Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy
Strona główna
Współpraca JST-NGO
» Praktyki
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.909
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Współpraca JST-NGO : Praktyki
Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT w Warszawie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Projekt powstał w listopadzie 2008 r. z inicjatywy Towarzystwa Nasz Dom oraz władz M. St. Warszawy jako odpowiedź na problemy i potrzeby zgłaszane przez opiekunów zastępczych z terenu Warszawy. Działania Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT stanowiły kilkuetapową, kompleksową pomoc skierowaną do różnych form rodzinnej opieki zastępczej.

     W roku 2008 na terenie miasta Warszawy funkcjonowało 9 rodzinnych domów dziecka, 10 rodzin zastępczych zawodowych i około 180 rodzin zastępczych niespokrewnionych. Przygotowanie rodzin do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych w wielu przypadkach było niewystarczające, a zdarzały się też przypadki, że rodziny zostały ustanowione bez żadnego przygotowania. W wielu przypadkach dzieci znalazły się w sytuacji niezapewniającej im należytych warunków do rozwoju, a opiekunom brakowało wsparcia i pomocy, a także możliwości uzupełniania i podnoszenia swoich kompetencji. Często dochodziło do kryzysów wychowawczych, w wyniku których opiekunowie rezygnowali ze swojej roli, dzieci powracały do placówek przeżywając kolejną stratę we własnym, i tak już niełatwym życiu.

     Potrzeby rodzinnych form opieki zastępczej są duże, kandydatów jest bardzo mało, a poziom świadomości społecznej w tym zakresie jest bardzo niski.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
Jest to jeden z pierwszych kompleksowych programów w kraju skierowanych bezpośrednio do dzieci, młodzieży oraz opiekunów zastępczych, ukierunkowany przede wszystkim na pomoc i specjalistyczne wsparcie, spełniający wymogi założeń projektu Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. Celem Projektu było stworzenie całościowej, komplementarnej oferty odpowiadającej na potrzeby dzieci, umieszczonych w opiece zastępczej oraz opiekunów zastępczych, a co więcej - wypracowanie modelu pomocy i wsparcia koordynatora rodzinnej opieki zastępczej, jako nowej postaci w systemie pomocy dziecku i rodzinie zastępczej.

     Oferta Ośrodka PORT uwzględnia pomoc i wsparcie poczynając od pozyskiwania kandydatów na opiekunów zastępczych, ich profesjonalnego przygotowania i kwalifikacji, wsparcia już podczas przyjęcia dzieci, stałej pomocy koordynatora, pomocy psychologicznej, pomocy specjalistycznej, stworzenie możliwości edukacyjnych. Nowatorskość programu, polega na zintegrowaniu w jednym miejscu większości niezbędnych działań mających na celu profesjonalizację i specjalizację w pracy z dzieckiem i rodziną.

     Najważniejszym krokiem początkowej działalności Ośrodka PORT było zatrudnienie oraz specjalistyczne przygotowanie osób na stanowiska koordynatorów rodzinnej opieki zastępczej. Ważne było również to, że część pracowników Ośrodka PORT ma kompetencje do prowadzenia terapii. Kolejnym krokiem było pozyskanie specjalistów: prawnika, psychiatry, seksuologa oraz właściwa adaptacja i wyposażenie lokalu, w którym mieści się Ośrodek.

     Nawiązanie współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie pozwoliło na przedstawienie kompleksowej oferty Ośrodka PORT wśród rodzin zastępczych z terenu Warszawy. Zorganizowano szereg spotkań informacyjnych dla opiekunów zastępczych, aby mogli oni zapoznać się z działaniami Ośrodka. W ramach podjętej współpracy z opiekunami, pierwszym krokiem było rozpoznanie ich głównych potrzeb oraz oczekiwań, co umożliwiło nam stworzenie dla nich wszechstronnej oferty, odpowiadającej rzeczywistym problemom i potrzebom. Oferta nasza trafiła również do wielu instytucji zajmujących się pomocą społeczną.

     Kampanie realizowane przez Ośrodek mają na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego, zwiększenie świadomości społecznej na temat pieczy zastępczej w naszym kraju oraz pozyskiwanie kandydatów  na rodziny zastępcze. W roku 2009 zorganizowano kampanię pt. „Najbardziej twórczy zawód na świecie - zostań rodzicem zastępczym", w 2010 - „W rodzinie cieplej". Do udziału w kampaniach udało nam się pozyskać Panią Prezydentową Annę Komorowską, przedstawicieli władz M. St. Warszawy oraz wiele znanych osób, takich jak: Pani Małgorzata Foremniak, Państwo Kurzajewscy, Pani Ilona Łepkowska, Państwo Kościukiewiczowie, Pani Agata Młynarska.

     Ośrodek prowadzi także program wolontariatu oraz warsztaty edukacyjno-superwizyjne, których celem jest przygotowanie wolontariuszy do pracy z dziećmi. Pracownicy Ośrodka PORT biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach skierowanych do przedstawicieli i specjalistów ds. pracy z dzieckiem i rodziną na poziomie lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

     Pracownicy Towarzystwa „Nasz Dom" angażowali się w prace nad projektem Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zastępczej nad dzieckiem oraz w prace nad warszawskim Programem „Rodzina".

Rezultaty wdrożenia narzędzia

     Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT jest miejscem stałej, kompleksowej oraz profesjonalnej pomocy rodzinnym formom opieki zastępczej funkcjonującym w Warszawie. Rezultatem wdrożenia Projektu jest możliwość realizowania założeń przygotowywanej przez Rząd Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zastępczej nad dzieckiem, co w okresie długofalowym zmniejsza wydatki poniesione na pomoc osobom wykluczonym, bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także pozyskiwania kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej.

     Do tej pory udział w projekcie wzięło około 900 osób. Pod stałą opieką Ośrodka jest 50 do 60 warszawskich rodzin zastępczych. Bardzo wiele rodzin korzysta z różnych form pomocy specjalistycznej. Rokrocznie około 50 - 60 osób bierze udział w specjalistycznym szkoleniu PRIDE przygotowującym kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych. Coraz więcej różnego rodzaju organizacji, instytucji zwraca się do nas z prośbą o konsultacje w sprawie organizowania wsparcia rodzinnej opieki zastępczej na ich terenie.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Projekt został zrealizowany dzięki przyznanej w drodze konkursu ofert dotacji na realizację zadania publicznego ogłoszonego przez Urząd Miasta st. Warszawy (830 000,00 zł brutto rocznie łącznie z udziałem środków własnych organizacji)
Zasady równości płci
Projekt nie narusza zasad równego dostępu kobiet i mężczyzn do usług publicznych.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

     Projekt wpisuje się w działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ odpowiada na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją społeczną. Tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zapewnienie tym formom kompleksowego, profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu rodziny mogą coraz lepiej funkcjonować, zapewnia dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców najlepsze możliwe dla nich warunki do rozwoju i edukacji. Poza tym do budowania społeczeństwa obywatelskiego przyczyniają się także kampanie ukierunkowane na zmianę świadomości na temat pieczy zastępczej (angażowanie podmiotów medialnych, świata kultury, sportu, etc.). Ośrodek pozyskuje coraz większą liczbę osób i instytucji zaangażowanych w sprawę rozwoju rodzicielstwa zastępczego w Polsce.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

     Przystępując do stworzenia podobnego Ośrodka należy odpowiednio rozplanować wszystkie działania. Sugerowany jest następujący schemat działań:
a) Wypracowanie misji ośrodka w ramach ogólnej misji organizacji.
b) Budowa schematu organizacyjnego z podziałem ról i kompetencji zespołu.
c) Zatrudnienie zespołu pracowników, ich profesjonalne przygotowanie, przyjęcie zasady partnerstwa z wszelkimi d)   ośrodkami uczestniczącymi w tworzeniu Projektu.
d) Budowanie wizerunku ośrodka w społeczności lokalnej, pozyskanie sojuszników do Projektu oraz realizacja kampanii informacyjnych.
e) Realizacja zadań Ośrodka.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego