Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.405.511
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Gospodarka komunalna
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej na terenie gminy Długosiodło

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Gmina Długosiodło jest gminą typowo wiejską. Każde gospodarstwo posiada na swoim terenie nieszczelny zbiornik (szambo), ktore najczęściej jest odkryte. Największym problemem jest nagminne rozszczelnianie zbiorników, w wyniku czego nieoczyszczone ścieki przedostają się bezpośrednio do gruntu. Często także szkodliwe substancje o dużym stężeniu przedostają się do znajdującego się w pobliżu ujęcia wody pitnej. Działanie takie jest bardzo szkodliwe zarówno dla ludzi, zwierząt jak również negatywnie wpływało na jakość i wydajność pól znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Ze względu na rozproszoną zabudowę, dla znaczącej części obszaru gminy, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest rozwiązaniem najlepszym.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Znaczną część Gminy Długosiodło (ponad 70 % obszaru) zajmują, tereny cenne przyrodniczo włączone do europejskiej sieci Natura 2000. Ze względu na ograniczenia budżetowe w Długosiodle, podobnie jak w większości gmin wiejskich w Polsce rozwiązanie kwestii właściwego oczyszczania ścieków komunalnych jest trudne. Koszty są ogromne, mieszkańcy również nie posiadają środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z oczyszczaniem ścieków. Gmina Długosiodło pozyskała dofinansowanie z środków zewnętrznych dwukrotnie i umożliwiło wybudowania indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie dotychczas zrealizowano w dwóch etapach.  W wyniku realizacji tych zadań na terenie Gminy Długosiodło zrealizowano inwestycje polegającą na budowie mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności od 0,6 do 2,55 m3 dobę w zabudowie podziemnej. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do gruntu poprzez studnię chłonną.

Oczyszczalnie pracują w oparciu o nowoczesną technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych. W komorze 1 - osadniku wstępnym - następuje beztlenowa część procesu oczyszczania, głównie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja, filtrowanie). W komorze II - bioreaktorze - ładunek zostaje poddany napowietrzeniu realizowanemu cyklicznie poprzez membranowy dyfuzor rurowy. W komorze tej prowadzony jest oprócz procesu nitryfikacji - proces usuwania ładunku zanieczyszczenia organicznego. Ścieki z osadem czynnym doplywają do komory III - osadnika wtórnego. Ostatnim elementem reaktora jest filtr końcowy, który zabezpiecza przed przedostaniem się do odbiornika zawiesiny i pozwala na częściowa denitryfikację ładunku zanieczyszczeń. W komorze tej następuje również cyrkulacja osadu czynnego. Do tłoczenia ścieków służą przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych. Przepompownia ścieków surowych jest kompletnym urządzeniem mającym za zadanie przetłoczenie dopływających ścieków do komory bioreaktora. Urządzenie wyposażone jest w pompę, której załączanie i wyłączanie regulowane jest pływakiem umieszczonym w komorze pompowni.

Przepompownia ścieków oczyszczonych jest kompletnym urządzeniem mającym za zadanie przetłoczenie dopływających ścieków do studni chłonnej. Załączanie i wyłączanie pompy regulowane jest pływakiem umieszczonym w komorze pompowni. Sterowanie procesem technologicznym odbywa się całkowicie automatycznie.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Zrealizowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości środowiska naturalnego gminy, przede wszystkim poprzez poprawę jakości wód gruntowych.

W ramach zadania możliwe było wybudowanie 172 przydomowych oczyszczalni ścieków a co za tym idzie likwidacja 172 nieszczelnych zbiorników (szamb), które stanowiły duże zagrożenie dla zwierząt i środowiska.

Gmina Długosiodło planuje wybudowanie kolejnych przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków, tym samym zwiększy dostęp do proponowanego rozwiązania dla większości mieszkańców gminy.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Jednorazowe koszty związane z opracowaniem i budową systemu

Wartość I etapu realizacji zadania ogółem wyniosła: 1.127.034,99 zł

w tym:

- WFOŚiGW - 600 000,00 zł

- środki własne - 527.034,99 zł

Wartość II etapu realizacji zadania ogółem wyniosła: 758.322,89 zł

w tym:

- WFOŚiGW - 606.000,00 zł

- środki własne- 152.322,89 zł

Operacyjne koszty związane z funkcjonowaniem rozwiązania

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości na podstawie zawartych umów użyczenia zobowiązali się, do udostępnienia terenu, na którym wybudowana została przydomowa oczyszczalnia ściekow. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej mieszkańcy na podstawie umów cywilno-prawnych dokonali dobrowolnie wpłaty w całości lub w ratach kwoty 2.000,00 zł jako udział we wspólnej inwestycji. Po wybudowaniu przydomowe oczyszczalnie są własnością Gminy Długosiodło i stanowią składnik majątku trwałego. Wydzierżawiający  zobowiązuje się do wykonania raz w roku przeglądu oczyszczalni, a także wypompowania i wywiezienia osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków. Strony ustaliły, że z tytułu dzierżawy przydomowej oczyszczalni ścieków dzierżawca zapłaci rocznie 100,00 zł brutto, w tym 8% VAT . Po wygaśnięciu umowy dzierżawy wydzierżawiający przekaże przedmiot w nieodpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło dla obsługi gospodarki ściekowej zabudowy rozproszonej, gdzie nie ma uzasadnienia ekonomicznego wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej ma ogromne znaczenie dla poprawy warunków środowiskowych w każdej gminie. Tym bardziej jeżeli dotyczy to gminy wiejskiej gdzie znaczna, część terenu zajmują pola uprawne wykorzystywane do produkcji produktów spożywczych.

W trakcie realizacji projektu wypracowane zostało rozwiązanie, które pozwala nie tylko na wybudowanie urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych, ale także stworzony został system nadzoru zapewniający właściwą eksploatację.

Jednocześnie zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło gminie na odzyskanie podatku VAT.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Praktyczne rady dot. fazy formułowania założeń, planowania i budżetowania przedsięwzięcia - opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie powinno poprzedzić:

a) rozpoznanie uwarunkowan terenowych;

b) analiza zaproponowanych rozwiązań technologicznych;

c)pozyskanie dotacji na realizację przedsięwzięcia i partycypacja w kosztach mieszkańców.

Bardzo ważną kwestią przy realizacji przedstawianego rozwiązania jest:

a) właściwy nadzór inwestorski;

b) bieżący monitoring wód gruntowych na etapie wykonawstwa (problemy z właściwą pracą studni chłonnych).

 

Prawidłowa ewaluacja i monitorowanie realizowanego zadania odbywać się będzie poprzez:

a) właściwe przeszkolenie ekipy odpowiedzialnej za konserwację obiektów;

b) odpowiednie przeszkolenie użytkowników obiektów;

c) systematyczne wykonywanie prac konserwacyjnych;

d) badanie ścieków oczyszczonych wprowadzonych do gruntu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich