Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.717
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO"

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na samorządy gminne określone zadania w zakresie zapewnienia zapewniają czystość i porządek na swoim terenie. Jednym z zadań gmin w brzmieniu ustawy z 1999 r. było zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnych z innymi gminami, składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpadów. Trzy gminy powiatu krasnostawskiego zdecydowało się na wspólną budowę wysypiska.  

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Pierwszym krokiem było uchwalenie przez radę miejską w Krasnystawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości oraz opracowanie programu zagospodarowania odpadami. Po wybudowaniu (w latach 1999-2001) nowoczesnego wysypiska rozpoczęto wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta. Wdrażanie systemu poprzedzone zostało akcję informacyjną wśród mieszkańców. Powodzenie akcji w mieście przesądziło o włączeniu do programu mieszkańców gminy Krasnystaw oraz gminy Rejowiec. Kolejnym etapem wdrażania projektu była likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Jeżeli chodzi o działalność samej spółki „KRAS-EKO”, początkowo adresatami projektu byli mieszkańcy gmin wspólników spółki,  z czasem jednak grupa odbiorców usług spółki poszerzyła się o mieszkańców pozostałych gmin powiatu krasnostawskiego.

Umowa spółki została zawarta na czas nieokreślony, w celu bieżącej eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów komunalnych. Spółka zajmuje się;

- unieszkodliwianiem odpadów przez składowania z zachowaniem technologii zapewniających maksymalną ochronę środowiska naturalnego,

- wykorzystaniem odpadów w całości lub w części,

- odzyskiem z odpadów substancji lub materiałów,

- zagospodarowaniem odpadów w procesie recyklingu,

- wspomaganiem działań poszczególnych gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w tym realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji alternatywnych źródeł energii.

Ponadto spółka zajmuje się taką działalnością jak:

- transport drogowy towarów,- wynajem samochodów ciężarowych,- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,- pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi.

 Działania z drugiej grupy mają charakter raczej uboczny w stosunku do podstawowej działalności, i nie stanowią znacznego źródła przychodu spółki, niemniej jednak spółka oferuje tego typu usługi.

 

Wysypisko i siedziba spółki znajdują się na terenie gminy Krasnystaw w miejscowości Wincentów.

Udziałowcami spółki są:

- Miasto Krasnystaw – 53,25% udziałów

- Gmina Krasnystaw – 28,27% udziałów

- Gmina Rejowiec – 18,48% udziałów

Organy spółki to zgromadzenie wspólników (przedstawiciele gmin wspólników), rada nadzorcza (po jednym przedstawicielu każdej z gmin) oraz zarząd. Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 50 000 zł, był trzykrotnie podwyższany i obecnie wynosi 4 812 000 zł.

 

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Bezpośrednim rezultatem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie programu zagospodarowania odpadów z  terenu gmin powiatu krasnostawskiego, co było głównym celem gmin uczestniczących w projekcie.

     Wartością dodaną realizacji praktyki jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gmin powiatu krasnostawskiego a co za tym idzie w dalszej perspektywie poprawę stanu środowiska naturalnego.

Miasto Krasnystaw w związku z realizacja opisanego projektu zostało półfinalistą konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych. W związku z realizacją projektów proekologicznych miasto Krasnystaw otrzymało tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii” przyznawany w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”.

      

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszt wdrożenia projektu to około 12 mln zł (na wskazana kwotę składają się koszty opracowania dokumentacji technicznej składowiska, nakłady na zaplecze techniczne składowiska, zakup sprzętu i wyposażenia technicznego, nakłady inwestycyjne związane z rozbudową składowiska do roku 2012, opracowanie programu gospodarki odpadami, wdrożenie i obsługa selektywnej zbiórki odpadów, przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców, likwidacja dzikich wysypisk śmieci). Ze środków zewnętrznych pozyskano 2/3 potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia środków.

Nakłady ponoszone na realizację praktyki to również pokrywanie kosztów bieżącej działalności spółki, jednakże spółka pokrywa je w ramach własnych środków.

 

Zasady równości płci

Opisywana praktyka ma charakter infrastrukturalny. Jest to obszar nie objęty zasadą równości szans kobiet  i mężczyzn.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Pośrednio praktyka przyczynia się do wspierania idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie wśród mieszkańców ekologicznego stylu życia.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Ponieważ budowa nowoczesnego wysypiska odpadów jest przedsięwzięciem generującym wysokie nakłady finansowe, konieczne jest właściwe zaplanowanie tych wydatków poszukanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Konieczne jest realne określenie grupy docelowej projektu, od tego w dużej mierze zależy czy przedsięwzięcie będzie ekonomicznie opłacalne (celem opisanego typu spółki jest zaspokajania określonych potrzeb społeczności lokalnej a nie maksymalizacja zysków, niemniej jednak nie powinna generować ona strat). Istotnym czynnikiem  jest prowadzenie akcji informacyjnej skierowanej do mieszkańców, szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów (może się to przełożyć na ilość uzyskiwanych surowców wtórnych z  przeznaczeniu do sprzedaży). W przypadku budowy składowiska odpadów należy również właściwie określić  jego lokalizację tak by jego budowa nie spotkała się ze sprzeciwem lokalnej społeczności.

 

 

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych