Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.364.817
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Zarządzanie usługami
Perły Beskidu Sądeckiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego" tworzy Lokalną Grupę Działania i obejmuje  teren pięciu gmin powiatu nowosądeckiego: Łabowa, Nawojowa, Piwniczna -Zdrój, Rytro i Muszyna . Gminy biorące udział w projekcie charakteryzuje nie tylko wspólnota wynikająca z położenia o zbliżonych potencjale gospodarczym, ale przede wszystkim ukształtowane przez stulecia więzi historyczne i kulturowe. Obszar ten charakteryzuje się niezwykłym bogactwem środowiska przyrodniczego. Na niewielkim terenie skupiło się wiele gatunków flory i fauny. Szczególnym bogactwem są lasy o  obfitym i zróżnicowanym drzewostanie. Znacząca część obszaru położona jest na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Bogactwem naturalnym Pereł Beskidu Sądeckiego są wody lecznicze i mineralne, a także bogate dziedzictwo kulturowe. Folklor, sztuka ludowa, tradycja, obrzędowość  i unikatowe obiekty zabytkowe przyciągają wielu turystów. Z tego powodu  największą szansą na rozwój społeczno–gospodarczy tego obszaru jest wykorzystanie istniejących, niezwykłych zasobów naturalnych i kulturowych oraz oparcie dynamicznego rozwoju Pereł Beskidu Sądeckiego na turystyce.W pierwszej fazie realizacji projektu opracowano Zintegrowaną Startego Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Ponadto zostały przeprowadzone badania socjologiczne społeczności gmin: Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro, których celem było określenie poziomu akceptacji dla zmian i stopnia zaspakajania potrzeb społecznych w wyżej wymienionych gminach. Wykonana została analiza potencjału kulturowego gmin, która określała wybrane elementy dziedzictwa kulturowego, wokół których należy się koncentrować budując markę regionu i produkt turystyczny. Opracowano również analizę i ekspertyzę rynku produktów turystycznych  dla gmin: Piwniczna Zdrój, Rytro, Łabowa, Nawojowa, w ramach której zbadano zarówno dane dotyczące ruchu turystycznego w regionie Małopolski, jak i informacje o atrakcjach turystycznych, zasobach naturalnych i materialnych, doświadczeniach i potencjale turystycznym istniejącym na obszarze czterech gmin. Przygotowano także  raport na temat możliwości kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie gmin Łabowa, Nawojowa, Rytro i Piwniczna-Zdrój.  Przez cały okres realizacji projektu prowadzono działania informacyjno–edukacyjnych dla mieszkańców wsi. Wydatki w ramach I schematu wynosiły 100 000 zł. Ogromnym sukcesem podejmowanych działań było utworzenie Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego, które zarejestrowało swoją działalność w kwietniu 2006 roku i realizowało projekt  w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader+, a po jego zakończeniu nadal aktywnie działa i podejmuje kolejne inicjatywy na rzecz Pereł Beskidu Sądeckiego.Stowarzyszenie realizując projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader+ szczególny nacisk położyło na rozwój turystyki i agroturystyki. W ramach Schematu II opracowano i wydano foldery,  przewodniku turystyczne, kalendarze atrakcji turystycznych. W ramach odkrywania beskidzkich pereł została opracowana i wydana monografia Ziemi Łabowskiej i gminy Piwniczna-Zdrój. Monografie zawierają informacje historyczne dotyczące poszczególnych miejscowości, walory przyrodnicze, prezentację potencjału kulturowego i atrakcji turystycznych, przydatne informacje dla gości i turystów, prezentację sylwetek znanych ludzi wywodzących się z tych miejscowości. Została przeprowadzona inwentaryzacja zabytków sakralnych, oznakowano dojazdy i wydano przewodnik po sakralnym szlaku.  Zrealizowano  przedsięwzięcie „Po zdrowie i sprawność fizyczną na nartach biegowych“, w ramach którego wytyczono i przygotowano trasy narciarstwa biegowego, opracowano merytorycznie i graficznie tablice oraz oznakowania. W ramach zadania „Zapraszamy na beskidzkie szlaki turystyczne“ ujednolicono oznakowanie istniejących szlaków turystycznych, a także wyznaczono nowe. Dzięki realizacji tego projektu beskidzkie szlaki zostały ujednolicone i wkomponowane w system wizualizacji produktów turystycznych. Ponadto zorganizowano wystawę fotograficzną prezentująca jakość i walory turystyczno-krajobrazowe gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Beskidzka jakość”. Przez cały okres realizacji projektu prowadzono działania na rzecz promocji regionu.  Zorganizowano cykl imprez w ramach Dni Pereł Beskidu Sądeckiego, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych gmin i będą organizowano rokrocznie, a także uruchomioną stronę internetową „Pereł Beskidu”. Działania podejmowane w ramach Schematu  II realizowane był od czerwca 2006 do kwietnia 2008 roku, a  wydatki zamknęły się kwotą 516 000  zł.  

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Najważniejszym elementem projektu było „podejście oddolne” i zaangażowanie mieszkańców w każdy etap realizacji. Strategia został opracowywana przy aktywnym udziale mieszkańców i z uwzględnieniem ich propozycji oraz planów. Dzięki zaangażowaniu maksymalnie dużej liczbie osób reprezentujących różne środowiska funkcjonujące na terenach wiejskich i szerokiemu rozpropagowaniu, zaplanowane w strategii cele odzwierciedlały oczekiwania mieszkańców, którzy identyfikowali się z propozycjami zawartymi w dokumencie i aktywnie włączyli się w jego realizację. Dzięki lokalnemu i oddolnemu charakterowi  projektu podejmowane działania odpowiadały potrzebom mieszkańców, a zarazem wpływały pozytywnie na rozwój lokalny. Na każdym etapie projektu  angażowano także władze lokalne, przedstawicieli biznesu oraz sektora pozarządowego, co pozwoliło na nawiązanie silnej i trwałej współpracy, której efektem jest większa aktywność obywatelska i kreowanie nowych, wspólnych inicjatyw po zakończeniu projektu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych