Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.758
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Idea projektu „Klaster łódzki jako sieć w zakresie innowacji w regionie” pojawiła na początku 2004 roku. Analizy wykonane w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego wskazywały wówczas na dużą potrzebę powstawania inkubatorów wysokich technologii, parków technologicznych, innowacyjnych sieci współpracy - klastrów oraz rozwoju nowoczesnych usług doradczych.  Sytuacja ekonomiczna regionu łódzkiego prezentowała się dość przeciętnie na tle całego kraju. Pod względem wydajność pracy, poziom nakładów inwestycyjnych, zamożność społeczności lokalnej, warunkującej chłonność rynku lokalnego, wartość zainwestowanego kapitału zagranicznego, czy wartość realizowanego eksportu województwo było poniżej średniego poziomu wśród regionów w kraju. Negatywnym elementem gospodarki regionu było także duże zróżnicowania wewnątrz regionalne. W województwie był niezbyt wysoki poziom wskaźnika zatrudnienia oraz wysoka stopa bezrobocia, sytuacja na rynku pracy, mimo  stopniowej poprawy od 2002 roku, była bardzo trudna. Region ten charakteryzowała mała liczba  dużych przedsiębiorstw w gospodarce województwa, a także niski udział przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w ogólnej liczbie firm.  W strukturze gospodarczej dominowały małe i średnie przedsiębiorstwa, największym problem było ich utrzymanie i wzmocnienie, a także wsparcie nowopowstających. Łódzkie przedsiębiorstwa charakteryzowała bardzo niska innowacyjność, pod tym względem region łódzki zajmuje ostatnie miejsce w rankingu województw.W połowie roku został podpisany  list intencyjny w sprawie stymulacji rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem strategii innowacyjnych. Sygnatariusze listu deklarowali uczestnictwo w przyszłych strukturach organizacyjnych koordynujących prace nad rozwojem utworzonego klastra, oraz współpracę w celu pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. W pracę  nad Projektem zaangażowane zostały władze samorządowe (Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowskiego, Urząd Wojewódzkiego , gmin ościennych), lokalne ośrodki naukowo–badawcze, szkoły wyższe (m. in. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Humanistyczno -Ekonomiczna)  oraz przedsiębiorstwa (m. in. ŁARR S.A., Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Nowych Technologii, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej, Fundacja Inkubator, Regionalna Izba Gospodarcza, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa). Projekt składał  się z fazy koncepcyjnej i wdrożeniowej. Działania koncepcyjne obejmowały diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej, opracowanie strategii rozwoju Miasta w oparciu o koncepcję klastra z wykorzystaniem potencjału innowacyjnego regionu oraz opracowanie planu wdrożenia Projektu. Faza wdrożeniowej koncentrowała się na działaniach mających na celu podniesienie atrakcyjności Miasta dla aktualnych i potencjalnych inwestorów, nawiązanie nowych kontaktów i przedstawienie oferty Miasta potencjalnym inwestorom w celu przekonania ich do inwestycji w Łodzi i regionie.  Przez cały okres realizacji projektu prowadzono działania promocyjne i monitoring. Wynikiem realizacji projektu była "Strategii rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007 - 2015", przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w kwietnia 2007 r. Zgodnie z przyjętą strategią branżami podstawowymi (priorytetowymi) dla rozwoju klastra w Łodzi są: ·        centra zaplecza biznesowego (tzw. BPO – Business Process Offshoring),·        sektor logistyczny,·        przemysł AGD,·        centrum produkcji sprzętu i oprogramowania informatycznego (klaster informatyczny).Dla tych sektorów gospodarki działania koncentrują się na pozyskiwaniu dużych inwestorów. Istotnymi branżami dodatkowymi w Łodzi są handel detaliczny, obsługa nieruchomości i obsługa  firm, zaś branżami wspierającymi są: sektor rozwoju oprogramowania i biotechnologia. W myśl założeń strategii przez działania aktywnie wspierające rozwój branż priorytetowych, planuje się kształtować warunki dla utworzenia około 25 tysięcy nowych miejsc pracy do 2010 r. a 40 tysięcy do 2015 r.W trakcie trwania projektu  przeprowadzono rozmowy z ponad 150 inwestorami, z których 30 rozpoczęło działalność. Szacuje się, że dzięki temu utworzono 18 271- 18 921 miejsc pracy. Projekt przyczynił się do poprawy ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki utworzeniu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Rady Koordynacyjnej ds. Innowacyjności. Zespół Obsługi Inwestorów działa nadal w strukturach Urzędu Miasta Łodzi. Zajmuje się opracowywaniem i przygotowywaniem ofert inwestycyjnych miasta, budowaniem i utrzymaniem biznesowych relacji z inwestorami oraz innymi instytucjami publicznymi w Łodzi i kraju, aktywnym  pozyskiwaniem inwestorów. W skład Rady Koordynacyjnej weszli przedstawiciele instytucji stymulujących rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, szkół wyższych oraz władz miasta i regionu. Głównym celem działania Rady jest wspieranie istniejących instytucji okołobiznesowych oraz koordynacja i ukierunkowanie podejmowanych przez nie inicjatyw na rzecz przedsiębiorców. Osiągnięte zostały cele projektu, czyli zapewnienie gospodarczego rozwoju Miasta oraz zmniejszenie wysokiego bezrobocia. Udało się stworzyć pozytywny wizerunek miasta w oczach inwestorów, a także samych mieszkańców. Wzrosła liczba podmiotów gospodarczych, w tym dużych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Według realizatorów największym sukcesem tego projektu jak do tej pory jest pozyskanie inwestycji Della, która w perspektywie najbliższych kilku lat da zatrudnienie około 10 tysiącom osób. Nawiązanie współpracy z różnymi środowiskami współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Dzięki innowacyjności i popularyzacji zastosowań nowych technologii możliwy jest wzrost efektywności działań firm oraz ich rozwój. 

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Realizacja projektu zainspirowała powstawanie nowych, ciekawych inwestycji, które pozwalają na rozwój społeczno-gospodarczy miasta np. w 2007 roku rozpoczął działalność Media Klaster, którego celem jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności regionalnego przemysłu medialnego. W ramach realizowanej strategii podejmowane są kolejne działania zmierzające do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej.Pod koniec roku 2007 Urząd Miasta Łodzi, Centrum Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz firma Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.  rozpoczęła realizację projektu, celem wspomaganie nowoutworzonych podmiotów gospodarczych z branży biotechnologicznej poprzez udostępnienie powierzchni laboratoryjnej na preferencyjnych warunkach. W pierwszej fazie projektu w inkubatorze  ulokowane zostaną dwie firmy biotechnologiczne, w przyszłości planowane jest utworzenie Regionalnego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie Nauk Chemicznych, Biologicznych i Medycznych PAN w Łodzi. Wdrażanie strategii zaowocowało programem MŁODZI W ŁODZI, przygotowanym przez Urząd Miasta Łodzi przy współpracy z łódzkimi uczelniami wyższymi oraz wiodącymi pracodawcami regionu. Jego celem jest  zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią i poprawa wizerunku Miasta jako przyjaznego dla rozwoju. W ramach akcji podejmowany jest szereg inicjatyw m.in.  Akademickie Targi Pracy, Portal Praktyk i Staży, utworzenie Łódzkiej Platformy Technologicznej - TEWI: Technologia, Edukacja, Wiedza. Akcję wsparła kampania promocyjną z wykorzystaniem: internetu, billboardów, przystanków, autobusów i tramwajów, ramek w szkołach, radia, kina oraz mega spotów. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości opiera się na  rozwoju systemu Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz nieodpłatnego systemu doradztwa i szkoleń. Nawiązano współpracę z deweloperami w zakresie budowy powierzchni biurowej i przygotowania nieruchomości dla inwestorów oraz z biurami nieruchomości w zakresie bieżącej aktualizacji oferty oraz łatwego dostępu konkretnych inwestorów do wybranych nieruchomości.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych