Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
» Zarządzanie strategiczne
» Zarządzanie zasobami
» Zarządzanie personelem
» Partnerstwo
» Zarządzanie usługami
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.335.062
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Rozwój instytucjonalny : Partnerstwo
Serwis informacji samorządowych dla mediów lokalnych na przykładzie Gminy Jabłonna

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem opisywanej praktyki kontakty między Gminą a mediami lokalnymi nie miał charakteru systematycznego. Prowadziło to do sytuacji, w której wiele istotnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem samorządu lokalnego nie było zauważane przez prasę lokalną.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Sprawozdanie z prac gminy sporządzane jest regularnie każdego tygodnia. W praktyce funkcjonowania Urzędu Gminy Jabłonna ustalone zostało, że dniem udostępnienia sprawozdania jest poniedziałek. Zdeterminowało to kalendarz prac nad sprawozdaniem.Każda z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy w ostatnim dniu roboczym w danym tygodniu przedkłada osobie zajmującej się zagadnieniami public relations zestawienie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w danym tygodniu, a związanych z podmiotem przedkładającym zestawienie. Jednostki organizacyjne uzupełniają dodatkowo informację bezpośrednio po weekendzie o wydarzenia mające miejsce w czasie weekendu. Do wydarzeń wymagających wymienienia w przypadku komórek organizacyjnych Urzędu zostały zaliczone takie kwestie jak poszczególne etapy realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie, zawarcie umów związanych z rozporządzaniem mieniem gminnym oraz umów o znacznej wartości, czy wreszcie wydanie decyzji administracyjnej o istotnym znaczeniu dla wspólnoty samorządowej; w przypadku jednostek organizacyjnych, np. imprezy odbywające się w danej jednostce. W przypadku wątpliwości głos rozstrzygający ma osoba zajmująca się zagadnieniami public relations.W oparciu o te zestawienia osoba zajmującą się w Urzędzie sprawami public relations opracowuje sprawozdanie. Po zatwierdzeniu przez Wójta (element fakultatywny uzależniony de facto od stopnia zaufania do osoby sporządzającej) sprawozdanie przekazywane jest poszczególnym mediom lokalnym.

      

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Dzięki systematycznemu informowaniu mediów lokalnych, w sposób zauważalny zwiększyły one liczbę materiałów poświęconych działalności gminy. Niebagatelne znaczenie miało też podbudowanie pozytywnego wizerunku gminy jako miejsca przyjaznego dla dziennikarzy.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Nakłady związane z realizacją dobrej praktyki zostały oszacowane na kilka roboczogodzin i kilkadziesiąt złotych tygodniowo. Są to nakłady znikome w porównaniu z odniesionymi przez gminę korzyściami polegającymi na lepszym informowaniu społeczeństwa o podejmowanych działaniach.

Zasady równości płci
Opisywana dobra praktyka jest neutralna z punktu widzenia równości szans kobiet i mężczyzn.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Opisywana dobra praktyka stanowi narzędzie współpracy ze środowiskiem obywatelskim. Poprzez informowanie o podejmowanych działaniach, gmina wpływa na rozbudzenie świadomości obywatelskiej członków lokalnej wspólnoty samorządowej.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Podejmując decyzję o wdrożeniu praktyki należy zagwarantować, że będzie ona realizowana regularnie. W przeciwnym wypadku należy się spodziewać odniesienia efektów odwrotnych od zamierzonych.Dobrze jest dokonać synchronizacji terminu sporządzania sprawozdania z rytmem wydawniczym najważniejszych czasopism lokalnych, tak aby przesyłane informacje były możliwe do uwzględnienia w najbliższym numerze. W omawianym obszarze to urząd jest dla mediów, nie zaś odwrotnie.

 

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych