprawach ważnych dla całego obszaru funkcjonalnego.

W celu rozwoju współpracy, dogłębnego zdiagnozowania wspólnych problemów oraz możliwych sposobów ich zniwelowania przedstawiciele wszystkich samorządów tworzących KPnRRS-G brali udział w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Lidera Partnerstwa, odbywających się w siedzibach poszczególnych Partnerów.

2 sierpnia 2012r  - Podpisanie listu intencyjnego na rzecz opracowania wspólnego Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i zawiązania Partnerstwa
3 sierpnia 2012r - Zgłoszenie do udziału w projekcie predefiniowanym realizowanym przez ZMP we współpracy z ZPP i ZGWP RP
6 sierpnia 2012r - Uzyskanie wsparcia w ramach projektu predefiniowanego, w postaci pracy Konsultanta ZMP
18 sierpnia 2012r - Konferencja inaugurująca działania Partnerstwa w ramach projektu predefiniowanego
20 września 2012r - Rozpoczęcie cyklu spotkań Partnerów,   Konwent Wójtów Powiatu Kościerskiego - propozycja rozszerzenia Partnerstwa na wszystkie gminy powiatu
24 września 2012r - Identyfikacja wspólnych obszarów problemowych Partnerstwa
5 październik 2012r - Przedstawienie głównych założeń projektu predefiniowanego i Programu Regionalnego oraz wskazanie kluczowych zagadnień do określenia w ramach Partnerstwa
24 październik 2012r - Konwent Wójtów Powiatu Kościerskiego - określenie składu Partnerstwa
5 listopad 2012r - Wyznaczenie priorytetowego obszaru problemowego Partnerstwa i powołanie Zespołu Realizującego Projekt
15 listopad 2012r -  Pierwsze spotkanie robocze Zespołu Projektowego
29 listopada 2012r - Spotkanie Zespołu Projektowego z Doradcą Partnerstwa - diagnoza wspólnych problemów partnerstwa, identyfikacja związków funkcjonalnych, omówienie potencjalnych dokumentów strategicznych i programów kierunkowych
5 grudnia 2012r - Prezentacja w trakcie przebiegu dotychczasowych prac Zespołu Realizującego Projekt
11 grudnia 2012r - Przygotowanie przez Zespół Realizujący Projekt propozycji działań stanowiących podstawę opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Regionalnego MF EOG;
17 grudnia 2012r - Ostateczne ustalenie priorytetowego obszaru problemowego Partnerstwa
28 grudnia 2012r - Spotkanie z Ekspertem ds. rynku pracy - Panem Jackiem Gallantem
4 stycznia 2013r - Spotkanie z Ekspertem ds. przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego - Panem Krzysztofem Derbiszewskim
17 stycznia 2013r - Spotkanie z Ekspertem ds. efektywności energetycznej - Panem Michałem Skrzypczakiem
23 stycznia 2013r - Spotkanie w celu przedstawienia propozycji działań stanowiących podstawę wniosku aplikacyjnego do Programu Regionalnego MF EOG
25 stycznia 2013r - Spotkanie z Ekspertem ds. rozwiązań informatycznych - Panem Aleksym Goroszko
7 lutego 2013r - Prezentacja przedstawicielom Partnerstwa głównych założeń ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu oraz propozycji dla Partnerstwa przygotowanych przez Ekspertów sektorowych z ramienia ZMP
15 lutego 2013r - Ustalenie głównego przedmiotu projektu do Programu Regionalnego MF EOG - Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej
19 lutego 2013r - Ostateczny wybór planowanych przez Partnerstwo przedsięwzięć stanowiących podstawę wniosku do Programu Regionalnego MF EOG
26 marca 2013r - Omówienie propozycji zakresu projektu do PR MF EOG
5 kwietnia 2013r - Ostateczne określenie zakresu i budżetu projektu do PR MF EOG
 
Podczas szeregu debat i dyskusji omówiono kwestie organizacyjne Partnerstwa, wydyskutowano jego obszar funkcjonalny oraz szczegółowo zdiagnozowano obszary problemowe, w tym priorytetowy obszar problemowy, którym postanowiono zająć się w pierwszej kolejności, a który został wyłoniony w toku krytycznej selekcji uwzględniającej również priorytety kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Spotkania Partnerstwa były każdorazowo protokołowane, a protokoły przekazywane do wszystkich Partnerów, którzy spotykali się także podczas odbywających się co miesiąc Konwentów Samorządów Powiatu Kościerskiego. Dodatkowo, w celu wzmocnienia prac Partnerstwa powołano Zespół Realizujący Projekt, składający się z pracowników merytorycznych Partnerów, którego głównym zadaniem stało się merytoryczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz niezbędnych dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego EOG. Ponadto Lider Partnerstwa wytypował w swojej strukturze organizacyjnej Wydział Rozwoju jako jednostkę koordynującą działania projektowe, odpowiadającą m.in. za wzajemne kontakty i przekazywanie informacji do poszczególnych członków Partnerstwa (komunikacja w partnerstwie odbywała się pocztą tradycyjną, elektroniczną i telefonicznie). Jednocześnie stopniowo deklaracje uczestnictwa w Partnerstwie podpisywały kolejne samorządy: Gmina Karsin, Gmina Dziemiany, Gmina Lipusz, Gmina Liniewo, Gmina Nowa Karczma i Gmina Stara Kiszewa, zobowiązując się do dalszego wspólnego działania. Wszystkie samorządy przeprowadziły analizę posiadanych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz posiadanych zasobów i walorów, pod kątem możliwości rozwiązania zdiagnozowanych wspólnych problemów. Dodatkowo wspólną dyskusję w tym zakresie wsparto konsultacjami z Ekspertami sektorowymi z dziedzin uznanych przez Partnerów za priorytetowe (eksperci ds. rynku pracy, przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, efektywności energetycznej, rozwiązań informatycznych), które dotyczyły zakresu projektu w ramach Programu Regionalnego MF EOG, a które przeprowadzono w ramach uczestnictwa Partnerstwa w projekcie predefiniowanym realizowanym przez Związek Miast Polskich pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach MF EOG 2009-2014". Po dogłębnej analizie doprecyzowano wspólne obszary problemowe kościerskiego obszaru funkcjonalnego oraz wydyskutowano kompleksowe sposoby ich rozwiązania, stanowiące docelowo przedmiot działań Partnerstwa. Wśród zidentyfikowanych obszarów problemowych, wspólnych dla całego obszaru funkcjonalnego znalazły się:
 • Przedsiębiorczość
 • Ekologia, efektywność energetyczna i poszerzenie wykorzystania OZE
 • Integracja społeczna
 • Wysoka jakość przestrzeni publicznej

W ramach ww. obszarów problemowych za priorytetowy, ze względu na jego szerokie oddziaływanie na pozostałe sfery życia społecznego, uznano obszar „Przedsiębiorczość w powiązaniu z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". W związku z powyższym przedmiot działań Partnerstwa obejmuje przede wszystkim działania koncentrujące się na rozwiązywaniu problemów obszaru priorytetowego poprzez utworzenie tzw. Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej, zmierzających w konsekwencji do realizacji celu długofalowego Partnerstwa w postaci uzyskania ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze funkcjonalnym Partnerstwa. Osiągnięcie długotrwałych efektów w tym zakresie wymaga przede wszystkim kształtowania, w ścisłej współpracy partnerskiej oraz w drodze konsultacji społecznych, nowej polityki rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz zmiany podejścia strategicznego. W związku z tym jednym z działań stanowiących przedmiot Partnerstwa i zarazem przedmiot projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych wytyczających wspólne kierunki rozwoju dla całego obszaru funkcjonalnego, których realizacja pozwoli na zniwelowanie zdiagnozowanych problemów. Dokumentacja ta obejmie:

 • Zintegrowaną Strategię Rozwoju Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • programy sektorowe wraz z analizami sektorowymi do tych dokumentów, m.in. w obszarach rynku pracy, edukacji i aktywizacji społecznej, turystyki i promocji, energetyki odnawialnej, wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej i informatycznego wsparcia biznesu oraz obsługi turystycznej;
 • Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa;
 • Plan komunikacji i konsultacji społecznych działań Partnerstwa, w tym niezbędnych konsultacji tworzonych dokumentów i opracowań.

Działania w ramach planu rozwoju instytucjonalnego w jednostkach samorządu terytorialnego skoncentrowane będą na podnoszeniu umiejętności poszczególnych osób reprezentujących partnerów, usprawnieniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także na doskonaleniu procesów zarządczych wewnątrz Partnerstwa.

W celu realizacji zadań związanych z wdrożeniem Planu Rozwoju Instytucjonalnego na terenie obszaru funkcjonalnego powołany zostanie Zespół ds Rozwoju Instytucjonalnego. W skład Zespołu wejdą partnerzy Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno - Gospodarczego oraz partnerzy społeczni, a dobór członków będzie miał charakter otwarty. Zespół zadaniowy, jako zasadnicza grupa osób odpowiedzialna za wdrożenie planu rozwoju instytucjonalnego opracuje  harmonogram i zasady swoich działań. Zespół będzie spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał,  każdorazowo u innego partnera co zacieśni relacje i będzie rzeczywistym przejawem wzajemnej współpracy. Cykliczność analizowania potencjału instytucjonalnego podczas spotkań, umożliwi regularne modyfikowanie i aktualizowanie planu rozwoju instytucjonalnego, a tym samym ciągłe doskonalenie jego funkcjonowania. Ponadto regularność spotkań pozwoli na doskonalenie zarządzania na poziomie lokalnym, a w następstwie wdrożenia zaplanowanych do realizacji działań (a w przyszłości projektów) dokonywana będzie ponowna analiza poziomu rozwoju i potrzeb zawiązanego Partnerstwa. Tym samym Zespół będzie wdrażać ścieżkę rozwoju instytucjonalnego, obejmującą 3 etapy:

 • Planowanie rozwoju instytucjonalnego partnerstwa.
 • Wdrażanie zmian instytucjonalnych.
 • Ocenę efektów.

Zespół  ds. rozwoju instytucjonalnego będzie planować rozwój Partnerstwa w oparciu o precyzyjne założenia programowo-organizacyjne, traktując go jednocześnie jako proces szkolenia, uczenia się i zmiany. Zespół zdając sobie sprawę z faktu, iż planowanie i wdrażanie zmian instytucjonalnych jest procesem ciągłym będzie nadawać Partnerstwu  kształt adekwatny do zmieniającego się otoczenia, w tym także wprowadzać zmiany wynikające z oczekiwań poszczególnych Partnerów. W celu podniesienia jakości funkcjonowania Partnerstwa i zapewnienia jego rozwoju wszyscy członkowie Zespołu odbędą szkolenie typu: standardy oraz partnerstwo instytucjonalne jako sposób na zarządzanie.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Głównym rezultatem zawiązanej współpracy będzie osiągnięcie celu Partnerstwa w postaci poprawy sytuacji w sektorze przedsiębiorczości w obszarze funkcjonalnym, a tym samym poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy powiązanym z gospodarką nisko-emisyjną i dostosowania go do zmian demograficznych. Działania te w konsekwencji pozwolą na:

 • przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną pod Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej;
 • stworzenie połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Gospodarczych;
 • dostosowanie profili edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie pracowni nauki zawodu, np. w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE bądź posługiwania się narzędziami informatycznymi;
 • wdrożenie Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej; co doprowadzi do realnej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej kościerskiego obszaru funkcjonalnego.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym współpraca Partnerów będzie miała charakter długookresowy, gdyż wyłącznie taki charakter współpracy gwarantuje osiągnięcie założonych celów. W dalszej kolejności wszyscy Partnerzy, zgodnie z obecnym składem Partnerstwa, podpiszą Umowę Partnerstwa, regulującą szczegółowo zasady funkcjonowania Partnerstwa oraz precyzującą role poszczególnych Partnerów. Docelowo, w wyniku procesu wdrażania Planu rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa, Partnerstwo zostanie przekształcone w stowarzyszenie złożone z przedstawicieli wszystkich Partnerów, pełniące wiodącą rolę w kreowaniu rozwoju obszaru funkcjonalnego. Zadaniem stowarzyszenia będzie przede wszystkim zarządzanie Kościerskimi Strefami Przedsiębiorczości w celu zapewnienia lokowania się w nich jak największej liczby nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw stwarzających nowe miejsca pracy w regionie i tym samym stanowiących lokomotywę rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego, a także m.in. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla obszaru funkcjonalnego i realizacja projektów

Dodatkowo Partnerstwo szeroko otwarte na współpracę, rozpoczęło poszukiwanie partnera z krajów darczyńców w tym z Norwegii, posiadającego doświadczenie w rozwijaniu stref gospodarczych oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Partnerstwo w dalszym ciągu planuje podejmować wszelkie działania zmierzające do poszerzenia swojej bazy o instytucję bądź organizację dysponującą powyższym doświadczeniem. Ponadto biorąc pod uwagę zbieżność zdiagnozowanych problemów Partnerstwa, zwłaszcza w dziedzinie przedsiębiorczości oraz dotychczasową współpracę z samorządami Bytowa, Lęborka, Kartuz oraz ziemi zaborskiej z terenu powiatów chojnickiego i człuchowskiego, Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego jest również otwarte na szeroką współpracę i poszerzenie swoich struktur o powyższe samorządy.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

W chwili obecnej działalność Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w formie niezinstytucjonalizowanej jest finansowana ze środków własnych Partnerów. Wielkość tych środków wynika z bieżących potrzeb. Jednocześnie w podpisanym w kwietniu br. liście intencyjnym, a także we wzorze planowanej do podpisania umowy partnerskiej określono mechanizm finansowania kosztów dalszego funkcjonowania Partnerstwa, kosztów wdrażania projektu do Programu Regionalnego MF EOG, a także zasady rozliczeń pomiędzy Partnerami.

Koszty funkcjonowania Partnerstwa oraz projektu do PR MF EOG będą ponoszone wyłącznie przez Partnerów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. Partnerzy będą posiadać pełną możliwość współdecydowania o podejmowanych działaniach i będą też ponosić pełną współodpowiedzialność z tego tytułu, w związku z tym będą wnosić ze swojej strony wkład własny. Udział poszczególnych Partnerów w partycypowaniu w kosztach funkcjonowania Partnerstwa oraz kosztach wdrażania projektu do PR MF EOG jest podyktowany uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi oraz możliwościami budżetowymi poszczególnych samorządów.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

  Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych