Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.483.859
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Formy pomocy pozafinansowej dla organizacji pozarządowych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Jednym z przejawów zrozumienia dla kwestii aktywności i partycypacji mieszkańców miasta było utworzenie w 2006 roku Biura Organizacji Pozarządowych. Na decyzje tę wpłynęła rosnąca liczba nowych organizacji powstających w Bytomiu oraz pojawiające się problemy dotyczące lokali potrzebnych na prowadzenie działalności oraz odpowiedniego dla organizacji pozarządowych zaplecza technicznego i instytucjonalnego.

Wychodząc naprzeciw organizacjom pozarządowym w dniu 15.03.2006 r. ówczesny Prezydent Bytomia dokonał oficjalnego otwarcia biura. Prace nad stworzeniem Biura Organizacji Pozarządowych rozpoczęły się w 2005 roku. W tym samym roku powołano również Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Biuro było samodzielną jednostką organizacyjną. Po reorganizacji Urzędu Miejskiego w 2007 roku zlikwidowano funkcję pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, a  wszystkie jego zadania przejął Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu. Biuro stało się integralną częścią Wydziału Kultury i Sportu. W 2011 r. nastąpiła zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego skutkiem czego było wyodrębnienie z Wydziału Kultury i Sportu - Referatu Sportu. Biuro pozostało w strukturze Wydziału Kultury.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie w życie w 2007 roku uchwały Rady Miasta dotyczącej preferencyjnych zasad, na jakich organizacje pozarządowe mogą wynajmować od miasta lokale na swoją działalność.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Biuro Organizacji Pozarządowych funkcjonuje w strukturze Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. Mieści się w samym centrum Bytomia. Warunki lokalowe, jak i wyposażenie Biura umożliwiają pracę biurową, ale także organizowanie spotkań, szkoleń i kameralnych konferencji.

Celem powołania do życia  bytomskiego Biura było

 • wspieranie, integracja, pomoc merytoryczna i techniczna dla NGO'sów
 • stworzenie miejsca, w którym istnieją warunki, aby organizacje mogły aktywnie i dobrze funkcjonować
 • udostępnianie pomieszczeń biura oraz całej infrastruktury na rzecz działalności organizacji pozarządowych.
 • stworzenie miejsca, w którym zainteresowani ludzie spoza sektora mogą otrzymać informacje dotyczące działalności organizacji pozarządowych, a także informacji potrzebnych do podjęcia działalności w III sektorze. (np. jak założyć stowarzyszenie)

Bytomskie Biuro Organizacji Pozarządowych prowadzi skrzynki kontaktowe dla NGO'sów, wspiera organizacje poprzez poradnictwo, szkolenia i pomoc techniczną. Umożliwia organizacjom dostęp do urządzeń biurowych, a także do Internetu. Publikuje na różne sposoby informacje o pracach organizacji pozarządowych (np. poprzez serwis e-mailowy, stronę internetową), promuje organizacje artystyczne zrzeszające twórców nieprofesjonalnych poprzez organizowanie wystaw. Prowadzi własną stronę internetową (www.bytom.pl/organizacje) przeznaczona dla bytomskich organizacji pozarządowych (przygotowaną również w wersji dla osób z dysfunkcjami wzroku). Prowadzi bank danych o organizacjach, publikuje mapę aktywności organizacji pozarządowych miasta. Wspiera trzeci sektor pomagając w przygotowaniu dokumentów wymaganych przy rejestracji, a także umożliwia przechowywanie materiałów związanych z działalnością statutowa poszczególnych organizacji. Udostępnia wydawnictwa i czasopisma dotyczące problematyki społecznej i działalności organizacji pozarządowych (biblioteczka), publikuje informacje dotyczące współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, publikuje Mapę aktywności organizacji pozarządowych Miasta Bytomia. Współpracuje z właściwymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Bytomiu, organizuje Dni Bytomskich Organizacji Pozarządowych oraz Forum Bytomskich Organizacji Pozarządowych

Druga z form pozafinansowego wspierania organizacji pozarządowych przez władze Bytomia to udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych na rzecz ich działalności statutowej. W ramach obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem lokali użytkowych możliwe jest udzielenie przez Miasto Bytom pomocy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na podstawie przepisów uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu z 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, Prezydent Bytomia uzyskał szczególne uprawnienia pozwalające na przyznanie lokalu użytkowego na preferencyjnych warunkach. Prezydent może wyłączyć z przetargu lokal użytkowy i wynająć lub wydzierżawić go poza przetargiem na rzecz m.in. fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych. Najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych, które zostały wynajęte lub wydzierżawione na działalność statutową  korzystają ze szczególnych preferencji w zakresie stawki czynszu obowiązującej w przyznanym lokalu.

Zasadne jest jednak podkreślenie, iż przepis § 4 uchwały nr XV/181/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 sierpnia 2007 r. posiada fakultatywny charakter i nie nakłada na Prezydenta Bytomia obowiązku obligatoryjnego wskazania lokalu użytkowego w powyższym trybie. Podjęcie rozstrzygnięcia w tym zakresie należy do wyłącznych uprawnień Prezydenta Bytomia.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Z zestawienia dotyczącego korzystania z pomieszczeń i urządzeń biura przy Rynku 26/5 wynika, że 2010 roku odnotowano 722 wizyty przedstawicieli organizacji pozarządowych. Organizacje korzystały głównie z komputerów, internetu, kserokopiarki, sali wykładowej i konferencyjnej. Biuro organizowało, współorganizowało lub pomagało organizacjom pozarządowym w takich przedsięwzięciach i kampaniach społecznych jak m.in.:

 • „Płytka wyobraźnia to kalectwo"
 • „Klub Pancernika - klika w fotelikach"
 • Rodzina razem przeciw AIDS"
 • wykłady dla ośmiu klas gimnazjum w zakresie „Roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego"
 • Udział w akcji rozdawania tzw. „Breloków przetrwania" z instrukcją udzielania pierwszej pomocy"
 • Współpraca z PCK w zakresie nauki młodzieży dotyczącej Pierwszej Pomocy" - wydano ponad 1000 zaświadczeń. http://www.bytom.pl/organizacje/index.php/50003227
 • W biurze organizowano kursy języka esperanto, języka migowego, naukę mowy zastępczej (przełykowej)
 • Współpraca w Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego dotycząca akcji „Odblaskowy dobry przykład"
 • Zorganizowano kiermasze świąteczne, na których organizacje mogły oferować kartki oraz upominki świąteczne
 • Współpraca z „Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy" http://www.bytom.pl/organizacje/index.php/50000322
 • Współpraca z Chorzowskim Stowarzyszeniem Pomocy „Serce", a później z Śląską Fundacją Obywatelską LEX CIVIS w zakresie udzielania bezpłatnych porad dla naszych mieszkańców. Na porady prawne zorganizowane w biurze przy Rynku 26/5 w 2010 r. zapisało się około 250 osób.
 • Organizowanie wystawy m.in.: Wolnego Stowarzyszenia Zielonych Artystów, Stowarzyszenia Fotograficznego, Towarzystwa pomocy Głuchoniewidomym http://www.bytom.pl/organizacje/index.php/50000378
 • Organizowanie corocznie „Dni Organizacji Pozarządowych" - coraz więcej organizacji aktywnie przyłącza się do obchodów dni organizacji. Przykładowo w 2005 roku podczas święta uczestniczyło 18 organizacji pozarządowych w 2010 r. było już ich 45 http://www.bytom.pl/organizacje/index.php/50003402 .
 • Organizowanie spotkań świąteczno noworocznych - http://www.bytom.pl/organizacje/index.php/50000658

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od ZBM Bytom, w związku z preferencyjnymi warunkami przekazywania lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych, w 2010 r. organizacje pozarządowe korzystały z 41 lokali użytkowych.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

     Koszty utrzymania biura Rynek 26/5 za rok 2010 wyniosły: 37.218,02 zł

 • woda i odprowadzenie ścieków - 486,13 zł
 • czynsz - 5427,48 zł
 • gaz - 11.912,83 zł
 • energia elektryczna - 1821,62 zł
 • remont (malowanie) - 9149,74 zł (należy zaznaczyć, że remont był przeprowadzony pierwszy raz od początku istnienia biura)
 • wywóz nieczystości - 404,22 zł
 • sprzątanie i środki czystości - 8016,00 zł (informacje uzyskane z Wydziału Administracyjnego UM Bytom)
 • koszty zatrudnienia pracowników (całe biuro w chwili obecnej obsługuje 2 pracowników)
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Przystępując do organizacji Biura Organizacji Pozarządowych oprócz bieżących kosztów związanych z jego utrzymaniem, należy wziąć pod uwagę koszty związane z zakupem mebli biurowych, sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, nierzadko z remontem, a także z zatrudnieniem pracowników.

Zaletami Biura powołanego w Bytomiu są

 • Doskonała lokalizacja. Biuro mieści się przy Rynku 26/5, czyli w samym centrum miasta.
 • Biuro w pełni dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak progów, szerokie wejście na wózek inwalidzki, winda, oświetlenie klatki schodowej na czujnik ruchu.
 • W Biurze znajduje się również siedziba Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, który nie tylko służy pomocą osobom potrzebującym, ale również współpracuje z samymi organizacjami działającymi w tym zakresie. Ponadto jedna z organizacji pozarządowych udziela do kilku już lat bezpłatnie porad prawnych dla naszych mieszkańców. W związku z powyższym jest to nie tylko centrum wspierania samych organizacji pozarządowych, ale również osób indywidualnych potrzebujących pomocy. Skupienie w jednym miejscu: Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, porad prawnych oraz biura organizacji pozwala na lepszą koordynację wspólnych działań.
 • Biuro jest integralną częścią Wydziału Kultury w związku z tym pracownicy biura w zakresie swoich kompetencji mają również m.in. następujące zadania: rejestrowanie i ewidencjonowanie UKS-ów, stowarzyszeń /klubów sportowych/ których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, stowarzyszeń zwykłych o charakterze kulturalnym i sportowym, opiniowanie na wniosek sądu KRS dokumentacji, statutu w przypadku nowych podmiotów rejestrujących się w KRS, a także w przypadku dokonywania zmian statutu - uprawnienie wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).
 • Biuro Organizacji Pozarządowych prowadzi bazę e-mailową organizacji pozarządowych, dzięki której następuje szybki przepływ informacji dotyczących: organizowanych imprez, konkursów, funduszy, szkoleń, spotkań itp. Regulaminy konkursów, informacje o akcjach społecznych, zaproszenia dot. różnych spotkań itd. umieszczane są na tablicy informacyjnej Biura Organizacji Pozarządowych, a także na stronie internetowej Biura.
 • Działalność Biura jest przewidziana w uchwale Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bytomia w organizacjami pozarządowymi" jako jedna z form współpracy z NGO.

Warto pamiętać o zapewnieniu w Biurze odpowiednio dużej liczby stanowisk komputerowych oraz parkingu bezpośrednio przy biurze.

Ograniczenia mogą również wynikać z faktu łączenia funkcji nadzorczej Prezydenta nad organizacjami pozarządowymi z zadaniami biura, które ma wspierać i współpracować z organizacjami pozarządowymi (art. 8 ust. 5 ustawy prawo o stowarzyszeniach - pracę dot. nadzoru nad stowarzyszeniami kulturalnymi i sportowymi wykonują pracownicy Wydziału Kultury).

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego