Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.483.870
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Ekodomki

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

 

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Podstawowym problemem w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Płocku w pierwszych latach poprzedniej dekady była niewystarczająca ilość, a przede wszystkim zła jakość gromadzonych selektywnie odpadów. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Płocka z 2004 roku zbiórka surowców nie przebiegała w sposób prawidłowy. Do pojemników trafiały nie tylko surowce (które w niektórych przypadkach były wymieszane), ale również inne rodzaje odpadów komunalnych w workach i reklamówkach, a także gałęzie drzew, pomimo ustawionych pojemników na odpady niesegregowane. Zgodnie z danymi PGO jedna z firm zebrała z miasta Płocka 295,9 Mg surowców wtórnych, a jednocześnie zebrano 400 Mg surowców o mniejszej czystości, które musiały być doczyszczane na linii segregacyjnej. W tym czasie selektywną zbiórkę odpadów prowadziła również (od 2001 r.) firma„EKO-MAZ”Sp. z o.o. Zbiórka odbywała się przy użyciu systemu trójpojemnikowego. Odbierane surowce z pojemników podczyszczane były z zanieczyszczeń w miejscu ich załadunku do śmieciarek,  które odbierały oddzielnie każdy rodzaj surowca (jeden kurs jeden rodzaj surowca). Jednakże stosowane działania oceniane były przez władze spółki, jako niewystarczające i poszukiwane były bardziej efektywne rozwiązania.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

W eksploatowanych przez EKO-MAZ pawilonach uzyskuje się następujące podstawowe wskaźniki:

- pozyskanie i sprzedaż surowców wtórnych z „segregacji u źródła" odpadów komunalnych - 40% masy odpadów,

- pozyskanie odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do kompostowania - 25% masy odpadów,

- ilość masy odpadów „balastowych" przeznaczonych do składowania - 35% masy odpadów.

Zgodnie z oficjalnymi danymi GUS w Polsce w 2009 roku średnio na składowiska trafiło ponad 86% zebranych odpadów, a selektywnie zebrane odpady biodegradowalne stanowiły 0,6% zebranych odpadów. Zatem w systemie eksploatowanym przez EKO-MAZ osiągane są efekty wielokrotnie przekraczające poziom ogólnokrajowy.

Dodatkowo w pracownicy EKO-MAZ wydzielają odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców. Jednocześnie następuje istotna poprawa warunków sanitarno-epidemiologicznych - pracownicy myją i czyszczą odpady opakowaniowe, a odpady organiczne w chłodziarkach odizolowane są od owadów i gryzoni. Wyeliminowane są też uciążliwe zapachy powstające z rozkładu tlenowego odpadów biodegradowalnych.  Realizacja zadania pozwoliła też na poprawę estetyki osiedli mieszkaniowych. Pawilony są znacznie bardziej estetyczne od większości eksploatowanych w kraju altan śmietnikowych.

Wszystkie dostępne materiały potwierdzają walory systemu EKO AB na tle innych rozwiązań krajowych i zagranicznych. W kilku samorządach w kraju trwają prace przygotowawcze mające na celu wdrożenie tego systemu. Prace takie prowadzone są m.in. w Bartoszycach, gdzie Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. planuje instalacje 21 pawilonów na terenie, gdzie zamieszkuje ok. 16 tys. osób. Dotychczas zostały podpisane umowy ze spółdzielnią mieszkaniową i władzami Miasta, a obecnie finalizowana jest ocena oddziaływania na środowisko wymagana dla planowanych obiektów w procedurze budowlanej.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszt realizacji zadania dla jednego pawilonu wyniósł 108 tys. złotych (kwoty netto, poziom cen z 2006 roku). Z tego ponad 65% stanowi koszt zakupu kontenera z wyposażeniem, a ok. 43% koszty jego zainstalowania.

Poniżej zestawione zostały informacje finansowe dotyczące funkcjonowania systemu na podstawie danych udostępnionych przez spółkę EKO-MAZ (dane dla roku 2010, przepływy finansowe w miesiącu, przeliczone na jeden pawilon). 

Wpływy z opłat od mieszkańców: opłata jednostkowa 11,50 zł, łącznie wpływy z opłat to 6.900,00 zł.

Sprzedaż surowców wtórnych to 1.320,00 zł (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale/stal).

Razem przychody wynoszą 8.220,00 zł.

Koszty (obejmujące utylizację odpadów, transport odpadów i surowców wtórnych, płace sortowaczy, opłaty za energię elektryczną i wodę, BHP/środki dezynfekujące/nadzór, opłaty za teren, amortyzację 120 miesięcy). Razem koszty wynoszą 7.991 zł.

      

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

System EKO AB powinien być wdrażany w pierwszej kolejności na terenach, gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna. Zgodnie z doświadczeniami z Płocka optymalna ilość osób obsługiwana przez jeden pawilon to 700-800. Minimalna osób pozwalająca jeszcze utrzymać rentowność to 600 osób. Możliwe jest jednak podwyższenie rentowności przy zapewnieniu dodatkowego miejsca składowania, belowaniu pozyskanych odpadów i sprzedaży surowców wtórnych bez pośredników. 

W dużych ośrodkach miejskich wdrożenie tego rozwiązania nawet na części obszaru (o najlepszych parametrach z punktu widzenia systemu) może znacząco poprawić wskaźniki całego układu gromadzenia i utylizacji odpadów z punktu widzenia segregacji. Przykład Bartoszyc wskazuje, że system może być też interesujący dla mniejszych miast.

Na terenach wiejskich i w miastach na obszarach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej konieczna byłaby adaptacja omawianego rozwiązania.  Pawilon mógłby pełnić funkcje ograniczone do odbioru surowców wtórnych.

Przy lokalizowaniu pawilonu należy pamiętać o podstawowych wymogach dla tego typu obiektów: minimalna odległość od otworów okiennych i drzwi to 10 m.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich