Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.945
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Przetarg na zakup energii elektrycznej jednym z elementów optymalizacji kosztów ponoszonych przez samorządy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Z dniem 01.07.2007 roku został formalnie otwarty rynek energii elektrycznej. Faktyczne możliwości zmiany sprzedawcy pojawiły się po 01.01.2008 roku, kiedy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprzestał  taryfikowania (zatwierdzania) cen energii obowiązujących spółki energetyczne dla wszystkich odbiorców, poza gospodarstwami domowymi. Wcześniej zakup energii elektrycznej był możliwy tylko u lokalnego dystrybutora energii.

Obowiązujące akty prawne, posiadana wiedza oraz obserwacje i analiza procesów zachodzących na rynku energii, a także determinacja spowodowały, że w Urzędzie Miasta Częstochowy skorzystano w  praktyce z  nowych możliwości otwartego rynku energii elektrycznej.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

W dniu 23.09.2008 r. Urząd Miasta Częstochowy ogłosił przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, fontann oraz syren alarmowych Urzędu Miasta Częstochowy.

Zakres zamówienia obejmował zakup (uwaga: tylko zakup, odrębnie od nabycia usługi dystrybucji) energii elektrycznej w okresie od 01.01.2009  do 31.12.2009 r. do 33 punktów poboru energii (w tym do 4 przyłączy rezerwowych) - budynków i lokali administracyjnych, fontann oraz syren alarmowych, rozmieszczonych w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy. Szacunkową ilość dostarczanej energii (plus/minus 10%) w okresie dostawy określono na 1 120 000 kWh, a zapotrzebowanie mocy wyniosło łącznie 894 kW, w tym 274 kW dla zasilań rezerwowych.

Otwarcie ofert nastąpiło 14.10.2008 r. Wpłynęły 2 oferty: Elektrowni Połaniec S.A. Grupa Electrabel Polska oraz PKP Energetyki sp. z o.o. W postępowaniu wybrano ofertę firmy PKP Energetyka sp. z o.o., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Cena oferty wyniosła brutto: 379 859,20 zł. Oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z kryterium, przyjętym w tejże specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jego wagą.

Podejmując procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wypowiedziane zostały dotychczasowe kompleksowe umowy: sprzedaży energii elektrycznej oraz o świadczenie usług dystrybucji zawarte z ENION Energia Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej (ogłoszenie o wynikach postępowania opublikowano w dniu 23.12.2008 r.), odpowiednio w dniach 30-31.12.2008 r. zawarto umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENION S.A. Oddział w Częstochowie - Zakład Energetyczny Częstochowa na czas nieokreślony.

Na podstawie doświadczeń uzyskanych w przetargu przeprowadzonym w miesiącu październiku 2008 r. w dniu 12.01.2009 r. Urząd Miasta Częstochowy ogłosił kolejny przetarg na zakup energii elektrycznej dla 9 placówek miejskich Gminy Miasta Częstochowy oraz 6 wydziałów Urzędu Miasta na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych.

Zakres zamówienia obejmował sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r. na potrzeby:

1) 29 punktów poboru energii (w tym 3 punkty z przyłączami rezerwowymi) - budynków i lokali użytkowych administrowanych przez następujące miejskie placówki, rozmieszczone w granicach administracyjnych Miasta Częstochowy:

 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego, ul. Jasnogórska 84/90
 • Zespół Szkół im gen. W. Andersa, ul. Legionów 58,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego, ul. Baczyńskiego 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Z. Berlinga, ul. Schillera 5,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56,
 • Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Przechodnia 11/15,
 • Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, ul. Św. Augustyna 3/7,
 • Muzeum Częstochowskie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A.

2) 14 nowych punktów poboru energii - lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Miasto Częstochowa.

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie zamówienia wyniosła 1 530 000 kWh. Moc umowna dla wszystkich odbiorów wyniosła 1515 kW (w sezonie letnim obniżona do 1203 kW).

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły ENION Energia sp. z o.o. oraz PKP Energetyka S.A. Wybrano ofertę firmy PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Cena oferty wyniosła brutto: 569 313,00 zł. Oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z kryterium, przyjętym w tejże specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jego wagą. Umowy sprzedaży energii elektrycznej zostały zawarte w dniu 19.02.2009 r.

Tak, jak w przypadku pierwszego postępowania, wypowiedziane zostały umowy kompleksowe i zawarto nowe umowy o świadczenie usługi dystrybucji.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

W wyniku zastosowanych działań, tylko w zakresie zamówienia objętego pierwszym przetargiem, z tytułu zmiany sprzedawcy i w porównaniu do aktualnych cen dotychczasowego sprzedawcy (Enion Energia Sp. z o.o.), szacowane oszczędności budżetowe wyniosą w roku 2009 ok. 56.000 zł brutto, natomiast w zakresie objętym drugim przetargiem, analizując okres, na który udzielono zamówienie (9 miesięcy), odpowiednio ok. 25.000 zł brutto. Wprowadzenie zastosowanej propozycji do bieżącej praktyki działania gminy w oczywisty sposób spowoduje progresję oszczędności.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Rosnące ceny energii oraz coraz większe jej zużycie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego powoduje, że każda gmina winna być zainteresowana wprowadzeniem instrumentów, które pozwolą jej na efektywne wykorzystanie energii. Istotne jest zarazem, by proces ten stanowił element lokalnej polityki energetycznej opartej na stosownych aktach prawnych, krajowych dokumentach strategicznych oraz lokalnych opracowaniach planistycznych. Okazuje się, że przedstawiciele samorządu terytorialnego mogą pełnić funkcję konsumenta energii świadomie kształtującego rynek, czyniąc to w tym wypadku poprzez zakup energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego, zapewniając zasady konkurencyjności i uzyskując realne oszczędności funduszy publicznych.

Do realizacji tego obowiązku niezbędna jest wiedza dotycząca wolumenu (ilości) energii elektrycznej, która ma stanowić przedmiot postępowania oraz taryf, w jakich jest rozliczana.

W Częstochowie od 2003 roku realizowany jest program operacyjny „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej", którego fundament stanowi zbieranie i analiza danych informujących o zużyciu energii we wszystkich obiektach gminy, bieżące działania dotyczące zmiany taryf oraz dostosowania mocy zamówionych. Taka baza danych okazuje się w konsekwencji podstawą do określenia niezbędnego wolumenu energii oraz prognozowania zużyć energii w okresie zakupu.

Wydaje się więc, że dobrą praktyką, pozwalającą na „optymalizację kosztów energetycznych ponoszonych przez samorządy", może być droga kilku istotnych kroków:

 1. Uruchomienie mechanizmu zbierania i agregowania informacji o zużyciu energii, zapotrzebowaniu mocy i taryfikacji  w obiektach gminnych (baza danych).
 2. Wprowadzenie procedury zamawiania energii w trybie przetargowym z podziałem na zakup energii (przetarg nieograniczony) i dystrybucję energii (zamówienie z wolnej ręki), stymulując mechanizmy wolnego rynku w interesie gminy.
 3. Prowadzenie stałej analizy efektywności ekonomicznej obszaru zarządzania energią w gminie, prowadząc w efekcie do proekologicznej i realnie korzystnej dla gminy - strategii poszanowania energii.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych