Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
» Praktyki
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.354
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Efektywność energetyczna : Praktyki
Monitoring rynku energii w Bielsku - Białej

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Kompleksowe zarządzanie energią należy do zadań własnych gminy. Jednak w niewielu przypadkach obejmuje ono swym zakresem pełny i zintegrowany zespół działań w sferach:

- planowania;

- nadzoru rynku energetycznego w gminie;

- zarządzania energią w obiektach gminy.

Próbę takiej właśnie organizacji działań pojął samorząd Bielska – Białej. Szczegółowe zadania realizowane są sukcesywnie, począwszy od 1997 roku, przez zespół specjalistów w miejskim Biurze Zarządzania Energią (BZE). Biurem kieruje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią. Funkcję te pełni obecnie Pan Piotr Sołtysek.

W ramach nadzoru rynku energetycznego prowadzone jest stałe monitorowanie założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Monitoring ten służy zarówno opracowaniu, jak i bieżącemu egzekwowaniu prawa miejscowego, jakim jest miejski „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Celem prowadzenia monitoringu jest gromadzenie wiedzy o relacjach popytu i podaży dla miejskich systemów energetycznych. Zebrane dane i ich analiza stanowią podstawę długoterminowej polityki energetycznej gminy, służąc pomocą przy podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych. Obserwacja trendów zmian wieloletnich dostarcza wiedzy prognostycznej o spodziewanych w przyszłości zmianach popytu.

 Monitoring rynku energii jest prowadzony w Bielsku – Białej od 1997 roku. Objęto nim trzy nośniki – gaz, ciepło i elektryczność. Najbardziej widocznym efektem tych działań jest organizacja systemu ciepłowniczego miasta w taki sposób, by z jednej strony zapewnić bezpieczne zaopatrzenie odbiorców miasta w ciepło, a równocześnie zoptymalizować moc zainstalowaną istniejących źródeł ciepła. Tę, właśnie na podstawie prowadzonego monitoringu, określono dla miasta na 328 MW. Zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez gminę, Południowy Koncern Energetyczny S.A (PKE SA) mógł podjąć i zrealizować niezbędne działania modernizacyjne i inwestycyjne. Posiadając własny system monitoringu miasto staje się na wolnym rynku równorzędnym partnerem dla przedsiębiorstw energetycznych, mających opracowane własne plany rozwoju energetycznego. Może więc w kształtowaniu tego rynku aktywnie uczestniczyć, realizując zadania dla dobra społeczności lokalnej i zrównoważonego rozwoju gminy.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-11-04

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Bielsko-Biała
Województwo:  śląskie
Kod pocztowy i Poczta:  43-300 Bielsko-Biała
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski Biuro Zarządzania Energią
Ulica:  Plac Ratuszowy 6
Wirtyna internetowa:  www.pze.um.bielsko.pl
 www.um.bielsko.pl
Liczba mieszkańców:  175.000
Osoby kontaktowe:  Piotr Sołtysek
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią
 tel. tel. 033 – 4971 520
 e@mail: piotrs@um.bielsko.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych