Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.452
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Aktywizacja Gdyńskiej Młodzieży

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Zasadniczym celem projektu było zwiększenie odsetka młodych ludzi aktywnie uczestniczących w społeczeństwie obywatelskim. Jak wynika z badań (Rok 2005 Młodzi Polacy jako obywatele, analiza potencjału i możliwości społeczno-politycznych, Instytut III Rzeczypospolitej, 2002) młodzi Polacy rzadko uczestniczą w pracach samorządu szkolnego, organizacji społecznych czy też grup działających na rzecz społeczeństwa lokalnego. Mała aktywność w młodości przekłada się na małą aktywność społeczną w dorosłym życiu. Fakt ten zdają się potwierdzać badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2007 roku. Jedynie 14% dorosłych Polaków zadaklerowało w nich przynależność do organizacji pozarządowych,  ruchów społecznych itp.

Konieczność aktywizacji młodzieży i zwiększenia jej przedsiębiorczości podkreślona została w analizie Komisji Europejskiej z 5 września 2007 roku. Zaznaczono w niej potrzebę większego zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i społeczne, uznając to za niezbędny element budowy kapitału społecznego. Mając powyższą zależność na uwadze,  Centrum Współpracy Młodzieży (CWM) prowadzi działania wspierające młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz społeczności lokalnej, rozwijać swoje zainteresowania, są ciekawi świata i nie boją się wyzwań.

CWM od wielu lat pomaga organizacjom pozarządowym na terenie województwa pomorskiego, a od połowy roku 2006 współpracuje na stałe z wieloma organizacjami z Gdyni, które dzięki temu wsparciu goszczą u siebie wolontariuszy zagranicznych w ramach Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu."

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Projekt zwiększa aktywność lokalnej gdyńskiej młodzieży. Brało w nim udział 30 grup młodzieżowych w wieku 15-25 lat (około 300 osób). Pierwszym etapem projektu była rekrutacja uczestników projektu spośród grup młodzieżowych, drugim szkolenia. Grupy wzięły udział w licznych szkoleniach i treningach, m.in. w szkoleniu z zarządzania projektem, pracy w grupie oraz w szkoleniu ewaluacyjnym. Zadaniem grup było przygotowanie samodzielnych projektów, które brały udział w zamkniętym konkursie grantowym. Projekty grup młodzieżowych były nagrodzone grantami w wysokości 800 zł. Następnie grupy miały możliwość zrealizowania swoich pomysłów: przedstawień teatralnych, koncertów, warsztatów, wystaw itp. Podczas realizacji swoich przedsięwzięć mogły one liczyć zarówno na wsparcie merytoryczne, jak i finansowe. Działania grup realizowane były od kwietnia do lipca 2010. Na zakończenie projektu zorganizowano jednodniowe seminarium ewaluacyjno-podsumowujące. Uczestnicy projektu mieli również możliwość wzięcia udziału w spotkaniach międzynarodowych. Podsumowaniem projektu była broszura prezentująca zrealizowane działania (w załączeniu).

Nowatorstwo i unikalność projektu przejawia się między innymi w pozaszkolnej rekrutacji uczestników. Rekrutacja odbyła się poprzez kluby młodzieżowe oraz młodzieżowe grupy nieformalne. Młodzież uczestnicząca w projekcie miała okazję wprowadzić w życie swoje pomysły, wykazać się kreatywnością i inicjatywą bez konieczności rejestracji własnego, formalnego stowarzyszenia. Działania te miały na celu wsparcie młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz społeczności lokalnej i rozwijać swoje zainteresowania. Młodzież mogła liczyć na wsparcie w postaci konsultacji,  pomocy w pozyskiwaniu środków i realizacji ciekawych inicjatyw.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

W rezultacie projektu zostały przeprowadzone cztery jednodniowe szkolenia z zakresu pracy w grupie, w których wzięły udział 94 osoby, a także dwa trzydniowe szkolenia na temat zarządzania projektem. Uczestniczyło w nich 47 osób. 20 grup złożyło projekty działań, które chciało zrealizować. 13 z nich zrealizowało swoje działania. Przygotowała je grupa 118 osób. Skierowane były one do ponad 2 000 mieszkańców Gdynia.

Cztery osoby biorące udział w projekcie „Gdynia aktywna - grupy młodzieżowe" wzięły udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w okresie od stycznia do czerwca 2010, a cztery kolejne w międzynarodowych projektach realizowanych w lipcu 2010 r.

W mediach lokalnych ukazało się kilkanaście tekstów o projekcie i działaniach realizowanych przez grupy. Informacja o projekcie jako przykładzie dobrych praktyk znalazła się na stronie Fundacji Civis Polonus oraz w broszurze wydanej przez włoską organizację CESVO.

Projekt przyczynił się do wzrostu świadomości wśród mieszkańców Gdyni na temat istoty i wagi działań młodzieżowych oraz aktywności obywatelskiej. Podkreślony został wpływ aktywności młodzieży na jakość życia i rozwój społeczności lokalnej.

Projekty realizowane przez młodzież stały się narzędziem, które pozwoliło na kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. Dzięki realizacji własnych inicjatyw młodzi ludzie dowiedzieli się, czym jest i jak w praktyce może być rozwijane społeczeństwo obywatelskie. Nabyli także kompetencje niezbędne, aby być aktywnymi i świadomymi obywatelami. Zrealizowanie projektu stanowiło zachętę do dalszego podejmowania innych działań w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Efektem udziału w projekcie jest również wzrost przedsiębiorczości wśród młodzieży gdyńskiej. Przedsiębiorczość rozumiana jest przy tym jako umiejętność wdrażania pomysłów w życie, podejmowanie ryzyka oraz kreatywne rozwiązywanie problemów. Rezultatem projektu będzie także umożliwienie młodzieży nawiązania kontaktu z innymi aktywnymi młodymi osobami. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie partnerów do realizacji kolejnych, w pełni już samodzielnych działań lokalnych.

Poza tym projekt wpłynął  na rozwój osobisty młodych ludzi. Dzięki niemu nie tylko rozwinęli swoje umiejętności, lecz także zyskali nowe. Przebywanie i współpracowanie z osobami działającymi na co dzień na różnych polach i mających odmienne pasje pozwoliło na odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności młodzieży gdyńskiej. Kolejnym rezultatem projektu był wzrost wiedzy liderów, aktywnych członków organizacji i nieformalnych grup młodzieżowych na temat zarządzania projektem, pracy w grupie. Zdobycie przez młodzież nowych umiejętności i uświadomienie jej roli aktywności przyczyni się do wzrostu zainteresowania sprawami lokalnymi. Młodzi ludzie, którzy zdobyli pierwsze doświadczenia przy realizacji własnych działań, na ogół chętniej angażują się w projekty na rzecz innych.

Efektywność projektu i jego oddziaływanie było szerokie, chociaż - jak podkreślają zaangażowani w realizację tego projektu - część rezultatów będzie widoczna dopiero za kilka lat.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Projekt finansowany był przez miasto Gdynia w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na całość projektu realizowanego w okresie 01.12.2009 r. do 30.11.2010 r. wyniosła 121 090 zł.

Koszty poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia w podziale na poszczególne zadania:

- koszty osobowe, merytoryczne, administracji i obsługi projektu - 27.500

- koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu - 11.870

- koszt szkoleń - 52.120

- granty dla grup - 24.000

- druk - 3.000

- seminarium ewaluacyjne - 3.100

- spotkania międzynarodowe - 500

Nakłady niefinansowe objęły: przeznaczenie w pełni wyposażonego lokalu biurowego Stowarzyszenia na miejsce przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu oraz osobowy wkład własny - praca wolontariuszy (5570 zł).

Zasady równości płci
Projekt nie narusza zasad równego dostępu kobiet i mężczyzn do usług publicznych.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Rozwiązanie ma na celu wykreowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, dzięki zaangażowaniu młodych ludzi w przygotowanie projektów, kształtowaniu wśród tej grupy postaw obywatelskich i nabyciu przez młodzież umiejętności wdrażania w życie pomysłów poprawiających jakość życia w mieście.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
1.         Nabór grup

W tej fazie projektu najtrudniejszym elementem było dotarcie do grup nieformalnych. Informacje przesyłane do szkół bardzo często nie docierały do młodzieży. W związku z tym podjęto próby dotarcia do grup poprzez bezpośredni kontakt z młodzieżą z danej szkoły, która brała udział w innych projektach realizowanych przez Centrum Współpracy Młodzieży. Poza tym informacja o naborze ukazała się w lokalnych mediach.

2.         Szkolenia na temat pracy w zespole oraz zarządzania projektem

Wyzwaniem przy realizacji tej fazy projektu było przystosowanie szkoleń tak, aby w jak największym stopniu spełniały potrzeby uczestników. Nacisk został położony na zdobycie praktycznych umiejętności.

3.         Konsultacje z koordynatorką projektu

Grupy mogły korzystać z konsultacji i wsparcia merytorycznego przy pisaniu projektów. W razie potrzeby udzielana była pomoc w kwestiach formalnych, m.in. związanych ze zorganizowaniem zbiórki publicznej. Koordynatorka projektu z każdą z grup spotkała się przynajmniej jeden raz, na ogół były to jednak 3-4 spotkania.

4.         Przygotowanie przez grupy własnych projektów

Grupy przygotowując projekty, największy problem miały w prawidłowym określeniu celu działania i tego, w jaki sposób może on wpłynąć na lokalną społeczność. Poza tym wiele grup po raz pierwszy otrzymało środki finansowe na swoje działania, w związku z czym potrzebowało wsparcia przy planowaniu budżetu.

5.         Wdrażanie projektów

Na tym etapie można wskazać kilka problemów, z którymi najczęściej borykały się grupy: zapewnienie miejsca realizacji projektu, pozyskanie uczestników projektu czy podział obowiązków w grupie.

6.         Stworzenie strony internetowej promującej projekt

Wyzwaniem, które pojawiło się na tym etapie realizacji projektu było zachęcenie i zmotywowanie członków grup do regularnego uzupełniania informacji na temat poszczególnych etapów realizacji działań.

7.         Szkolenia ewaluacyjne, przygotowanie i wydanie broszury, seminarium podsumowujące

Po każdym szkoleniu odbyło się spotkanie w gronie pracowników Centrum Współpracy Młodzieży, w ramach którego poddawane były ewaluacji poszczególne warsztaty realizowane w ramach szkolenia. Zdobyta w ten sposób wiedza była wykorzystywana przy opracowywania kolejnego szkolenia. Poza tym po każdym szkoleniu zarówno z pracy w grupie, jak i zarządzania projektem, była przeprowadzona ewaluacja z uczestnikami. Wykorzystywano w niej interaktywne metody, które pozwoliły uczestnikom określić zdobytą wiedzę i umiejętności.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego