Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.851
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie strategiczne
System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Powiat Cieszyński rozciąga się wzdłuż południowej granicy województwa śląskiego, a zarazem granic Polski, w znacznej mierze pokrywa się z obszarem Śląska Cieszyńskiego. Jego powierzchnia to 730,20 km2, w tym 40% stanowią lasy. 46,2% ludności zamieszkuje tu w miastach. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 12 gmin (Cieszyn, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice). Powiat, z uwagi na swoje położenie, ma charakter turystyczny, corocznie odwiedza go ponad 2 mln turystów.

Przed realizacją przedmiotowego wdrożenia na terenie powiatu nie funkcjonował tak zaawansowany system informacji przestrzennej. Urzędnicy korzystali z oprogramowania funkcjonującego w poszczególnych wydziałach.

Dzięki realizacji tego projektu starano się wpłynąć na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie - głównie poprzez unowocześnienie zaplecza informatycznego urzędów współuczestniczących we wdrożeniu, stworzenie platformy internetowej skierowanej do szerokiego grona odbiorców.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego dzięki temu, że umożliwia gromadzenie danych graficznych oraz opisowych pochodzących z różnych komórek organizacyjnych powiatu cieszyńskiego oraz gmin powiatu, jednocześnie wiążąc te dane z przestrzenią (geoinformacja) stanowi fundament powiatowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Zasadnicza funkcjonalność systemu dostępna jest w jego części wewnętrznej - tzw. back-office - gdzie wdrożonych zostało kilka specjalistycznych aplikacji. Dostęp do nich mają pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu.

Część zewnętrzna - publiczna - obejmuje natomiast trzy portale tematyczne, do których dostęp jest swobodny. Z portali korzystać mogą wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, tj.: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy, inwestorzy oraz ogół internautów pragnących zapoznać się z danymi przestrzennymi oraz rejestrami i ewidencjami publicznymi zgromadzonymi w systemie.

Budowa i wdrożenie systemu trwały dziewięć miesięcy i zrealizowane zostały w oparciu o autorskie, w całości rodzime rozwiązania Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. z Gliwic. Obecna wersja systemu została oddana do użytku w czerwcu 2011 roku.

Użytkownicy systemu

Zaprojektowany i wdrożony zakres funkcjonalny systemu SIP powoduje, że duża i różnorodna jest grupa jego użytkowników oraz wielorakie korzyści płynące z dostępu do zgromadzonych w nim zbiorów danych. Zasadniczą grupą użytkowników systemu są pracownicy Starostwa Powiatowego w Cieszynie - wykorzystujący aplikacje i narzędzia znajdujące się w wewnętrznej części systemu.

Drugą ważną grupą użytkowników są pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu cieszyńskiego. Stanowią oni grupę zaawansowanych użytkowników systemu, korzystających z wdrożonych rozwiązań (aplikacji i portali) w sposób zdalny (poprzez Internet). Wdrożenie funkcjonujących portali tematycznych umożliwiło rozszerzenie grupy odbiorców projektu na nieograniczoną liczbę zewnętrznych użytkowników publicznych i służbowych: mieszkańców i turystów, służby i straże działające na obszarze powiatu, inwestorów i inne podmioty gospodarcze oraz wszystkich Internautów.

 

Informacja ogólna o portalach zewnętrznych

Zewnętrzna część systemu obejmuje trzy portale tematyczne: interaktywny plan powiatu, portal bezpieczeństwa powiatu oraz portal inwestora. Dodatkowym komponentem jest serwis metadanych.

Dostęp do wszystkich portali jest całkowicie swobodny. Jedynie w celu skorzystania z dodatkowej funkcjonalności (dodawanie przez Internautów obiektów na mapę) należy się zarejestrować i poprawnie zalogować do serwisu.

 

1. Interaktywny plan powiatu

Mieszkańcom i turystom dedykowany jest przede wszystkim portal zawierający interaktywny plan powiatu. Za pomocą tego portalu użytkownicy uzyskują w prosty sposób - poprzez Internet, łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji (ze szczególnym naciskiem na informację przestrzenną). W interaktywnym planie powiatu prezentowane są na tle ortofotomapy, mapy ewidencyjnej (w zakresie działek i budynków), bazy dróg i ulic oraz bazy adresowej m.in.: dyżurujące apteki na obszarze powiatu, szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne, rejestry ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, rejestr stowarzyszeń. Użytkownikom zapewniono także możliwość wyszukiwania obiektów w/w warstw tematycznych poprzez różnorodne narzędzia, m.in.: wyszukiwania wokół punktu oraz w oparciu o predefiniowane listy wyboru.

Bezpośredni link do „Interaktywnego planu powiatu"
http://sip.powiat.cieszyn.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=cieszyn_powiat

 

2. Portal bezpieczeństwa powiatu

Miejscem przeznaczonym do publikowania wszelkich informacji przestrzennych i opisowych związanych z bezpieczeństwem oraz utrzymaniem szeroko rozumianego porządku w skali powiatu oraz poszczególnych gmin jest portal bezpieczeństwa powiatu. Jest on dedykowany w szczególności służbom i strażom działającym na obszarze powiatu (Zespoły Reagowania Kryzysowego - powiatowy i gminne, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, inne), a także jednostkom organizacyjnym powiatu i gmin odpowiedzialnym za infrastrukturę drogową, techniczną, zieleń, itd.

Portal bezpieczeństwa powiatu umożliwia dostęp do m.in.:

 • wysokorozdzielczej ortofotomapy,
 • przebiegów głównych sieci uzbrojenia technicznego terenu,
 • lokalizacji siedzib Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • lokalizacji magazynów przeciwpowodziowych.

W portalu zapewniono także możliwość wyszukiwania najkrótszych tras przejazdu/przejścia pomiędzy wskazanymi adresami lub obiektami posiadającymi określony adres.

Bezpośredni link do "Portalu bezpieczeństwa powiatu"
http://sip.powiat.cieszyn.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=cieszyn_bezpieczenstwo

 

3. Portal inwestora

Dane przestrzenne i opisowe istotne z punktu widzenia szerokiego spektrum przedsiębiorców i inwestorów prowadzących lub zamierzających prowadzić działania gospodarcze na terenie powiatu cieszyńskiego znaleźć można w portalu inwestora.

W portalu tym, dedykowanym w/w podmiotom, prezentowane są m.in.:

 • mapa struktury własności nieruchomości,
 • granice obowiązujących MPZP oraz zmian/aktualizacji MPZP,
 • lokalizacja nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu planowanych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Bezpośredni link do "Portalu inwestora"
http://sip.powiat.cieszyn.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=cieszyn_inwestor

 

Opracowane zbiory danych

W trakcie budowy systemu SIP duży nacisk położono na przygotowanie zbiorów danych, którymi system został zasilony. Uporządkowaniu, dostosowaniu lub informatyzacji poddanych zostało ponad 40 różnorodnych zbiorów danych przestrzennych, ewidencji oraz rejestrów publicznych. W wyniku tych działań utworzono wynikowe warstwy tematyczne, podzielone na trzy zasadnicze grupy:

 • zasób danych podstawowych (referencyjnych), do których zaliczono:
  • ewidencję gruntów i budynków, w szczególności numeryczną mapę ewidencyjną,
  • bazę danych osi dróg i ulic oraz lokalizacji numerów adresowych,
  • mapę topograficzną w skali 1:10 000,
  • ortofotomapy,
 • repozytorium danych tematycznych, do których zaliczono:
  • publiczne rejestry, ewidencje i wykazy pochodzące z kilku wydziałów Starostwa Powiatowego w Cieszynie (m.in.: warstwy lokalizacji różnorodnych decyzji administracyjnych, ewidencje nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu),
  • pozyskane z Gmin powiatu cieszyńskiego obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (jako załączniki graficzne w postaci rastrowej),
  • mapę przebiegu głównych sieci uzbrojenia technicznego terenu,
  • mapę Planu reagowania kryzysowego,
  • inne mapy i opracowania tematyczne (np.: mapa hydrograficzna, mapa sozologiczna),
 • zasób metadanych geoinformacyjnych:
  • opracowane dla wszystkich zgromadzonych w SIP warstw tematycznych i baz danych zbiory metadanych w oparciu o przepisy wykonawcze Dyrektywy INSPIRE.

 

Wewnętrzna część systemu

SIP jest systemem scentralizowanym, opartym o hurtownię danych przestrzennych i opisowych. Warstwowa architektura systemu wykorzystuje relacyjną bazę danych ORACLE oraz serwer danych przestrzennych o nazwie ISDP. W centralnej bazie danych są zgromadzone i będą regularnie aktualizowane przede wszystkim repliki źródłowych zbiorów danych mapowych oraz rejestrów i ewidencji pochodzących z poszczególnych komórek Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

W ramach projektu zainstalowano i skonfigurowano w sieci wewnętrznej starostwa kilka zintegrowanych ze sobą specjalistycznych aplikacji wspierających wykonywanie zadań służbowych na poszczególnych stanowiskach oraz skrócenie i uproszczenie realizacji wybranych procedur administracyjnych, szczególnie tych, dla których informacja przestrzenna jest nieodzowna. Aplikacje te obejmują przede wszystkim następujące funkcjonalności: dostęp do baz danych zasobu geodezyjno-kartograficznego, dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków, prezentację struktury własności nieruchomości, integrację spraw i decyzji administracyjnych z przestrzenią, obsługę metadanych, administrację systemem i użytkownikami.

 

Warunki korzystania z serwisu

Udostępnione w serwisie SIP dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. Zawarte w serwisie SIP informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

 

Ochrona prawna

Serwis SIP może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.). Wygląd i treść w całości chroniona jest prawem autorskim.

 

Serwis metadanych

W celu osiągnięcia zgodności systemu z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. nr 76 poz. 489) oraz wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE, w ramach systemu SIP wdrożono rozwiązania zapewniające tworzenie, aktualizację i publikację metadanych oraz wymianę usług Web Services. Tworzenie metadanych odbywa się w dedykowanym edytorze metadanych zapewniającym zgodność w tym zakresie z profilem INSPIRE, specyfikacjami OGC oraz odpowiednimi normami międzynarodowymi ISO (19115, 19119, 19139). Miejscem publikowania metadanych jest dedykowany serwis, zintegrowany z portalami tematycznymi i wyposażony w katalog metadanych. Katalog metadanych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE, oferuje dwie podstawowe usługi katalogowe: wyszukiwania (Discovery) i przeglądania (View).

Oprócz obsługi metadanych w portalach tematycznych zaimplementowano obsługę usług geoinformacyjnych INSPIRE w zakresie:

 • serwera WMS - umożliwiającego przeglądanie danych przestrzennych zgromadzonych w SIP powiatu cieszyńskiego w innych portalach mapowych oraz aplikacjach,
 • klienta WMS - umożliwiającego przeglądanie danych przestrzennych pochodzących z innych portali mapowych w portalach SIP powiatu cieszyńskiego.

Jednostką odpowiedzialną merytorycznie za wdrożenie systemu, a następnie jego administrowanie i koordynowanie bieżących działań, był/jest Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Zrealizowanym celem było stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, a także unowocześnienie sposobu realizacji wewnętrznych procedur administracji samorządowej powiatu i gmin.

Ponadto wdrożenie systemu SIP przyniosło tutaj m.in. następujące rezultaty:

 • uproszczenie procedur i skrócenie czasu pozyskiwania informacji w celach wewnętrznych Starostwa, dzięki zastosowaniu hurtowni replik danych i udostępnianiu ich innym użytkownikom w trybie on-line,
 • redukcję zjawiska nadmiarowości (redundancji) w gromadzeniu danych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz zmniejszenie kosztów związanych z dostępem do informacji przestrzennej,
 • redukcję czasu pozyskiwania danych gromadzonych poza Starostwem (np.: w Gminach),
 • redukcję czasu integracji tych danych

System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego został laureatem w kategorii "technologia" międzynarodowego konkursu „Wewnątrzpaństwowe Infrastruktury Informacji Przestrzennej - Najlepsze Praktyki 2011", organizowanego przez Stowarzyszenie EUROGI, ex equo z geoportalem Konfederacji Szwajcarskiej.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

     Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne), Program Rozwoju Subregionu Południowego, dla projektu pod nazwą „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego".

     Całkowita wartość projektu wyniosła 951 999,00 zł i sfinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetów Powiatu Cieszyńskiego (Lidera) i jedenastu Gmin, będących Partnerami projektu: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła i Zebrzydowice.

     Charakterystykę kosztów inwestycji oraz ich zgodność z „Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL" prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie (koszty kwalifikowalne) Kwota zł Udział %
Studium Wykonalności 40 000 4,20
Zakup serwerów, komputerów oraz dodatkowego sprzętu i oprogramowania 244 000 25,63
Budowa opracowań mapowych i baz danych do zasilenia systemu 330 000 34,66
Wdrożenie projektowanego systemu SIP 268 000 28,15
Szkolenia (w ramach cross-financingu) 18 000 1,89
Nadzór inwestorski 27 999 2,94
Promocja projektu 24 000 2,52
Łącznie 951 999 100

      

Zasady równości płci

     Prezentowana praktyka nie narusza zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Ze względu na specyfikę projektu nie opiera się on na współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, ale wpływa na pozytywne postrzeganie urzędów, jako jednostek wychodzących naprzeciw interesom mieszkańców.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Należy zadbać o pełne zaangażowanie podmiotów zainteresowanych. Ważnym jest, aby zdobyć lub zabezpieczyć niezbędne środki finansowe (w tym te pochodzące ze źródeł zewnętrznych).

Należy także z góry określić rolę poszczególnych podmiotów wdrażających.

Warto przewidzieć sytuację, że początki wdrażania tego typu systemu mogą napotkać się z niechęcią ze strony urzędników. Tak więc szczegółowa informacja o planowanym wdrożeniu, dobre przygotowanie i doprecyzowanie zakresu działań pozwoli na łatwiejsze przełamywanie początkowych problemów. Z czasem, kiedy praca zaczyna przynosić efekty, problemy znikają.

Naturalnie replikowalność projektu uzależniona jest od szczebla samorządu i jego zapotrzebowania w tym zakresie, w tym także zakresu wdrożenia.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich