Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.691
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Kompleksowa obsługa w zakresie zamiany mieszkań, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Uruchomienie programu zamiany mieszkań było spowodowane potrzebą rozwiązania problemu znacznego zadłużenia wielu użytkowników lokali komunalnych, w większości zajmujących mieszkania o dużej powierzchni użytkowej.  Do tej pory brakowało skutecznego mechanizmu, który umożliwiałby miastu odzyskanie zobowiązań. Zamiany pomiędzy zadłużonymi najemcami lokali mieszkalnych z innymi uczestnikami wielopłaszczyznowej zamiany mieszkań, pozwalają na uniknięcie rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego opróżnienie lokalu.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

W styczniu 2005 roku utworzono w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Biuro Zamiany Mieszkań. Ta odrębna komórka organizacyjna została zlokalizowana w obiekcie, który posiada bardzo dogodne położenie - znajduje się w pobliżu przebiegu większości linii komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Posiada też odpowiednią ilość pomieszczeń, w których przygotowano samodzielne stanowiska pracy, a potencjalnym klientom stworzono warunki do ochrony ich prywatności, szczególnie przy rozpatrywaniu tzw. trudnych wniosków. Usytuowanie stanowisk obsługi klienta na parterze umożliwia łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych i starszych, mających trudności w poruszaniu się. W obiekcie wydzielono również pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych.

Odrębna lokalizacja siedziby Biura, poza lokalizacją zasadniczą jednostki organizacyjnej, daje znacznie większą gwarancję na pozytywny odbiór społeczny, a także poszerza dostęp dla potencjalnych klientów. Pracownicy Zakładu, wytypowani do pracy w Biurze Zamiany Mieszkań, zostali skierowani na kurs pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, aby podnieść swoje kwalifikacje. Na stanowiskach wykonawczych są zatrudnione osoby z wyższym wykształceniem prawniczym lub administracyjnym. Minimalny poziom wykształcenia to średnie ogólnokształcące lub ekonomiczne. Osoby posiadające średnie wykształcenie udokumentowały, że mają co najmniej trzy lata praktyki na podobnym stanowisku pracy. Osoby, mające ukończone studium policealne, dodatkowo specjalizowały się w zakresie psychologii i socjologii.Ważnym elementem tego systemu zamiany mieszkań była jego odpowiednia promocja wśród mieszkańców. Przy pomocy informacji zamieszczonych na tablicach ogłoszeń w siedzibach komórek organizacyjnych Zakładu, dużej akcji ulotkowej realizowanej przez administratorów, atrakcyjnej prezentacji na stronie internetowej oraz ogłoszeń w prasie rozpropagowano możliwość zamiany mieszkania komunalnego na inne. Aby poznać opinię tych, do których ten system jest skierowany, przeprowadzono bezpośrednie badanie w środowisku najemców lokali komunalnych, które dało odpowiedź na pytanie, czy zaproponowane rozwiązania satysfakcjonują przyszłych klientów Biura. Częściową odpowiedź na to pytanie uzyskano przeprowadzając, w połączeniu z akcją ulotkową, anonimową ankietę w najbardziej „zagrożonych" rejonach miasta, co pozwoliło na poznanie nastrojów w takich miejscach, gdzie najtrudniej ten system realizować.

Szeroki zakres działań promocyjnych realizowano nie tylko za pośrednictwem konferencji prasowych czy wywiadów w środkach masowego przekazu, a także dzięki nawiązaniu współpracy z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, banki. Zasadniczym przekazem promocyjnym było pokazanie, że wdrażany system zamiany mieszkania, jest jednym ze sposobów poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców miasta.

Na potrzeby Biura Zamiany Mieszkań opracowano specjalny program informatyczny, który zawiera szczegółowe dane dotyczące lokali, zgodne, co do formy i zakresu, z danymi uzyskanymi podczas procesu inwentaryzacji zasobu mieszkaniowego gminy i pozwalające na wyczerpujące zaprezentowanie oferty. Pełna integracja z oprogramowaniem finansowym zakładu, umożliwia śledzenie przepływu środków pieniężnych związanych z zamianami. Program zawierający oferty udostępniony jest na stronie internetowej Zakładu. Utworzona wyszukiwarka ofert ułatwia korzystanie i poszerza znacznie grono klientów. Oprogramowanie, oprócz przechowywania w bazie ofert oraz danych opisujących dany lokal, wspomaga proces kojarzenia ofert, dzięki możliwości zdefiniowania przez klienta odpowiednich parametrów oraz umożliwieniu drukowania niezbędnych dokumentów.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Uruchomienie Biura Zamiany Mieszkań spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, przede wszystkim wśród grupy zadłużonych najemców, którzy złożyli 70% wniosków o zamianę mieszkania z wszystkich ofert znajdujących się w bazie.

Właściciele małych lokali mieszkalnych, zainteresowani zamianą na większe komunalne, przekazują lokale gotowe do zamieszkania, spłacając jednocześnie za najemcę-dłużnika, jego zaległe zobowiązania. Taka sytuacja jest dla miasta bardzo korzystna, ponieważ konsekwencją zamiany na lokal komunalny jest zazwyczaj wykup od gminy zamienionego mieszkania.

System zamiany mieszkań, skierowany do znajdującego się w trudnej sytuacji najemcy lokalu komunalnego, stanowi dodatkowy instrument, którym gmina pomaga swoim mieszkańcom wyjść z zadłużenia. Dostosowanie wielkości mieszkania do możliwości finansowych najemcy pozwala racjonalnie gospodarować gminnym zasobem mieszkaniowym.

W okresie od 2005 do 2009 roku zrealizowano 857 zamian co stanowi 1778 mieszkań w obrocie, w tym 454 zamiany z zadłużonymi najemcami. Z tego tytułu odzyskano kwotę prawdopodobnie nieściągniętego w innej formie zadłużenia w wysokości łącznej 9 728 975,47 zł: w 2005 roku - 1 469 670,00 zł, w 2006 roku - 2 351 781,00 zł, w 2007 roku - 2 047 666,00 zł, w 2008 roku - 2 195 276,07 zł, w 2009 roku - 1 664 581,00 zł
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Utworzenie Biura Zamiany Mieszkań wymagało przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń oraz przygotowania właściwych stanowisk pracy. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaplanował 5 etatów dla specjalistów ds. zamiany mieszkań i jedno stanowisko kierownicze. Miesięczny koszt wynagrodzenia pracowników BZM wraz z kosztami pochodnymi wyniósł 23 111 zł. Koszt pierwszego wyposażenia dla Biura Zamiany Mieszkań, uwzględniający materiały i wyposażenie - wyniósł 27 910 zł; zakupy inwestycyjne, w tym zestawy komputerowe, drukarki, faksy, ksero, serwer wraz z oprogramowaniem - 58 300 zł. Łączny koszt pierwszego wyposażenia wyniósł 187 742 zł.
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Należy prowadzić stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wdrożonego programu zamiany mieszkań i aktualizować prezentowane oferty. Ważne jest zaplanowanie środków na wynagrodzenia i przygotowanie stanowisk pracy, a także szkolenie pracowników z zakresu obrotu nieruchomościami.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych