Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.839
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Rewitalizacja zasobu - Program 100 kamienic

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Jednym z  najważniejszych wyzwań stojących przed miastami i terenami zurbanizowanymi 
w perspektywie do 2020r. jest przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej 
i przestrzennej obszarów zurbanizowanych wynikającej m.in. z upadku społeczno-gospodarczego. W niektórych ośrodkach miejskich dochodzi do kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych powiązanych z degradacją fizyczną zabudowy. Następuje postępującą degradacja całych ośrodków miejskich lub dzielnic większych miast, na terenie Polski. Obszary te wymagają rekultywacji, przede wszystkim pod względem środowiskowym i stworzenia warunków do ich ponownego zagospodarowania. Degradacja techniczna, gospodarcza i społeczna obszarów zurbanizowanych, która przekłada się na pogorszenie jakości życia ich mieszkańców, prowadzi do zmniejszania atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców, co w konsekwencji może skutkować przenoszeniem się mieszkańców miast na obszary podmiejskie i zwiększania się procesów suburbanizacji. Postępująca degradacja tkanki miejskiej skutkuje również znacznym wzrostem kosztów zarządzania obszarem miejskim 
i poważnym obciążeniem budżetów gmin, a także pogorszeniem się wizerunku miasta. Zjawisko to dotyczy zarówno niektórych dzielnic, jak i całych miast. Projekt Wrocławia identyfikuje problem luki remontowej występujący w mieście i konsekwentnie dąży do jej likwidacji. Drugim aspektem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co wiąże się z poprawą jakości powietrza (w kontekście ograniczenia zarówno pyłów oraz gazów cieplarnianych).  Włączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowi działanie proekologiczne i sprzyja ograniczeniu tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2012-12-31

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Wrocław
Województwo:  dolnośląskie
Kod pocztowy i Poczta:  50-111 Wrocław
Jednostka wdrażająca:  Zarząd Zasobu Komunalnego
Ulica:  Ul. Św. Elżbiety 3
Wirtyna internetowa:  www.wroclaw.pl
 www.zzk.wroc.pl
Liczba mieszkańców:  633.000
Osoby kontaktowe:  Władysław Czajkowski
 tel. 71 7778449
 e@mail: Wladyslaw.czajkowski@zzk.wroc.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich