Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.483.878
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie zasobami
Kompleksowa realizacja zadań edukacji przedszkolnej przez niepubliczne placówki w gminie Prabuty

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
W 14 tysięcznej gminie miejsko - wiejskiej Prabuty do roku 2008 funkcjonowały dwa przedszkola samorządowe. Były to jednostki działające na terenie miasta Prabuty. Obsługiwały one również obszary wiejskie, przylegające do miasta Prabuty. W roku 2007 dokonano przeglądu wydatków związanych z prowadzaniem placówek oświatowych, w tym przedszkoli. Do dokonania zmian w roku 2008, w kolejnych latach na funkcjonowanie przedszkola wydawano w 2006 r. 1.127.090 zł, w 2007 r. - 1.141.070 zł, w 2008 r. - 1.178.725 zł. Corocznie koszty prowadzenia przedszkoli rosły, między innymi z powodu zwiększającej się liczby nauczycieli uzyskujących coraz to wyższe stopnie awansu zawodowego.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Etapy wdrażania projektu:

 1. luty 2008 r. - kwiecień 2008 r. Rada Miasta i Gminy Prabuty podjęła uchwałę o likwidacji przedszkoli publicznych
 2. marzec 2008 r. przygotowanie dokumentacji przetargowej dt. wyłonienia jednostki, osoby prywatnej bądź instytucji, która będzie prowadziła przedszkola w Prabutach.
 3. kwiecień 2008 r. Burmistrz miasta i gminy Prabuty ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu wyrażającego wolę prowadzenia przedszkoli niepublicznych na majątku Miasta i Gminy Prabuty po likwidowanych z dniem 31 sierpnia 2008 r. przedszkolach publicznych;
 4. maj 2008 r. wyłonienie osób, które wygrały konkurs na prowadzanie przedszkoli w Prabutach na okres 3 lat do 31 sierpnia 2011 roku.
 5. wwiecień 2011 r. powtórne ogłoszenie przetargu na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 roku

 

Podstawą działania dwóch niepublicznych przedszkoli w Prabutach jest porozumienie, jakie zawierają wyłonieni w ramach przetargu na dzierżawę pomieszczeń przedszkoli oferenci. Warunkiem uzyskania prawa do prowadzenia przedszkola jest wygranie przetargu na dzierżawę pomieszczenia przedszkolnego, będącego własnością władz samorządowych. Przetarg dotyczy 5-letniego okresu dzierżawy obiektów przedszkola przez oferenta. W postępowaniu przetargowym ocenia się oprócz kwestii formalnych, takich jak kwalifikacje kadry kierowniczej, sytuacja finansowa przedsiębiorcy (niezaleganie w opłacaniu podatków i składek) przede wszystkim koncepcję prowadzenia przedszkola.

Oferent prezentuje swoją koncepcję edukacji realizowaną w przedszkolu. Oferta edukacyjna powinna wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego i uwzględniać opiekę specjalistyczną, w szczególności: logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika i taniec, język obcy, zajęcia teatralne i plastyczne.

Oferent zobowiązany jest również do zaprezentowania planu finansowego, z podaniem źródeł finansowania oraz wyszczególnieniem składników opłat ponoszonych przez rodziców z uwzględnieniem miesięcznej dotacji, pochodzącej z budżetu Miasta i Gminy Prabuty (w roku 2011/2012 w wysokości 355 zł miesięcznie na jedno dziecko). W ofercie należy zaprezentować plan organizacyjny pracy przedszkola wraz ze strukturą zatrudnienia pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi, w odniesieniu do maksymalnej liczebności dzieci w oddziale i prowadzenia oddziałów dla dzieci 6-letnich, objętych realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub dzieci 5-letnich, objętych prawem do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Urząd Miasta i Gminy zastrzega sobie również minimalną liczbę personelu, jaki powinien zostać zatrudniony w przedszkolu - co najmniej 1 nauczycielka i 1 opiekunka do każdej grupy dzieci. Oferent zobowiązany jest do zaprezentowania planu remontów, jakie ma zamiar przeprowadzić. Ten zapis gwarantuje, że obiekt przedszkolny, będący własnością gminy, będzie utrzymany we właściwym stanie technicznym.

Gmina ustala również warunki, na jakich będzie funkcjonować przedszkole. Dotyczy to zasad rekrutacji. W pierwszym rzędzie do przedszkola będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w mieście i w gminie Prabuty. Gmina reguluje również kwestie odpłatności za przedszkole.

W warunkach prowadzenia przedszkola została określona maksymalna liczba dzieci na jeden oddział - nie powinna przekraczać 30 dzieci. Łączna liczba dzieci w przedszkolu nie powinna przekraczać 150 dzieci. Przewiduje się miesięczną przerwę w pracy przedszkola w okresie letnim. Przerwa ta powinna zostać wykorzystana na dokonanie remontów przewidzianych umową najmu lokalu i zgłoszonych w trakcie procedury przetargowej przez oferenta.

W warunkach określonych przez władze miasta zapisane są organy, jakie powinny funkcjonować w przedszkolu. W przedszkolu będzie funkcjonował organ społeczny, jakim jest Rada Rodziców.

W ocenie oferty poszczególnym jej elementom składowym przypisuje się zróżnicowane wagi:

 • ocena oferty edukacyjnej - waga kryterium max 40%
 • ocena planu finansowego - waga kryterium max 10%
 • ocena struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi - waga kryterium max 10%
 • ocena planu remontów i doposażenia przedszkola - waga kryterium max 30%
 • proponowana miesięczna kwota brutto czynszu dzierżawnego - waga kryterium max 10%

Osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest do rozliczania udzielonej dotacji na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Prabutach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Kwota dotacji na kolejne miesiące jest ustalona na podstawie pisemnej informacji przedkładanej Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty przez osobę prowadzącą jednostkę. Informacja ta zawiera dane o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie takiej informacji. Obecnie miesięczna dotacja z budżetu gminy na jedno dziecko w przedszkolu wynosi 355 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących jednostki. Ustaloną dotację osoba prowadząca otrzymywać będzie w 12 miesięcznych częściach. Umowa zawarta pomiędzy osobą prowadzącą przedszkole określa bardzo szczegółowo również procedury wstrzymania dotacji.

W okresie wakacyjnym wysokość dotacji nie ulegnie zwiększeniu ani zmniejszeniu w stosunku do miesiąca poprzedzającego ten okres. Środki otrzymane z dotacji jednostka zobowiązana jest wydatkować do 31 grudnia, a środki z dotacji niewykorzystane w terminie, zobowiązana jest zwrócić Miastu i Gminie Prabuty oraz przedstawić roczne rozliczenie w wykorzystania dotacji. Urząd Miasta i Gminy Prabuty prowadzi bardzo szczegółową kontrolę wydatków ponoszonych przez przedszkole oraz kontroluje faktyczną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

W wyniku działań podjętych przez Miasto Prabuty zmniejszeniu uległy koszty realizowania usługi dla mieszkańców. Przekształcenie placówki w niepubliczną zwolniały prowadzącego z obowiązku stosowania zapisów Karty Nauczyciela. Dotyczyło to przede wszystkim czasu pracy nauczycieli. Dzięki temu wprowadzono bardziej elastyczny czas pracy nauczycieli, umożliwiając tym samym zwiększenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej.

W Prabutach wszyscy rodzice, którzy chcą aby ich dzieci uczestniczyły  w zajęciach przedszkolnych mogą to uczynić. Zadania oświatowe w dziedzinie edukacji przedszkolnej realizują: Przedszkole Niepubliczne ,,Bartek - Jedynka" oraz Przedszkole Niepubliczne ,,Miś Uszatek" Do przedszkola ,,Bartek - Jedynka" w roku 2010/11 uczęszczało 142 dzieci, w tym 43 sześciolatków. W roku 2011/2012 zgłosiło się 150 dzieci w tym 43 pięciolatków i 35 sześciolatków. Do przedszkola „Miś Uszatek" w roku 2010/2011 uczęszczało 130 dzieci, w tym 42 sześciolatków, zaś w roku szkolnym 2011/2012 do przedszkola uczęszczać będzie 150 dzieci, w tym 42 sześciolatków i 47 pięciolatków. Jest to istotne jeśli zważyć, że w Prabutach dla dzieci z obwodów szkolnych z terenu miasta oddziały przedszkolne dla 5 i 6-latków zostały zorganizowane wyłącznie w przedszkolach.

Zróżnicowanie oferty edukacyjnej przedszkoli poprzez wprowadzenie zajęć wykraczających poza podstawę programową: język angielski (w każdej grupie wiekowej); zajęcia muzyczno-rytmiczne (w każdej grupie wiekowej); zajęcia taneczno-korekcyjne (grupy 4, 5, 6-latków); konsultacje psychologa (dla dzieci i rodziców); terapia logopedyczna (dla dzieci z wadami wymowy). Religia, warsztaty muzyczne i gry na flażolecie, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne; warsztaty ekologiczne; warsztaty matematyczne; warsztaty logicznego myślenia: szachy, warcaby; warsztaty komputerowe. Zapewnienie stałej kontroli ze strony władz miasta jakości realizowanych zajęć edukacyjnych, a także środków przekazywanych przez urząd miasta w formie dotacji.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że z przedszkoli, pomimo tego, że są to placówki niepubliczne, mogą korzystać również dzieci z rodzin ubogich. Rodzice, których dochody są niższe od minimum socjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na opłatę stałą. O taką pomoc rodzice zwracają się do Urzędu Gminy i Miasta Prabuty. Również rodzice, których dochody upoważniają do ubieganie się o bezpłatne posiłki otrzymują taką pomoc. GOPS opłaca posiłki dla około 30% dzieci uczęszczających do przedszkola. Dzieci również mają możliwości uczestniczenia w 5 godzinnych bezpłatnych zajęciach.

W Prabutach uniknięto problemów, na jakie napotkały władze samorządowe tworzące regulamin odpłatności za przedszkola. W przedszkolach w niepublicznych wysokość odpłatności za przedszkole ustala prowadzący placówkę wraz z przedstawicielami gminy. Odpłatność rodziców za przedszkole składa się z dwóch czynników - opłaty stałej i tzw. stawki żywieniowej. Opłata stała w okresie pięcioletniego okresu, na jaki rozpisany zostaje konkurs na dzierżawę przedszkola nie może przekroczyć wysokości 10% najniższego wynagrodzenia. Obecnie opłata stała wynosi 135 zł miesięcznie za jedno dziecko, a opłata za całodzienne wyżywienie 6 złotych. Opłata stała jest bezzwrotna tzn. rodzice nie mogą się ubiegać o jej zwrot w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrotowi podlega opłata „stawki żywieniowej".

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

     Wydatki na edukację przedszkolną przed i po dokonaniu zmian:

 • 2008 r. - 1 178 725 zł,
 • 2009 r. - 945 852 zł,
 • 2010 r.- 1 020 51 zł,
 • 2011 r.- 1 511 235 zł, (w tym remonty obiektów)
 • 2012 r.- 1 278 000 zł,
Zasady równości płci
Program nie narusza zasad równości płci w dostępie do usług publicznych.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
W ramach współpracy z rodzicami organizowane są raz na miesiąc zajęcia otwarte. Rodzice w ciągu jednego dnia mogą uczestniczyć w zajęciach. W przedszkolu Bartek została przeprowadzona ankieta oceny funkcjonowania przedszkola przez rodziców. Wzięło w niej udział 80% rodziców, z których 89,87% wyraziło zadowolenie z oferty programowej przedszkola. Wśród badanych 93,7% stwierdziło, że dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu a 92,4% było zadowolonych z warunków bytowych, w jakich przebywały dzieci. Również wysoko została oceniona osoba prowadząca oraz kadra nauczycielska przedszkola. Wśród badanych 89,87% rodziców stwierdziło, że dziecko ma właściwą opiekę w przedszkolu, zaś 87% wyraziło zadowolenie z pracy nauczyciela.
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
Przystępując do przekształceń związanych ze zmianą instytucji realizujących usługi dla mieszkańców gmin, w tym także usług edukacyjnych, trzeba mieć na uwadze dwie kwestie; zgodę rodziców i przedstawicieli Rady Miasta na takie przekształcenia oraz odpowiedzialności władz miasta za jakość i efektywność usług. Zgoda użytkowników usług na przekształcenia jest elementem niezbędnym do tego, żeby takie zmiany bezkonfliktowo przeprowadzić. Rodzice dzieci powinni wiedzieć, jakie korzyści dla nich przyniosą zmiany. Należy upewnić rodziców, że będą mieli wpływ na jakość usług realizowanych przez podmioty niepubliczne. Władze samorządowe przekazując realizowanie swoich zadań w ręce osób fizycznych, stowarzyszeń, czy podmiotów gospodarczych muszą pamiętać o tym, że nie zwalnia to ich z odpowiedzialności za jakość oraz efektywności świadczonych usług. W Prabutach kwestię tą rozwiązano w modelowy sposób. Władze samorządowe sprawują bardzo ścisły nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez instytucje prowadzącą przedszkole w ramach kontroli rozliczanej dotacji. Obecnie dotacja rozliczania jest raz na kwartał, co powyzwala na ścisłe kontrolowanie wydatków, co do ich zasadności i efektywności.  Kontroli podlega również liczba dzieci korzystających z placówek. Jest to jeden z elementów rozliczania dotacji. Jednocześnie przedstawiciele władz miasta dokonują rutynowych inspekcji związanych z kontrolą jakości prowadzonych z placówkach zajęć. Wszelkie kwestie dotyczące kontroli placówek unormowane zostały umową zawartą z prowadzącymi placówki a władzami miasta.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich