Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.765
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Poznańskie choinki wracają do środowiska

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Polska wraz z przystąpieniem do UE została zobowiązana do osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów biodegradowlanych kierowanych na składowiska.

Poziomy te zostały określone procentowo:
- do 31 grudnia 2010 r. - nie więcej niż 75 procent,
- do 31 grudnia 2013 r. - nie więcej niż 50 procent,
- do 31 grudnia 2020 r. - nie więcej niż 35 procent całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do tych wytworzonych w Polsce w 1995 r.

W chwili obecnej szacuje się, że  selektywnie zbiera się poniżej 5 % masy odpadów komunalnych. Jeżeli Polska nie zmniejszy poziomu składowania odpadów biodegradowalnych, Komisja Europejska może nałożyć na nasz kraj kary finansowe.

W Poznaniu, w 2010 roku  Zakład Zagospodarowania Odpadów przerobił w swojej kompostowni ok. 6500 Mg (ton) odpadów zielonych. Łącznie z innymi firmami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów, które korzystały także z innych kompostowni,  szacuje się, że razem mogło to być około 10 000 ton odpadów biodegradowalnych,  co stanowi praktycznie średnią krajową, czyli ok. 5 % odpadów komunalnych miasta Poznania. Przedsięwzięcie „Poznańskie choinki wracają do środowiska" ma upowszechnić zwyczaj poświątecznej zbiórki choinek i zwrócić uwagę mieszkańców na recykling materiałowy odpadów biodegradowalnych. Prowadzone działania mają ograniczyć ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych deponowanych na składowisku.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Przy realizacji przedsięwzięcia  korzystano z doświadczeń miast partnerskich, w tym przypadku Hrabstwa Nottingham (Wielka Brytania). Tam też prowadzona jest akcja Christmas Tree, a drzewka zbierane są w Centrach Recyklingu czyli w podobnych, funkcjonujących w Poznaniu - Gratowiskach.

W 2006 r. na składowisku odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie uruchomiono kompostownię pryzmowa dla odpadów zielonych tzn. trawy, liści, gałęzi oraz choinek zrębkowanych. Zakres budowy obejmował wykonanie:

- utwardzonej powierzchni z placami magazynowymi i drogami manewrowymi z płyt żelbetowych wielootworowych na warstwie chudego betonu i podsypce piaskowej - powierzchnia 3200 m2;

- boksów do magazynowania bioodpadów: 3 sztuki o wymiarach 5 x 10,5 x 1 m o powierzchni łącznej 157,5 m2

- odwodnienie utwardzonej powierzchni (koryta odwadniające, studnie chłonne wiercone).           

Celem projektu „Poznańskie choinki wracają do środowiska" jest, aby zamiast na śmietnik świąteczne drzewka wracały do recyklingu. W ramach  zbiórki mieszkańcy mogą oddać w stałych Punktach Gromadzenia Odpadów Problemowych bezpłatnie swoje drzewka świąteczne.

Od 2009 roku przez Zakład  Zagospodarowania Odpadów organizowane są także w miejscach gdzie mieszkańcy choinki kupowali, sezonowe punkty zbiórki choinek. Są to dwa główne place położone w centrum miasta: Plac Wielkopolski oraz Plac Bernardyński. W roku 2011 odbyły się tam trzy zbiórki w trzy soboty stycznia. Na mieszkańców czekał specjalny, dobrze oznaczony samochód, przystosowany do zbiórki drzewek. Ponad to,  przez cały styczeń i luty Poznaniacy przynosili swoje drzewka świąteczne do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP), tzw. Gratowisk.  

Promocja akcji odbywała się poprzez stronę internetową Zakładu Zagospodarowania Odpadów z pomocą portalu miejskiego - zakładka środowisko. Prowadzono specjalne pogadanki w szkołach połączone z pokazem pakowania choinki do samochodu,  a motywem przewodnim promowanym w lokalnych mediach było hasło „Daj choince drugie życie. Jeśli zostanie przerobiona na kompost wróci ponownie do środowiska".

W roku 2011 do akcji zbierania choinek włączone zostały spółdzielnie mieszkaniowe Poznania oraz firmy odbierające odpady komunalne.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

W pierwszym roku programu (2009 r.) do końca lutego zebrano ponad 1200 kg drzewek z gospodarstw domowych, czyli ok. 300 sztuk choinek,  podczas gdy w 2010 roku zebrano w ten sposób 8 200 kg, czyli 2050 sztuk choinek, a w roku 2011 pozyskano 13 000 kg tj. ok. 3162  choinek.

Jest to prawie 13 Mg (ton) odpadów biodegradowalnych w tym od firm 9,8 Mg, choinki zebrane na Rynkach 0,6 Mg, choinki oddane przez  mieszkańców w PGOP 2,58 Mg. Dla porównania, ogółem, w roku 2009 zebrano 1,2 Mg,  a w roku 2010 - 8,2 Mg.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszt budowy kompostowni zbudowanej na potrzeby zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych wyniósł netto 500.000,00 zł.  Do kosztów jej uruchomienia należy doliczyć, w zależności od potrzeb,  koszty zakupu wyposażenia w maszyny i urządzenia np. w Poznaniu jest to przerzucarka do kompostu, rozdrabniarka do gałęzi, sito do frakcjonowania kompostu itp.

Koszty funkcjonowania kompostowni to przede wszystkim zrębkowanie - ok. 70 zł za tonę gałęzi czy choinek. Dodatkowo dochodzą koszty przerzucarki, czyli  napowietrzanie kompostu ok. 25 zł. za tonę oraz koszty jego konfekcjonowania, badania i uzdatniania, w tym przesiewania i workowania tj.10 zł. za tonę.

Zasady równości płci

Sam projekt ma charakter neutralny, skierowany jest do wszystkich mieszkańców i w żaden sposób nie narusza zasad równości w dostępie do usług publicznych.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Program „Choinka" ma na względzie dbałość o środowisko naturalne, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym przez obowiązujące prawo. Realizacja projektu edukuje społeczeństwo, które jest również beneficjentem programu, poprawia sytuację i jakość życia wszystkich mieszkańców. Projekt wpisuje się w działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, świadomego znaczenia konieczności sortowania odpadów.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Unijna dyrektywa wymaga urealnienia kosztów składowania odpadów. Oznacza to, że należy równoważyć koszty składowania odpadów z kosztami innych metod ich zagospodarowania. Dotyczy to w szczególności recyklingu materiałowego i energetycznego, kompostowania i spalania. Technologie selektywnej zbiórki są już w miarę wdrożone w poszczególnych systemach zbierania odpadów, ale dla biodegradowalnych raczej brak tanich i efektywnych technologii. Dobrym rozwiązaniem jest na pewno segregacja odpadów organicznych w systemie u „źródła" i w tym przypadku oddzielone odpady organiczne mogą trafiać np. do kompostowni. Wymaga to jednak odpowiedniej dyscypliny mieszkańców, którzy nie zawsze są chętni do wydzielania plastiku czy szkła ze swoich śmieci, a co dopiero odpadów organicznych bardzo uciążliwych w gromadzeniu i transporcie. Rozwiązanie jest polecane szczególnie dla gmin, w których funkcjonuje już kompostownia odpadów. Przyjęta przez Sejm  dn.13.05.2011 i skierowana do Senatu dn.17.05.2011 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza konieczność tworzenia  przez miasta i gminy punktów  selektywnego zbierania odpadów, w których zbierane będą  odpady zielone (trawa, gałęzie, liście oraz choinki) Projekt realizowany od trzech lat przez Poznań idealnie wpisuje się w zadania czekające każdą polską gminę.

      

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych