Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.782
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji z perspektywy 15 lat doświadczeń gminy wiejskiej Mieścisko

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Wszystkie te zadania mogą być realizowane dzięki zapewnieniu środków budżetowych. Niskie kwoty wydatków inwestycyjnych nie są oznaką braku potrzeb, lecz ograniczonych możliwości finansowych gmin a zwłaszcza gmin wiejskich. Dotyczą one głównie inwestycji związanych z infrastrukturą komunalną między innymi z zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją czy oczyszczalnią ścieków.

Jedną z najbardziej realnych możliwości, a zarazem szans na podtrzymanie koniunktury inwestycyjnej zapoczątkowanej na szczeblu lokalnym po 1990 roku, stała się możliwość pozyskania przez samorządy dodatkowych środków na inwestycje poprzez emisję obligacji komunalnych. Emisja obligacji gminnych umożliwia pozyskanie środków finansowych w stosunkowo krótkim czasie i niskim koszcie obsługi. Obligacje zapewniają także elastyczne sterowanie wielkością i strukturą przychodów gminy.

Wybór instrumentu dłużnego wymaga każdorazowo analizy porównawczej alternatywnych źródeł długu z uwzględnieniem zarówno kosztowych jak i pozakosztowych korzyści płynących z danego wyboru.

Połączenie obligacji z innymi formami pozyskiwania środków finansowych daje pełen efekt i pozwala realizować inne prace w gminie. W ocenie wielkości ryzyka inwestycyjnego obligacje komunalne ustępują jedynie papierom rządowym. Poprzez emisję obligacji gminy posiadają środki własne niezbędne do pozyskania innych środków preferencyjnych z różnych funduszy czy programów.

Obligacje są dla emitenta instrumentem, przy pomocy którego może zaciągnąć pożyczkę jednocześnie u wielu wierzycieli, często na długi okres przekraczający znacznie czas na jaki banki chcą udzielać kredytów inwestycyjnych. Poprzez emisję obligacji emitent może uzyskać znaczne kwoty pożyczek, które przeznaczy na przykład na działalność inwestycyjną.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2011-10-14
Data aktualizacji:  2012-08-09

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Mieścisko
Powiat:  wągrowiecki
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  62-290 Mieścisko
Jednostka wdrażająca:  Urząd Gminy Mieścisko
Ulica:  Pl. Powstańców Wlkp. 13
Telefon:  61 4298010
Fax:  61 4278001
Wirtyna internetowa:  www.miescisko.pl
Adres e@mail:  ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl
Liczba mieszkańców:  6.000
Osoby kontaktowe:  Andrzej Banaszyński
 Wójt Gminy Mieścisko
 tel. 61 4298010

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich