Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
» Transport
» Gospodarka mieszkaniowa
» Gospodarka komunalna
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.552.870
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi techniczne : Gospodarka mieszkaniowa
Zamiana zajmowanego lokalu na lokal w nowo wybudowanym budynku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Przed wprowadzeniem praktyki wybudowane budynki zasiedlano osobami z listy oczekujących oraz najemcami z budynku do rozbiórki. Takie działania w stosunkowo krótkim czasie obniżyły standard mieszkań w tych budynkach zarówno pod względem technicznym, jak i w wymiarze społecznym.

Wielu mieszkańców komunalnego zasobu mieszkaniowego uskarżało się między innymi na zły stan techniczny zajmowanych lokali, uciążliwe sąsiedztwo i brak możliwości zamiany zajmowanych lokali na lokale o wyższym standardzie, bowiem większość zasobu znajduje się w starej substancji mieszkaniowej. Jednocześnie na listach osób oczekujących na najem lokalu komunalnego pozostawało bardzo dużo rodzin, co zmuszało miasto do powiększania zasobu mieszkaniowego.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Praktyka polega na podjęciu decyzji o budowie dwóch bloków mieszkalnych, posiadających łącznie 96 mieszkań i - wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców - opracowaniu procedury zamiany zajmowanych lokali na nowo wybudowane. Charakteryzuje się wysokim stopniem uniwersalności, skuteczności i kompleksowości. Zamiany pozwalają zarówno na poprawę warunków mieszkaniowych rodzinom posiadającym wyższe dochody, jak i pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom o niskich dochodach czy zadłużonym. Sześć mieszkań przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Lokale w nowo wybudowanych obiektach otrzymali najemcy, którzy wykazali się już wcześniej dbałością o zajmowane mieszkanie komunalne, rzetelnością w uiszczaniu należnych opłat oraz przestrzeganiem regulaminu porządku domowego.

Wprowadzając praktykę, umożliwiono dotychczasowym najemcom lokali komunalnych starej substancji mieszkaniowej poprawę warunków mieszkania poprzez zamianę zajmowanych mieszkań na lokale w nowo wybudowanych budynkach. Mieszkania otrzymali najemcy, spełniający kryteria określone w § 15 uchwały Nr X/116/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk. Lokale zwolnione przez najemców zakwalifikowanych do zamiany umożliwiły realizację obowiązku zawartego w art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r., czyli dostarczenie lokali dla osób z list oczekujących na zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, lokali zamiennych oraz z wyrokami sądowymi o eksmisję z uprawnieniami do lokalu socjalnego.

Zadanie zostało wdrożone z chwilą wejścia w życie uchwały Nr X/116/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk, tj. 14 sierpnia 2007 r. Pierwszym etapem była budowa budynków, drugim - dokonanie naboru osób spełniających kryteria uchwały, zasiedlanie nowo wybudowanych budynków, a następnym zasiedlanie odzyskanych lokali.

Praktyka jest powiązana z polityką zintegrowanego systemu zarządzania zmierzającą do dostarczenia przez UM społeczności Słupska usług publicznych, odpowiadających jej potrzebom i oczekiwaniom. Innowacyjność rozwiązania polega m.in. na skutecznym doborze celu działania i zastosowaniu ciekawych rozwiązań organizacyjnych, takich jak losowanie konkretnego mieszkania wśród przyszłych lokatorów.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Efektem opracowywania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Słupsk było podniesienie zakresu i jakości usług świadczonych dla mieszkańców, spowodowanie poszanowania mienia komunalnego przez osoby zamieszkujące komunalne mieszkania, bieżącego i terminowego dokonywania opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości (wysoki czynsz ma na celu częściowy zwrot inwestycji). Prezentowane rozwiązanie umożliwiło osobom zamieszkującym lokale komunalne dokonanie zamiany lokalu na lokal w nowo wybudowanym budynku. Zasób komunalny poszerzył się o 96 nowych mieszkań (6 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Odzyskane lokale komunalne zostały zasiedlone osobami z list oczekujących na najem lokalu mieszkalnego i socjalnego, osobami zamieszkującymi w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz osobami oczekującymi na wskazanie lokalu socjalnego w związku z realizacją wyroku sądowego o eksmisję.

Na wdrożeniu rozwiązania skorzystali najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych, znajdujących się w starym zasobie, czyli 96 rodzin. Rozwiązanie to przyniosło im poprawę warunków mieszkalnych i bytowych. Dzięki niemu zaspokojono też potrzeby najbardziej potrzebujących osób, które oczekiwały na mieszkanie komunalne czy lokal zamienny, zminimalizowano proces degradacji zasobu komunalnego, na wybudowanie którego miasto poniosło znaczne nakłady finansowe. Ograniczono również koszty eksploatacyjne, częstotliwość remontów i awaryjność w nowo powstałych budynkach, dzięki temu że mieszkają tam osoby, które wykazały się już wcześniej wysoką dbałością o zajmowany lokal. Odzyskane lokale w starszych budynkach przeznaczono na realizację wyroków eksmisyjnych, co pomogło uniknąć kosztów wypłaty odszkodowań.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszty realizacji przedsięwzięcia obejmują całkowity koszt wybudowania dwóch budynków, w których zastosowano praktykę, czyli 10 778 497 zł. Opracowanie dokumentacji przez pracowników WGKMiOŚ wykonano w ramach obowiązków służbowych w godzinach pracy.

Nastąpił częściowy zwrot inwestycji dzięki wprowadzeniu wyższego niż w pozostałym zasobie czynszu.

Zasady równości płci
Projekt ten nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Projekt ten wpisuje się pośrednio w działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego dzięki zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Przystępując do opracowywania praktyki, należy pamiętać o szczegółowym opracowaniu kryteriów, na podstawie których będzie dokonywany wybór najemców. Kryteria te powinny pozwolić na odzyskanie mieszkań, które można ponownie zasiedlić bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych