Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.483.812
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Przebudowa i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku pokoszarowego przy ul. Dąbrowskiego i Kościuszki w Ełku na budynek mieszkalny wielorodzinny

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Obszar o powierzchni 5,85ha przy ul. Kościuszki i ul. Dąbrowskiego w Ełku został nabyty przez miasto po byłej jednostce wojskowej na podstawie aktu notarialnego Rep. A .nr.9871/2004 z dnia 29.06 2004r. Teren  ten znajduje się w centrum miasta. Na tym obszarze mieszczą się 4 budynki użyteczności publicznej:
- hala sportowa
-placówka pomocowa dla osób bezdomnych
-Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych
- warsztaty samochodowe.
Na terenie tym znajdował się niezagospodarowany i niszczejący budynek pokoszarowy. Teren wokół budynku również był całkowicie niezagospodarowany. Inne tereny zdegradowane w mieście nie występują.
W Ełku mieszka duża liczba osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej, oczekujących na pomoc mieszkaniową od Miasta. Co roku wpływa ponad 200 wniosków 
z prośba o przydział mieszkania. Wnioskodawcy to rodziny bądź osoby samotne 
o najniższych dochodach, których nie stać na najem lub kupno mieszkania we własnym zakresie.
Liczba osób oczekujących na mieszkania na koniec 2011r.:
na liście lokali mieszkalnych - 22 rodziny;
na liście lokali socjalnych - 29 rodzin;
na liście lokali socjalnych -  117 rodzin z wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego;
na liście zamian - 7 rodzin.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Ełk poddał rewitalizacji budynek pokoszarowy, zagospodarował teren wokół budynku pokoszarowego, na którym powstał  ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Przebudowa 
i adaptacja budynku pokoszarowego pozwoliła pozyskać Miastu 66 lokali w tym 55 mieszkań z 4 lokalami dla osób niepełnosprawnych i 11 lokali usługowych.
Teren inwestycji stanowił obszar zabudowany budynkiem pokoszarowym, położonym przy ul. Kościuszki i ul. Dąbrowskiego w Ełku. Budynek posiadał 4 kondygnacje nadziemne użytkowe, podpiwniczenie pełne i poddasze nieużytkowe. Decyzja o warunkach zabudowy ustaliła zmiane sposobu użytkowania budynku, na budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny, ilość miejsc parkingowych ( 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny ), powierzchnię biologicznie czynna ( min. 25% powierzchni terenu ). Przebudowa i adaptacja budynku umożliwiła uzyskanie łącznie 66 lokali na wszystkich kondygnacjach nadziemia. Na parterze 4 mieszkania zostały przystosowane na mieszkania dla osób niepełnosprawnych, a pozostałe lokale pełnia funkcje usługowe. Z uwagi na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej inwestycja miała nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych.
Przewidywany koszt inwestycji : 7 294 053 PLN;
Rzeczywiste koszty inwestycji: 5 508 171 PLN;
Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia: wrzesień 2010 r.
Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia: styczeń 2012 r.
Źródła finansowania:
wsparcie z BGK ( Fundusz Dopłat ) 40% kosztów kwalifikowanych - 1 673 417 - 30,4%;
środki własne - 3 834 754 - 69,6%.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Dzięki inwestycji ponownie zagospodarowano zdegradowany obszar powojskowy w ścisłym centrum miasta. Miasto odzyskało niewykorzystany dotychczas i zaniedbany obszar.
Miasto pozyskało 55 nowych lokali mieszkalnych i 11 lokali użytkowych. Zaspokojono zostały potrzeby mieszkaniowe osób zarejestrowanych na listach oczekujących, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo. Zmniejszyła się lista oczekujących na mieszkania, ponieważ 
w budynku zaadoptowanym zamieszkały  rodziny ujęte na listach oczekujących, z budynków do remontu oraz zainteresowanych zamiana mieszkania na lokal o wyższym standardzie. Odzyskane mieszkania w wyniku zamiany - 8 - przeznaczono na powiększenie zasobu lokali socjalnych.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszt remontu budynku wyniósł 4 561 568 PLN. Koszt zagospodarowania terenu wokół budynku wyniósł 946 603 PLN. Łącznie środki własne Miasta Ełk - 3 834 754 PLN, środki 
z Funduszu Dopłat - 1 673 417 PLN.
Całkowity koszt budowy 1 m2 mieszkania komunalnego ( wliczając koszt budowy pomieszczeń przynależnych i lokali użytkowych oraz zagospodarowanie otoczenia budynku ) wyniósł 1 867 PLN przy średniej cenie kosztów budowy nowych mieszkań w Ełku wynoszącej około 3 000 PLN. Nie uwzględniając środków finansowych z Funduszu Dopłat miasto wybudowało 1 m2  nowego mieszkania za 1 281 PLN. 

Zasady równości płci

W projekcie zachowana została zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Z efektów projektu korzystają wszyscy zainteresowani mieszkańcy Miasta Ełku bez względu na płeć 
w zależności od indywidualnie sprecyzowanych potrzeb i oczekiwań w każdym przypadku gdy zadeklarują potrzebę pomocy i konieczność otrzymania określonego wsparcia. Oczekującym rodzinom i osobom na mieszkanie komunalne w Ełku zapewnia się równy dostęp do nowopowstałych mieszkań i lokali socjalnych odzyskanych w wyniku translokacji najemców do zaadoptowanego budynku.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Proces przywracania właściwego stanu techniczno - architektonicznego budynków z zasobu Miasta został zapisany w Programie rewitalizacji miasta, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Ełku Nr XXIII/212/04 z 9 lipca 2004 r. nowelizowaną w latach późniejszych tj. w 2008 r. dwukrotnie w 2009 r.
Program rewitalizacji Ełku jest jednym z dokumentów wykonawczych do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku. Program został opracowany w celu określenia 
i zidentyfikowania potrzeb w zakresie rewitalizacji zdegradowanych społecznie 
i ekonomicznie obszarów znajdujących się na terenie miasta Ełku. Podstawowym celem rewitalizacji jest przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź zmiana jego dotychczasowych funkcji na nowe. W programie zidentyfikowano szereg projektów, które będą realizowane w okresie do 2016 r. W obszarze powojskowym zapisano projekt PW2 - „ Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki"
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ełku na lata 2012 - 2016, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Ełku Nr XIX/175/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.  określił działania zmierzające do złagodzenia problemu mieszkaniowego i poprawę sytuacji mieszkaniowej mieszkańców Ełku.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Bardzo ważne jest  znacznie wcześniejsze przygotowanie inwestycji  w przypadku ubiegania się 
o dofinansowanie z Funduszu Dopłat. Nadal nie dokonano  zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 
 i  domów dla bezdomnych ( Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z póz. zm.)  dotyczącej  innego ustalenie rozpoczęcia  terminu budowy lokali wspartych dofinansowaniem tj.  od chwili uzyskania informacji z BGK o otrzymaniu dofinansowania. Aktualnie termin rozpoczęcia inwestycji jest możliwy dopiero od chwili podpisania z tym Bankiem umowy. Sytuacja ta wydłuża proces inwestycyjny o okres oczekiwania na podpisanie umowy z BGK, przy czym wnioski o przyznanie dofinansowania do budowy lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat rozpoznawane są tylko dwa razy w roku.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich