Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.842
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Posłuchaj mnie - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Genezą poznańskiego projektu były trudności we współpracy specjalistów pracujących z dziećmi dotkniętymi przemocą seksualną. Autorzy projektu zwracają uwagę na takie aspekty, jak brak jasnych zasad postępowania i współpracy poszczególnych instytucji, problem podziału kompetencji pomiędzy instytucjami i specjalistami, powtarzanie czynności i dublowanie zbieranych informacji, problem zasadności i warunków przesłuchiwania dzieci (moment przesłuchania i jego organizacja). Aby poprawić jakość identyfikacji i ochrony dzieci wykorzystywanych seksualnie postawiono na międzyinstytucjonalne procedury oraz ulepszenie metod rozpoznawania seksualnej przemocy i przesłuchiwania jej ofiar.

 

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Poznański projekt realizowany był od lipca 2006 do stycznia 2009 roku.

Jego beneficjentami były dzieci dotknięte przemocą seksualną do 16 roku życia. Grupę docelową stanowiły wszystkie organizacje i instytucje zaangażowane we wsparcie dzieci wykorzystywanych seksualnie, profesjonaliści pracujący z dziećmi i wszyscy, którzy biorą udział w legalistycznych czynnościach i leczeniu oraz terapii psychologicznej ofiar wykorzystywania. Szczególną grupą docelową byli nauczyciele przedszkola, do których adresowane było szkolenie przygotowane w ramach projektu.

Rezultaty projektu służą bezpośrednio profesjonalistom mającym kontakt z dzieckiem dotkniętym przemocą seksualną. Są to np. psychologowie, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, pracownicy służby zdrowia. Projekt służy także pośrednio każdemu dziecku dotkniętemu przemocą seksualną. Efekty działań w ramach projektu pozwalają na stworzenie lepszych warunki zarówno dla dzieci dotkniętych przemocą seksualną, jak i dla specjalistów z nimi pracujących.

Projekt podzielony został na trzy moduły: I - procedura, II - trening, III - przesłuchanie. Każdy z modułów opierał się na podobnym schemacie pracy. Najpierw koncentrowano się na identyfikacji problemu. Z kolei następowała wymiana doświadczeń, dobrych praktyk specjalistów lokalnych i międzynarodowych. W fazie trzeciej wypracowywano rezultaty wraz z rekomendacjami na poziomie lokalnym i europejskim.Wypracowane w projekcie rezultaty (procedura ułatwiająca współpracę międzysektorową, zalecenia metodologiczne do przesłuchiwania dziecka) były podstawą do stworzenia lokalnych  i międzynarodowych rekomendacji dla wszystkich tych, którzy chcą podnosić standardy pracy z dzieckiem dotkniętym przemocą seksualną.

Cel projektu realizowanego w Poznaniu osiągnięto dzięki wymianie dobrych praktyk w partnerstwie lokalnym i międzynarodowym.

Poznańskie partnerstwo lokalne zbudowały:

  • Miasto Poznań - jako lider projektu odpowiedzialny za koordynację działań na szczeblu lokalnym i międzynarodowym
  • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu - jako lider merytoryczny prac
  • Sąd Okręgowy
  • Komenda Miejska Policji
  • Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Centrum Innowacji Społecznych Fundacja SIC !

Zaproszone do współpracy organizacje i instytucje, działając na zasadzie zespołu interdyscyplinarnego, wypracowały procedurę, określając swoje role i zakresy odpowiedzialności oraz opracowały wzorcową metodologię przesłuchiwania dziecka. 

Jednocześnie projekt wypracował program nowatorskiego szkolenia, które wyposaża nauczyciela przedszkola (również nauczania początkowego) w kompetencje w zakresie wczesnego wykrywania, rozpoznawania i podejmowania działań interwencyjnych, kiedy istnieje podejrzenie seksualnego wykorzystywania dziecka. 

Rezultaty wdrożenia narzędzia
Każdy z modułów zakończył się publikacją zawierającą szczegółowy opis rezultatów projektowych:
  • moduł I „Europejski przewodnik po procedurach postępowania w przypadku wykorzystywania seksualnego dziecka" (patrz - Załącznik 1)
  • moduł II „Podręcznik treningowy z zakresu rozpoznania i pierwszej interwencji w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci"
  • moduł III „Raport - metodologia przesłuchiwania dzieci wykorzystywanych seksualnie" (patrz - Załącznik 2)

Publikacje wydano w 4 językach: polskim, angielskim, litewskim i holenderskim.

Specjaliści pracowali nad rezultatami bezpośrednio (spotkania lokalne i międzynarodowe) oraz przez maile, rozmowy telefoniczne, pracę merytoryczną własną.

W ramach modułu I oprócz zaprojektowania procedury rozpoczęto jej wdrażanie poprzez dystrybucję publikacji projektowej oraz szkolenia dla grup zawodowych zaangażowanych w system. W ramach modułu II przetestowano zaprojektowane szkolenie w czasie pilotażowego treningu. Moduł III zapoczątkował powstanie profesjonalnego i przyjaznego dziecku pokoju przesłuchań. Powstał on w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, a sfinansowany został głównie z budżetu Miasta (oddzielny projekt).

Dwuletni okres realizacji projektu, opartego o intensywną współpracę partnerów, przyniósł oczekiwane rezultaty. Bilans nakładów i korzyści wyraźnie wskazuje, że poniesione nakłady finansowe i kadrowe zaowocowały rezultatami na wysokim poziomie, z możliwością przekazywania dobrych praktyk innym.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Koszty osobowe - 85 000 Euro, w tym Miasto Poznań 40 000 Euro

     Koszty podróży zagranicznych - 14 000 Euro, w tym Miasto Poznań 7 000 Euro

     Koszty organizacji konferencji i treningu - 9 000 Euro, w tym Miasto Poznań 2 500 Euro

     Koszty przygotowania publikacji i rozpowszechniania rezultatów projektu  - 36 000 Euro, w tym Miasto Poznań - 20 500 Euro

     Koszty administracyjne - 10 000 Euro, w tym Miasto Poznań - 5 000 Euro

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Samorząd przystąpił do projektu realizując zadania polityki społecznej Miasta. Zależało mu na umocnieniu lokalnego systemu wsparcia dziecka. Aby osiągnąć ten efekt decydowano się na ścisłe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Zyskały one, dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, nowe kwalifikacje i doświadczenia, wzrosła też ich wiarygodność.

Partnerska współpraca pozwoliła ponadto na powstanie efektu synergii, w którym wspólne osiągnięcia stanowią efekt większy niż suma działań pojedynczych partnerów. Osiągnięto ponadto szerszy zasięg oddziaływania i skuteczniej upowszechniono rezultaty projektu. Współdziałanie samorządu z trzecim sektorem umożliwiło także wypracowanie wartości dodanej dla lokalnej społeczności i regionu (dobro wspólne), jak i dla samych członków partnerstwa w postaci skutecznego i mniej kosztownego działania oraz wzmocnienia potencjału poszczególnych partnerów.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Wdrożenie projektu poprzedzone powinno być zawiązaniem umów partnerskich i lokalnych koalicji określających zadania poszczególnych parterów.

Zawiązując lokalne partnerstwa zwrócono w Poznaniu baczną uwagę na doświadczenie i jakość organizacji przystępującej do współpracy. Dobrze jest, by posiadała ona dobrą kadrę specjalistów, duże doświadczenie, zwłaszcza w tematyce treningów dla profesjonalistów pracujących z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie.

Zrealizowanie poznańskiego projektu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Wspólnotowego DAPHNE II, który pozwolił na stworzenie rekomendacji krajowych i międzynarodowych. Dofinansowanie to wynosiło około 60 % wartości projektu (dofinansowanie łączne 88 022,06 Euro, w tym dofinansowanie dla Poznania 44 714,76 Euro).

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego