Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.397
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Inwestycja w wiedzę gwarancją sukcesu na rynku pracy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Projekt "Inwestycja w wiedzę gwarancją sukcesu na rynku pracy" został opracowany w oparciu o doświadczenia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji związane z działalnością szkoleniową dla pracowników administracji publicznej. Z ankiet szkoleniowych, opinii uczestników szkoleń oraz członków forów branżowych działających przy FRDL MISTiA wynikało, że istnieje konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry urzędników, z czym związane jest duże zapotrzebowanie na różne formy kształcenia ustawicznego. Z analiz marketingowych wynika, że rynek nie oferuje form kształcenia, które byłyby dostosowane do potrzeb, doświadczenia i kwalifikacji pracowników administracji publicznej, którzy chętnie podjęliby naukę. Niezwykle istotny jest również aspekt finansowy. Funkcjonujące na rynku szkolenia są drogie, a oferujące je firmy nie proponują kompleksowych ścieżek szkoleniowych. Wyjątkiem są tu szkolenia zamknięte „szyte na miarę”, jednak wiele urzędów nie ma możliwości, aby je realizować.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

 Beneficjentami projektu były osoby pracujące zawodowo, dobrowolnie deklarujące chęć podwyższania swoich kwalifikacji: w pierwszej części głównie pracownicy nowozatrudnieni lub zagrożeni utratą pracy, a w drugiej - osoby zajmujące stanowiska kierownicze, bądź planujące awans zawodowy. W pierwszej części zorganizowano studium „Zarządzanie w samorządzie terytorialnym – stopień podstawowy” dla dwóch grup liczących po 20 osób. Były to osoby z różnych instytucji, które  swą zawodową przyszłość wiązały z administracją samorządową. Cykl podstawowy składał się z trzech modułów obejmujących łącznie 120 godzin zajęć:

  • Prawno-finansowe zasady funkcjonowania samorządu w Polsce: ustrój i zadania jst, organy kontroli działalności jst (RIO, SKO, NIK), finanse publiczne, kodeks postępowania administracyjnego, zamówienia publiczne, gospodarka samorządowa (pomoc publiczna, gospodarka komunalna, PPP), zarządzanie informacją (archiwizacja, obieg dokumentów, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, Biuletyn Informacji Publicznej, instrukcja kancelaryjna), prawo pracy i pragmatyka służbowa;
  • Zarządzanie projektami: źródła finansowania projektów (fundusze strukturalne i inne), budowanie zespołu, zarządzanie projektem (matryca logiczna), wskaźniki oceny projektów wg metodologii UE;
  • Podstawowe umiejętności „miękkie” związane z funkcjonowaniem w środowisku pracy: komunikacja interpersonalna, podstawy negocjacji i mediacji, radzenie sobie ze stresem, postępowanie w trudnych sytuacjach w pracy (urzędnik-klient), odpowiedzialność urzędnika, etyka urzędnika, organizacja pracy.

Następnie zorganizowano cykl szkoleń dla zaawansowanych. Jednym z kryteriów przyjęcia było doświadczenie w pracy w administracji na kierowniczym stanowisku lub ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych. Stopień zaawansowany obejmował 120 godzin i składał się z czterech modułów:

  • Zarządzanie: planowanie i zarządzanie strategiczne, zarządzanie personelem (ocena kompetencji, kwalifikacji pracowników, rekrutacja, selekcja, motywowanie), budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie konfliktem, zarządzanie stresem, zarządzanie jakością;
  • Rozwój lokalny: strategia rozwoju gminy, Wieloletnie Plany Inwestycyjne (WPI), Wieloletnie Plany Finansowe (WPF), Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), budżet zadaniowy, partycypacja społeczna, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwiązywanie konfliktów społecznych, informowanie społeczeństwa, konsultacje społeczne;
  • Unia Europejska: samorząd w UE — podstawy prawne, praktyka, przykłady, prawo wspólnotowe, konstrukcja budżetów projektów europejskich z uwzględnieniem montażu finansowego, promocja międzynarodowa;
  • Umiejętności „miękkie” związane z funkcjonowaniem w środowisku pracy: odpowiedzialność urzędnika, etyka, protokół dyplomatyczny, techniki podejmowania decyzji, sztuka autoprezentacji, techniki współczesnej psychologii, komunikacja społeczna, negocjacje.

Szkolenia prowadzone były w formie seminariów, treningów oraz warsztatów. Ocena wzrostu umiejętności i wiedzy prowadzona była sukcesywnie po każdej sesji szkoleniowej. Końcowy poziom wiedzy sprawdzony został testem podsumowującym oraz oceną pracy zaliczeniowej pisanej przez uczestników.  Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty zawierające informacji o ilości godzin i programie szkoleniowym.

Rezultaty wdrożenia narzędzia
Szkolenie ukończyły 62 osoby. Nabyły one ogromną wiedzę i umiejętności, co zwiększyło ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Wielu uczestników przyznało, że odkryli w sobie nowe zainteresowania i że te szkolenia są początkiem do dalszego pogłębiania wiedzy. Nabyte umiejętności wpłynęły na ich lepsze przygotowanie do pełnienia obowiązków służbowych poprzez większą świadomość praw i obowiązków, podniesienie kwalifikacji, kompetencji oraz lepszą organizację pracy. Zwiększyło to ich poczucie pewności siebie, wpłynęło na wzrost motywacji do pracy i poprawę jakości obsługi klienta. Umiejętności „miękkie”, które nabyli podczas szkoleń, ułatwiły im kontakt z otoczeniem oraz pomogły w lepszej organizacji czasu pracy.
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Realizacja Projektu kosztowała około 250 tys. zł. Koszt udziału w 120 godzinnym cyklu szkoleniowym w przeliczeniu na osobogodzinę to około 35 zł. Kwota ta ze względu na wysoki poziom i kompleksowość proponowanych szkoleń, dostosowanych do potrzeb beneficjentów ostatecznych, nie jest wysoka w porównaniu do cen oferowanych na rynku usług szkoleniowych.
Zasady równości płci
Projekt nie narusza zasady równości płci. Udział w szkoleniach był otwarty zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Kryterium płci nie miało znaczenia w naborze kierującym do udziału w szkoleniach. 
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

W realizacji projektu szkoleniowego dobrym pomysłem jest przedstawienie oferty podzielonej na szkolenia podstawowe i zaawansowane. Zgłaszając swoje uczestnictwo w szkoleniu pradcownik otrzymuje informacje na temat wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać przed przystąpieniem do cyklu szkoleń, aby był on możliwie najbardziej efektywny (w przypadku szkoleń zaawansowanych), w przypadku szkoleń bazowych otrzymuje informacje dot. kolejnych propozycji szkoleniowych, które pomogą mu doskonalić i rozwijać nabyte umiejętności. Istotną kwestią jest także odpowiednia rekrutacja uczestników zajęć. W trakcie prowadzenia zajęć stopnia podstawowego okazało się, że wiedza uczestników na temat samorządu jest bardzo zróżnicowana pod względem poziomu. Sytuacja ta powodowała, że momentami poziom zajęć musiał być dostosowywany do poziomu słabszych uczestników. 

W tego typu szkoleniach najważniejszy jest dobór wykładowców, zarówno praktyków, jak i teoretyków. W projekcie "Inwestycja w wiedzę gwarancją sukcesu na rynku pracy"  wykłady prowadzili: prof. Grażyna Pawelska-Skrzypek, prof. Mirosław Stec i prof. Zdzisław Jan Ryn, samorządowcy: pierwszy marszałek Małopolski Marek Nawara, byli wiceprezydenci Krakowa: doc. dr hab. Krzysztof Gőrlich, dr Krzysztof Pakoński, dr Jerzy Jedliński, były prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, burmistrzowie Stanisław Kracik i Maciej Ostrowski, a także Skarbnik Miasta Krakowa dr Lesław Fijał. Uczestnicy szkoleń uczestniczyli także w zajęciach z  Konsulem Honorowym Danii Januszem Kahlem, byłym Konsulem Polski dr Pawłem Świderskim, szefem RIO, przedstawicielami NIK, SKO, dziennikarzami oraz dyrektorami z Urzędu Marszałkowskiego.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych