Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.858
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Zaspokojenie potrzeb społecznych dzięki partnerskiemu współdziałaniu Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Zasadniczym celem projektu była poprawa działań zmierzających do rozwiązania ważnych problemów społeczności lokalnej, takich jak wykluczenie społeczne, bezdomność, uzależnienia. Ważną rolę w tej dziedzinie odgrywają organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność oraz skupianie w swych szeregach ludzi najaktywniejszych, chcących rozwiązywać problemy społeczne. Są one cenny partnerem samorządu.

W Płocku od 2005 r. działa Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Powstało w odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych, które brały udział w aktualizacji strategii rozwoju miasta (ten proces zainicjowany został w 2003 roku, kiedy władze miasta wraz z PKN Orlen S.A i Organizacją Narodów Zjednoczonych przystąpiły do realizacji projektu „Forum dla Płocka"). Organizacje zgłosiły wówczas potrzebę powołania miejsca, w którym znalazłyby wsparcie merytoryczne i logistyczne. Samorząd ze zrozumieniem odniósł się do tego pomysłu i powołał Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz kierującego nim Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. W 2005 r. Rada Miasta uchwaliła podstawowe dokumenty, które regulują współpracę władz z organizacjami pozarządowymi (czyli „Kartę współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" i „Roczny program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi"), a miasto przekazało na potrzeby Centrum część pomieszczeń w wyremontowanym budynku dawnej szkoły tzw. samochodówki przy ul. Misjonarskiej.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
W rocznych programach zapisane jest, że współpraca finansowa polega na udzielaniu organizacjom dotacji na realizację zadań własnych w formach powierzania wykonywania zadań własnych miasta wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji oraz wspierania wykonywania zadań własnych miasta wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji, w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez prezydenta. Realizacja projektu została poprzedzona wyborem w otwartych konkursach ofert podmiotów realizujących zadania własne gminy oraz podpisaniem umów.

Działania składające się na projekt mają na celu m.in. przezwyciężenie sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać osoby i rodziny dotknięte trudnymi warunkami, niedostatkiem, chorobą czy patologiami. Celem działań jest różnorakie wsparcie beneficjentów zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w godnych warunkach.

Jedną z form pomocy stanowią placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Podopieczni tych placówek otrzymują bezpłatny posiłek i uczestniczą w zajęciach organizowanych przez pedagogów, które obejmują pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie zainteresowań plastycznych, technicznych, językowych, sportowych, wspólną zabawę. Zajęcia świetlicowe skupiają się na wyrównywaniu deficytów rozwojowych dzieci i ich integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

Inną formą pomocy jest bezpłatne doradztwo pomagające diagnozować i leczyć osoby dotknięte przemocą i uzależnieniami. Porad udzielają psycholog, prawnik, pedagog i logopeda.

Osoby starsze, chore, niepełnosprawne i niedołężne korzystając z pomocy sióstr PCK, mogą pozostać w swoich mieszkaniach i nie muszą korzystać z pomocy instytucjonalnej.

Kolejnym elementem projektu jest działalność profilaktyczna adresowana głównie do dzieci i młodzieży szkolnej polegająca na kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, propagujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowujące do udzielania pierwszej pomocy.

Ważnym elementem projektu jest również szereg działań na rzecz przeciwdziałania bezdomności, a w szczególności trwałego wychodzenia z bezdomności kobiet i matek z dziećmi i ich powrót do społeczności lokalnej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom wśród dzieci bezdomnych matek, rozwijania działań zespołów interdyscyplinarnych w celu zwiększenia efektywności pomocy bezdomnym. Istotnym aspektem powyższych działań jest przeciwdziałanie bierności odbiorców pomocy społecznej oraz aktywizacja osób wykluczonych do samopomocy.

Wielokierunkowość działań pomocowych nastawiona jest, obok niesienia doraźnej pomocy, na aktywizację beneficjentów i wspólne wypracowanie zmiany dotychczasowej sytuacji z jednej oraz szeroko pojmowaną profilaktykę z drugiej strony.

Samorząd włączył się w akcję zdynamizowania honorowego krwiodawstwa i sfinansował zakup autobusu i jego adaptację na mobilny punkt poboru krwi.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Aktywizacja osób bezdomnych pod kierunkiem specjalistów ma skłonić te osoby do zmiany dotychczasowego życia. Osoby te same ustalają kolejne przedsięwzięcia, wspierają się w ich realizacji. Innowacją jest włączenie do tych działań zespołu interdyscyplinarnego (specjaliści z różnych dziedzin i różnych instytucji). Zespół służy diagnozowaniu sytuacji uczestniczek i wypracowywaniu wspólnie z nimi kierunków wychodzenia z kryzysu. Zespół pracuje indywidualnie z każdą kobietą bezdomną. W ramach aktywizacji osób bezdomnych prowadzona jest również grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Oprócz edukacji uczestnicy korzystają z terapii zajęciowej związanej z samodzielnym podejmowaniem działań skutkujących zmianą postrzegania własnego losu, pracą nad wizją własnej przyszłości, ma zapobiec powielaniu postępowania, które doprowadziło do bezdomności.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nie są biernymi odbiorcami pomocy. Skupieni w różnych organizacjach pozarządowych uczestniczą w pozyskiwaniu i przekazywaniu żywności z programu PEAD, co integruje ich ze środowiskiem organizacji i aktywizuje do samopomocy.

Dzięki współpracy organizacji i realizowanemu projektowi  - 68 osób znalazło miejsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 410 osobom porad udzielili - prawnik, psycholog, pedagog i logopeda, 328 - dostało paczki „Czerwonokrzyskiej gwiazdki", 170 - objęto usługami opiekuńczymi.

Oprócz tego przeprowadzono szkolenia prozdrowotne dla 10 626 osób oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla 1930 osób. Pozyskano 4260 l. krwi, a w Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi przebywało średnio na dobę 31 osób. 20 osób dziennie uczestniczyło w zajęciach grup socjoterapeutycznych w noclegowni, a 11 tysięcy wzięło udział w programie PEAD.

      

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszty realizacji przedsięwzięcia obejmują:

- usługi opiekuńcze - 2.061.644 zł,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze i punkt konsultacyjny - 289.844 zł,

- działania edukacyjne i promocja zdrowia - 27.715 zł,

- grupa socjoterapeutyczna, aktywne wychodzenie z bezdomności, aktywizacja poprzez program PEAD - 173.065 zł.

Pozyskane fundusze na realizację rozwiązania pochodzą z dotacji prezydenta miasta w ramach otwartych konkursów ofert, dotacji wojewody mazowieckiego w ramach otwartych konkursów ofert, składek członkowskich, wpłat sponsorów, wpływów z kwest ulicznych, odpisów 1% podatku dochodowego oraz wpływów z imprez dochodowych i nawiązek sądowych.

Zasady równości płci
Projekt nie narusza zasad równego dostępu kobiet i mężczyzn do usług publicznych.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Praktyka ta wpisuje się doskonale w działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, gdyż działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, zwana działalnością pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem elementem rozwoju społeczności lokalnych.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Opisany projekt w zależności od potrzeb i możliwości jednostki samorządu terytorialnego mogą wdrażany w całości (duże miasta i powiaty) lub w części (miasta małe lub gminy wiejskie). Ważne jest, czy w danej jednostce samorządowej funkcjonują stosowne programy profilaktyczne oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi, jakimi funduszami dysponują, na jakie zadania konkursowe są przeznaczone.

Ważnym czynnikiem umożliw wdrożenia projektu lub jego części jest poziom aktywności społecznej na danym terenie. Liczba i aktywność organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy jest najlepszym miernikiem tej aktywności.

W początkowej fazie realizacji trzeba w znacznym stopniu oprzeć się na finansowaniu z budżetu gminy. Należy sprawdzić, czy w gminie są osoby z kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji programu. Specjaliści z innego terenu będą powiększać koszt realizacji projektu o koszty dojazdu. Optymalnym realizatorem projektu lub jego części będzie organizacja pozarządowa, która ma taką działalność w zadaniach statutowych i która skłonna byłaby nawiązać kontakt z organizacją lub federacją organizacji pozarządowych i korzystać z ich doświadczenia, konsultacji i szkoleń.

Planowanie przedsięwzięcia powinno odbywać się w roku poprzedzającym jego realizację, najlepiej z udziałem przyszłych beneficjentów. Projekt powinien być tak zaplanowany, by oferent mógł zadeklarować jak najniższy finansowy wkład własny. W planowaniu warto uwzględnić możliwości negocjacji z instytucjami odstąpienia od kosztów w części lub w całości (banki - opłaty prowizyjne, właściciele lokali - niższy czynsz, telekomunikacja - zmniejszony abonament). Projekt powinien zakładać jak najmniejsze koszty osobowe, a budżet powinien zawierać koszty związane z konkretnym przedsięwzięciem - nie mogą to być koszty związane z utrzymaniem całej organizacji. Budżet powinien być sporządzony realnie - nie może zawierać wygórowanych kosztów. Należy przewidzieć zatrudnienie dobrego księgowego, który będzie dokonywał czynności księgowo-rozliczeniowych.

Jeśli projekt jest dobrze zaplanowany i ma realny budżet, faza realizacji powinna przebiegać bez większych problemów. Trzeba jednak brać pod uwagę przyczyny niezależne od realizatora np.: rezygnację któregoś ze specjalistów (trzeba mieć przewidzianych zastępców), opóźnienie przekazania dotacji, rezygnacja sponsora, wzrost cen usług przewidzianych do zakupienia itp. W takiej sytuacji należy aneksować umowę na realizację zadania.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego