Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego
Strona główna
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.482
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię
i Lichtenstein

 

Mapa Praktyk


Usługi społeczne

 


» Kultura

  Bieliny - Centrum Kultury i Tradycji Gór Świętokrzyskich narzędziem promocji regionu i integracji mieszkańców gminy
  Bieliny - Współpraca Międzysektorowa na Rzecz Rozwoju Aktywności Społecznej. Rozwój Lokalnego Wzmacniania Atrakcyjności Turystycznej w Oparciu o Potencjał Kulturowy Gminy Bieliny i Gór Świętokrzyskich.
  Drwinia - Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa
  Elbląg - Wieś z inicjatywą
  Ełk - Organizacja Edukacyjnej Działalności Artystycznej Oraz Działań Kulturalnych Dla Dzieci i Młodzieży W Szkole Artystycznej W Ełku
  Kramsk - Kompleksowa realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów
  Kutno - Nagroda Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
  Limanowa - Zarządzanie sferą kultury ludowej
  Masłów - Spotkania z kulturą - nowoczesne zarządzanie i promocja kultury w gminie Masłów
  Michałowice - Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji
  Pacanów - Europejskie Centrum Bajki - innowacyjny samorządowy inkubator kultury w małej gminie wiejskiej promotorem rozwoju społeczno – gospodarczego regionu
  Płońsk - Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska - placówka informacyjno-dokumentacyjna specjalizująca się w gromadzeniu, opracowywaniu i upowszechnianiu informacji o dziejach społeczności lokalnej
  Psary - Oddolne realizowanie potrzeb - szansą na aktywizację społeczno - kulturalną mieszkańców gminy Psary
  Słupsk - Nowoczesne czytelnictwo osób niewidomych
  Słupsk - Społeczna Pracownia Digitalizacji
  


+ centra kultury

   Bałtów - Budowa produktu turystycznego gminy przez społeczność lokalną
   Puńsk - Gmina animatorem współpracy społeczności lokalnej na rzecz rozwoju kultury ludowej i utrzymania tożsamości narodowej
  


+ biblioteki

  


+ domy kultury

  


+ muzea

 


» Pomoc społeczna

  Aleksandrów Łódzki - Komplementarność usług jako metoda wprowadzania jakościowych zmian zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej mieszkańców
  Długołęka - Spełnić choć jedno marzenie
  Długosiodło - Aktywne formy działań instytucji pomocy społecznej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.
  Dzierżoniów - Zespół ds. usług opiekuńczych - Dzierżoniów
  Klucze - Wykorzystanie działań samopomocowych jako efektywna forma rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych
  Kościerzyna - Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie
  Kramsk - Nowatorska metoda usług opiekuńczych jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych na terenie Gminy Kramsk
  Lubicz - Program Aktywności Lokalnej – jako pogłębiona diagnoza rodzinna i środowiskowa a dalsza droga rozwoju klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
  Michałowice - Rozwój idei wolontariatu w Gminie Michałowice - Program GOPS jako Gminnego Centrum Wolontariatu
  Skierniewice - Skierniewicka Rodzina Plus
  Słupno - Młodzieżowy wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie
  Sochaczew - "Seniorze nie jesteś sam" - program wspierania aktywności oraz doskonalenia jakości i dostępności usług socjalnych na rzecz osób starszych w gminie
  Zabierzów - Praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
 


» Oświata

  Bełchatów - Działania w zakresie profilaktyki destrukcyjnych zachowań młodzieży
  Chełm Śląski - Chełm Śląski - Skuteczny nabór do szkoły ponadgimnazjalnej i promocja placówki w sytuacji niżu demograficznego. „Ta szkoła da Ci zawód, ta szkoła da Ci pracę”
  Długosiodło - Ośrodki przedszkolne szansą na dobry start
  Elbląg - Elbląski Program profilaktyki wychowawczej dzieci i młodzieży "Odnaleźć się w sobie"
  Lesznowola - Gotowy, by się rozwijać. Program stymulujący rozwój dzieci 6-letnich pod kątem przygotowania do nauki w szkole
  Limanowa - Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  Skierniewice - Podniesienie jakości edukacji w Mieście Skierniewice w latach 2007-2013 poprzez zwiększenie i identyfikację oferty edukacyjnej poszczególnych placówek oświatowych.
  Stoszowice - Pierwsza w Polsce szkoła pasywna
  Zabór - Utworzenie w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze punktu informacji o pracy z dzieckiem
  


+ Usprawnienia organizacji i finansowania ifrastrukt

   Morawica - Optymalizacja organizacji i finansowania oświaty w gminie Morawica
  


+ Organizacja oświaty

 


» Ochrona zdrowia

  Dywity - Wyrównanie dostępu do opieki medycznej dla mieszkańców wsi
  Grębocice - "Becikowe po Grębocicku" i nie tylko
  Legnickie Pole - Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności
  Lesznowola - Przekształcenie gminnej służby zdrowia kluczem do polepszenia jakości, dostępności i różnorodności usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców gminy
  Michałowice - Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji
  Rzeczniów - Rzeczniowski rajd rowerowy - "Ty i Ja. Rowery dwa"
  Świdnica - Edukacja zdrowotna – najważniejsza w profilaktyce raka piersi
  Tarnów - Komercjalizacja zakładów specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, podległych Gminie Miasta Tarnowa
  Wąbrzeźno - Przekształcenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w Niepubliczny ZOZ Nowy Szpital sp. z o.o.
 


» Sport i rekreacja


Usługi techniczne

 


» Transport

  Lesznowola - Zapewnienie Mieszkańcom Gminy Lesznowola publicznego lokalnego transportu zbiorowego, którego zadaniem jest skomunikowanie poszczególnych miejscowości gminy oraz połączenie z liniami ZTM, Metrem i Koleją Mazowiecką
  Majdan Królewski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Majdan Królewski
  


+ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

  


+ Partnerstwo publiczne przy realizacji inwestycji

  


+ Systemy płatności za przejazdy komunikacją miejską

  


+ Komunikacja rowerowa

 


» Gospodarka mieszkaniowa

  


+ System organizacyjny zarządzania lokalami

  


+ Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych

  


+ Wspieranie wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych

 


» Gospodarka komunalna

  Baranów - Wprowadzenie na terenie Gminy Baranów nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  Bieliny - System wspomagania rozbudowy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Bieliny
  Długosiodło - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej na terenie gminy Długosiodło
  Lesznowola - Budynki socjalne mogą być piękne i funkcjonalne. Powiększenie bazy mieszkaniowej Gminy Lesznowola dla rodzin będących w trudnych warunkach
  Mieścisko - Finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji z perspektywy 15 lat doświadczeń gminy wiejskiej Mieścisko
  Raciechowice - Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg gminy Raciechowice
  


+ Oczyszczanie ścieków

   Przesmyki - Przydomowe oczyszczalnie ścieków
   Sokoły - Alternatywne formy sanitacji gminy na terenach o rozproszonej zabudowie
  


+ Składowiska odpadów komunalnych

   Wieliszew - Ścieżka Edukacji Ekologicznej przy Międzygminnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Stałych w Jaskółowie
  


+ System odbioru odpadów niebezpiecznych

  


+ System segregacji odpadów komunalnych

   Morawica - Upowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
   Popielów - Wdrożenie kompleksowego systemu usług z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Popielów
  


+ Usuwanie azbestu

  


+ Poprawa jakości dostarczanej wody

  


+ Partnerstwo publiczno-prywatne


Rozwój instytucjonalny

 


» Zarządzanie strategiczne

  Baranów - Baza wzorów decyzji administracyjnych w gminie Baranów
  Jabłonna - Informowanie o zmianach przepisów prawnych na przykładzie gminy Jabłonna
  Lesznowola - Interaktywny System Zarządzania Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego wraz z Internetowym Systemem Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Łącko - Usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku poprzez reorganizację systemu kontroli zarządczej
 


» Zarządzanie zasobami

 


» Zarządzanie personelem

 


» Partnerstwo

  Jabłonna - Serwis informacji samorządowych dla mediów lokalnych na przykładzie Gminy Jabłonna
  Morawica - Budowa społeczeństwa obywatelskiego
  Osielsko - Przejrzysta strona BIP Gminy Osielsko
 


» Zarządzanie usługami

  Dobrcz - Sieć internetowa motorem rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich
  Rytro - Perły Beskidu Sądeckiego


Efektywność energetyczna

 


» Praktyki

  Gierałtowice - Kompleksowe działania zwiększające efektywność energetyczną, poprawiające efekt ekologiczny w oparciu o inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gierałtowicach
  Kobylnica - Inicjatywa na rzecz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  Słupsk - Kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako jeden z filarów zrównoważonego rozwoju gminy wiejskiej Słupsk
  Stare Juchy - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w mazurskiej gminie wiejskiej


Współpraca JST-NGO

 


» Praktyki

  Lesznowola - Samorząd, który potrafi zmierzyć się z niepełnosprawnością , potrafi poradzić sobie z każdym innym problemem - na przykładzie działań Gminy Lesznowola


Współpraca między JST

 


» Praktyki

  Bieliny - Lokalna grupa wsparcia wokół Łysej Góry
  Drwinia - Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa
  Łapanów - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"
  Łęczyca - Współpraca JST dla poprawy jakości usług kulturalnych
  Pępowo - Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski
  Przytyk - Paprykowy szlak - jako model partnerstwa samorządów i przedsiębiorców rolnych na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów białobrzeskiego, przysuskiego i radomskiego
  Wejherowo - Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego
  Włodawa - Współpraca w zespołach rozproszonych narzędziem zarządzania partnerstwem małych gmin na obszarach wiejskich


Dialog społeczny

 


» Praktyki

  Nowy Targ - „Wartościowanie pracy oparte na metodzie ankietowego wartościowania pracy (AWP) jako droga do wdrożenia jednolitego regulaminu wynagradzania administracji i obsługi w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat nowotarski”
  Popielów - Aktywne słuchanie podstawą dialogu
  Tarnowo Podgórne - Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne
  Tarnowo Podgórne - Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów Samorząd jako pracodawca


System Monitorowania Usług Publicznych

 


» Praktyki

  Jasło - System wsparcia dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Jasła
 Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzii rozwoju lokalnego i regionalnego 
 Wsparcie udzielone przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein  Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych
 


Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich