Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.783
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji z perspektywy 15 lat doświadczeń gminy wiejskiej Mieścisko

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Gmina chcąc się rozwijać, rozbudowywać infrastrukturę komunalną musi posiadać środki finansowe. Natomiast inwestorzy szukający obiektów pod inwestycje muszą mieć zapewnione dogodne warunki w sferze uzbrojenia terenu oraz przychylności władz samorządowych i mieszkańców.

W Gminie Mieścisko - małej rolniczej gminie - uzyskanie większych wpływów z podatków i opłat lokalnych jest niemożliwe. Aby nie zwalniać tempa rozwoju i nowoczesności konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych, dlatego też pomyślano o wyemitowaniu obligacji.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Rada i Zarząd Gminy w Mieścisku po szczegółowej analizie ekonomicznej w 1996 roku podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego dla uporządkowania gospodarki ściekowej w Mieścisku i wyemitowaniu na ten cel obligacji niepublicznych. Zaczynając pracę nad emisją obligacji Zarząd Gminy rozpoczął od szczegółowego zapoznania się i przybliżenia sobie jak i wszystkim radnym tematyki związanej z emisją obligacji. Na sesji Rady Gminy w kwietniu 1996 roku została podjęta uchwała o zamiarze emisji obligacji i wyborze agenta emisji a w czerwcu określono w uchwale Rady Gminy warunki na jakich wyemitowano obligacje :

- wielkość - 1 mln zł,

- nominał - 2.500 zł,

- cel na jaki miały być przeznaczone środki z emisji - gospodarka ściekowa dla Mieściska,

- emisja indywidualna skierowana do mniej niż trzystu adresatów;

- okres wykupu 6 lat spłacany w okresach kwartalnych,

- oprocentowanie oparte na 13-tygodniowych bonach skarbowych.

Powodzenie emisji obligacji komunalnych zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania i właściwego określenia jej struktury emitowania i wydatkowania. Jednak podstawowy warunek udanej emisji to ścisła współpraca emitenta z doradcą i organizatorem emisji. Do pełnego sukcesu emisji obligacji komunalnych Gminy Mieścisko przyczyniła się współpraca z firmą consultingową z Poznania, agentem emisji natomiast wybrany został Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Emisja obligacji była dużą promocją Gminy Mieścisko, gdyż była to  pierwsza gmina wiejska, która wykorzystała ten instrument do finansowania inwestycji. W październiku 1996 roku rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Mieścisku a 27 czerwca 1997 roku przekazano ją do eksploatacji.

Wdrożenie nowego systemu finansowania tej inwestycji zakończyło się pełnym sukcesem.

Od tego okresu do dzisiaj Gmina wielokrotnie wspomagała swój budżet środkami z emisji obligacji komunalnych.

Lata 2005-2009:

     - Wykonanie nawierzchni z gruzu asfaltowego na osiedlu Michałowskim i osiedlu Młodych w Mieścisku.

     - Przebudowa chodnika na ul. Zacisze i Kościelnej w Mieścisku oraz budowa zatoki autobusowej,

     - Pobudowano nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Mieścisku, Gorzewie, Budziejewie i Sarbii o długości 1,3km

     - Dofinansowano przebudowę drogi powiatowej - ul. Pocztowa w Mieścisku na kwotę 100.000,00 zł.

     - Pobudowano nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w miejscowości Gorzewo Strzeszkowo Pląskowo

     - Przebudowano nawierzchnie chodników na ulicach Zacisze, Janowieckiej, Nowej Gnieźnieńskiej w Mieścisku oraz pobudowano parking w miejscowości Podlesie Kościelne oraz parking w okolicach Domu Kultury w Popowie Kościelnym

     - Dofinansowano budowę chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Miłosławice - wysokość dofinansowania 20.000,00

     - Położono nowe nawierzchnie asfaltowe na ulicy Zacisze i Pokoju w Mieścisku - 0,3 km

     - Położono nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w miejscowościach Wymysłowo, Strzeszkowo, ul. Parkowej w Mieścisku 1,2 km

     - Wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej w Mieścisku i Popowie Kościelnym

     - Przełożono nawierzchnie chodnika na ulicy Kościuszki w Mieścisku, Popowie Kościelnym o łącznej powierzchni 1135m2

     - Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych Żabiczyn-Żabiczyn-Huby; Pląskowo-Michalcza, Popowo Kościelne - Wymysłowi; Sarbia Popowo Kościelne ul. Zacisze w Mieścisku - 2149mb

     - Budowa i remont nawierzchni tłuczniowych na Tereni Gminy Mięasicsko na powierzchni 2830m2

     - Wykonano remont mostu na rzece Wełna - ul. Ruda

     - Przebudowano chodniki w miejscowości Popowo kościelne oraz na ulicy Polnej i Pokoju w Mieścisku - 1242,5m2

     - Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych ul. Krasickiego, ul. Pokoju, ul. Polna i ul. Zacisze w Mieścisku, droga Zakrzewo-Mirkowiczki, Żabiczyn-Żabiczyn-Huby, Podlesie Kościelne-Zbietka - 5135m2

     - Przebudowano chodniki na ul. Kościuszki, ul. Dworcowej, ul. Janowieckiej w Mieścisku oraz chodnik w miejscowościach Nieosiastowice i Podlesie Kościelne - 1505,75m2 oraz 1108mb

     - remont obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mieścisko,

     - budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko,

     - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku,

     - dokonano remontu zbiornika na oczyszczalni ścieków w Mieścisku oraz przyłączono oczyszczalnię do sieci - 25.744,35 zł. Zwiększono przepustowość do 400m3 /d - całkowita wartość inwestycji 1.797.371,21 zł.

     - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn,

     - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn  - 1.037.368,79

     Inwestycja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności   wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 -        wartość przyznanej pomocy 518.000,00 zł.  Środki własne 519.368,79 zł.

     Pobudowano system kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn,

     - budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012",

     - budowa kompleksu sportowego Moje boisko „Orlik 2012" -  983.115,11

     Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 434.613,63 zł., ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 305.471,43 zł.  oraz własne środki 243.030,05 zł.

     Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji komunalnych w latach 2006 - 2011 przeznaczono na finansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych :

- budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi dla gimnazjum w Mieścisku etap I,

- budowa chodników na terenie Gminy,

- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Mieścisko, Popowo Kościelne i Żabiczyn,

- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych,

- remont obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mieścisko,

- remont budynku Domu Kultury w Mieścisku

- budowa sieci wodociągowej dla wsi Mieścisko,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku,

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn,

- budowa kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012",a

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mieścisku - rejon ul. św. Wojciecha oraz w Popowie Kościelnym.

Obligacje komunalne dla Gminy Mieścisko okazały się tanim narzędziem dużej promocji w Polsce i poza jej granicami oraz podniosły jej prestiż. Gmina, która racjonalnie gospodaruje środkami i ma uporządkowane zadłużenie jest postrzegana jako wiarygodny partner i dobry gospodarz dla swojej społeczności lokalnej. Wreszcie fakt, że niewielka gmina wiejska była pionierem w kraju jeśli chodzi o emisje obligacji, wystawia pozytywne świadectwo jej władzom i służbom.

Zasady równości płci
Projekt nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn.
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Gmina Mieścisko od wielu lat pozyskuje środki finansowe poprzez emisję obligacji komunalnych, które  stanowią uzupełnienie tradycyjnych metod pozyskiwania kapitału.

Z analizy budżetów ostatnich lat wynika, że Gmina mimo niedużych dochodów własnych konsekwentnie realizuje znaczące inwestycje finansując je w dużej części ze środków zewnętrznych tak zwrotnych jak i bezzwrotnych czy dotacji unijnych.

Konsekwencją takiej polityki jest rozwinięta infrastruktura gminna generująca wzrost gospodarczy, duża liczba podmiotów gospodarczych, systematyczny wzrost liczby mieszkańców (co świadczy o atrakcyjności osadniczej gminy) oraz systematyczna poprawa stanu środowiska naturalnego.

Obligacje komunalne dla Gminy Mieścisko okazały się tanim narzędziem dużej promocji w Polsce i poza jej granicami oraz podniosły jej prestiż. Gmina, która racjonalnie gospodaruje środkami i ma uporządkowane zadłużenie jest postrzegana jako wiarygodny partner i dobry gospodarz dla swojej społeczności lokalnej. Wreszcie fakt, że niewielka gmina wiejska była pionierem w kraju jeśli chodzi o emisje obligacji, wystawia pozytywne świadectwo jej władzom i służbom. Dzięki emisji obligacji komunalnych mogliśmy pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego i innych źródeł. Pozwoliło to na rozpoczęcie inwestycji i pokrycie udziału własnego.

Istnieją więc racjonalne przesłanki do stwierdzenia, że w przyszłości emisja obligacji komunalnych znajdzie się w centrum zainteresowania polskich gmin. Systematycznie rośnie popularność obligacji wśród jednostek samorządowych. W ubiegłym roku finansowały one 17,3% zadłużenia, a w pierwszym półroczu 2011 roku już 20,2%. Miały na to wpływ emisje niskokwotowe tak jak w naszej Gminie oraz wydłużający się okres zapadalności 5-10 lat.

Emisję wszystkich obligacji Gminy Mieścisko należy traktować jako sukces mający istotny wpływ na jej dalszy rozwój.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich