Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.530.378
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Gospodarka odpadami w gminie Wolsztyn

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Projekt przedstawiony przez Gminę Wolsztyn dotyczy kompleksowego zorganizowania zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy. W celu uporządkowania tego tematu oraz obniżenia kosztów jego realizacji, gminy Powiatu Wolsztyńskiego: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn, podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku Międzygminnego „Obra" w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami. Założenie Związku dało szansę zniwelowania różnic pomiędzy sąsiadującymi jednostkami oraz zmniejszenie kosztów wprowadzenia koniecznych działań, wynikających ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Początkowo Związek Międzygminny „Obra" skupił się na tworzeniu wspólnych planów gospodarki odpadami oraz działaniach edukacyjnych wśród wszystkich grup wiekowych ludności zamieszkałej na terenie Związku. Ostatecznie Związek przejął na siebie wszystkie obowiązki ciążące na gminach go tworzących z zakresu gospodarki odpadami, w tym sprawy administracyjne, organizowanie odbioru odpadów i segregowanych z nieruchomości, prowadzenie rejestrów działalności regulowanej, wydawanie decyzji, eksploatację składowisk, prowadzenie inwestycji, pozyskiwanie środków na gospodarkę odpadami, prowadzenia bazy azbestowej i likwidację wyrobów zawierających azbest, prowadzenie edukacji ekologicznej itp.

Innowacyjność projektu Gminy Wolsztyn związana jest z czasem, w którym powołano Związek Międzygminny. Powstał on w 2000 roku, kiedy zawieranie tego typu porozumień jako form współpracy pomiędzy gminami nie było działaniem zbyt często stosowanym.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejsko-wiejska
Miejscowość:  Wolsztyn
Powiat:  wolsztyński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  64-200 Wolsztyn
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski
Ulica:  Rynek 1
Adres e@mail:  www.wolsztyn.pl
Liczba mieszkańców:  29.752
Osoby kontaktowe:  Michał Nowak
 tel. 68 347 45 35
 e@mail: fundusze@wolsztyn.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich