Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.128
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka komunalna
Odpłatne przejęcie przez gminę Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Rozwiązanie, które  funkcjonuje w mieście od stycznia 2004 roku, polega na przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku dotyczącego odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy w drodze referendum wyrazili zgodę na odpłatne przekazanie gminie tego obowiązku, a Rada Miejska przejęła go na mocy uchwały, ustaliła podmioty zobowiązane do uiszczania powszechnej i zryczałtowanej opłaty oraz jej wysokość. Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy, kto swym działaniem przyczynia się do powstania odpadów komunalnych.

Nowy system został wprowadzony w oparciu o analizę doświadczeń krajowych i zagranicznych oraz diagnozę sytuacji w gminie. Pierwszym krokiem była diagnoza sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami, która określić miała typy podmiotów produkujących odpady oraz ich ilość. Dane, konieczne do skalkulowania przyszłej opłaty, zbierano przed i po referendum. Główną rolę przy wyliczaniu i szacowaniu przyszłych opłat odgrywał Miejski Zakład Usług Komunalnych (MZUK). Jednym z ważnych efektów badania było powstanie bazy klientów, grupującej ich wg grup taryfowych i umożliwiającej prowadzenie analizy strumienia odpadów. Formą komunikacji z mieszkańcami było referendum i poprzedzająca je kampania promocyjna. W tej fazie obok Urzędu Miasta i MZUK, aktywnie uczestniczył Związek Gmin Karkonoskich, który prowadził np. akcje edukacyjne w szkołach.

Choć rozwiązanie z Karpacza nie jest jedynym, czy pierwszym tego typu projektem, skuteczne przeprowadzenie referendum w sprawie przejęcia odpadów oraz faktyczne wdrożenie systemu jest bardzo atrakcyjnym i inspirującym przykładem efektywnych działań samorządu. Przedstawione rozwiązanie jest stosowane dotychczas w niewielkiej liczbie samorządów, mimo iż zainteresowanie takim rozwiązaniem kwestii gospodarki odpadowej jest znacznie większe. Doświadczenia gmin, które przeprowadziły udane referendum śmieciowe i prowadzą gospodarkę odpadową według podobnego schematu finansowo-organizacyjnego nie są dotychczas w wystarczającym stopniu upowszechnione.

Wdrożenie systemu pozwoliło na ustalenie atrakcyjnej w porównaniu z innymi miejscowościami w regionie opłaty za usługę wywozu i utylizacji odpadów (ok. 8 zł). Usługi zbierania odpadów są powszechne i dostępne dla wszystkich (płacą za nie i korzystają wszyscy mieszkańcy gminy). Niewątpliwą korzyścią jest rozwiązanie problemu „podrzucania śmieci" oraz likwidacja dzikich wysypisk, co bezpośrednio przekłada się na poprawę czystości środowiska naturalnego i estetyki miasta.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2010-09-30

Typ jednostki:  powiat grodzki
Miejscowość:  Karpacz
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  58-540 Karpacz
Jednostka wdrażająca:  Urząd Miejski w Karpaczu
Ulica:  ul. Konstytucji 3 Maja 54
Wirtyna internetowa:  www.karpacz.eu
Liczba mieszkańców:  4.987
Osoby kontaktowe:  Joanna Kopała
 Sekretarz Gminy
 tel. (75) 761-99-75
 e@mail: sekretarz@karpacz.eu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych