Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.405.533
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Gospodarka komunalna
Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Uwzględniając wszystkie niezbędne uwarunkowania Zarząd Dróg Powiatowych przygotowując się do okresu zimowego, organizuje prace przy zimowym utrzymaniu oraz przy prowadzeniu samej akcji. Kieruje się przy tym podstawowym celem jakim jest utrzymanie przejezdności sieci drogowej, która jest niezbędna dla funkcjonowania życia gospodarczego i społecznego w powiecie.

W okresie poprzedzającym wdrożenie Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem ZDP realizował poszczególne działania samodzielnie lub zlecając część z nich podmiotom zewnętrznym, natomiast nie było koordynacji w odniesieniu do innych zarządców dróg przebiegających przez teren powiatu giżyckiego.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

 

Mając na względzie ograniczone możliwości finansowe, jakimi dysponuje ZDP, przyjęta została zasada, że wszystkie drogi muszą być odśnieżane, ale nie jednocześnie i nie według tych samych standardów. Biorąc to wszystko pod uwagę, cała sieć drogowa podzielona została na trzy kolejności zimowego utrzymania:

 • I kolejność - to drogi o nawierzchni bitumicznej, pełniące kluczowe funkcje komunikacyjne w powiecie oraz stanowiące połączenia z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
 • II kolejność - to drogi o nawierzchni bitumicznej, o znaczeniu lokalnym i gminnym,
 • III kolejność - to drogi gruntowe oraz pojedyncze drogi dojazdowe o nawierzchni bitumicznej.

Każdej kolejności przypisane zostały minimalne standardy utrzymania w warunkach „trudnych". W warunkach przeciętnych akcja zimowa prowadzona jest jednocześnie i w podobnym zakresie na wszystkich kolejnościach utrzymania.

W ramach czynności przygotowawczych do sezonu zimowego w celu sprawnego prowadzenia akcji ZDP każdego roku zabezpiecza:

 • sprzęt do zimowego utrzymania (własny i wynajęty) - 12-16 jednostek na każde 100 km dróg do utrzymania zimowego,
 • materiał uszorstniający w postaci mieszanki piaskowo-solnej w ilości około 150 ton na każde 100 km dróg do utrzymania zimowego.

W celu zapewnienia możliwie jednakowych warunków ruchu na poszczególnych drogach  wybór wykonawców uzależniony jest od lokalizacji ich bazy na terenie powiatu. Z tego też względu wszystkie jednostki sprzętowe będące w dyspozycji ZDP rozmieszczane są w różnych punktach, na terenie całego powiatu i bezpośrednio przy głównych drogach powiatowych. Takie rozwiązania pozwalają:

 • podjąć czynną akcję bezpośrednio po stwierdzeniu zjawiska,
 • ograniczyć do minimum tak zwane „puste przejazdy",
 • znacząco skrócić czas realizacji wyznaczonych zadań związanych z zimowym utrzymaniem,
 • zmniejszyć koszty zimowego utrzymania.

Jako materiał uszorstniający do łagodzenia śliskości zimowej wykorzystywana jest mieszanka piasku i soli. Jest ona przygotowana siłami własnymi  (przez pracowników i sprzęt ZDP)                  i składowana na bazie Obwodu Drogowego lub w Zarządzie Drogowym. Jeśli istnieją warunki może być składowana u wykonawcy usługi. Takie rozwiązanie przyśpiesza akcję oraz również obniża koszty zimowego utrzymania.

Skuteczność  akcji zimowej prócz zabezpieczenia sprzętowego i materiałowego w dużym stopniu zależy od odpowiedniej organizacji zarządzania zimowym utrzymaniem. W Zarządzie Dróg sprawami tymi zajmuje się Sekcja Utrzymania w uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu bądź Zastępcą Dyrektora.

 

Schemat blokowy Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem

Uwarunkowania funkcjonalne, organizacyjne, prawne i czasowe związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem CZZU - Harmonogram wdrożenia

Lp.

Działanie

Okres realizacji

1

     Opracowanie analizy stanu i efektów obecnego systemu zarządzania zimowym  utrzymaniem dróg w powiecie i poszczególnych gminach

Kwiecień

2

     Opracowanie koncepcji skoordynowanego zarządzania zimowym utrzymaniem na  drogach powiatowych i gminnych

Maj

3

     Przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z zarządcami dróg gminnych.

Czerwiec

4

     Podjęcie stosownych uchwał przez radę powiatu i rady gmin.

Lipiec

5

     Przygotowanie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych i  gminnych.

Sierpień

6

     Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu wyłonienia  wykonawców robot przy zimowym utrzymaniu.

Wrzesień

7

     Przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawców.

Wrzesień

8

     Przeprowadzenie szkolenia dla operatorów sprzętu.

Październik

9

     Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników obsługujących centrum.

Październik

10

     Sprawdzenie gotowości sprzętu i przygotowanie zaplecza technicznego i magazynowego.

Październik

11

     Praktyczne prowadzenie akcji zimowej.

Listopad - marzec

12

     Kontrola działalności powiatowego Centrum Zarządzania Zimowym Utrzymaniem i monitoring realizowanych zadań.

Listopad - marzec

13

     Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań po zakończeniu okresu zimowego.

Kwiecień

14

     Ocena uzyskanych  efektów w zakresie jakości usług, bezpieczeństwa ruchu oraz obliczenie efektów  ekonomicznych.

Kwiecień

15

     Przeprowadzenie analizy jakości zadowolenia mieszkańców i użytkowników  dróg powiatowych i gminnych.

Maj

 

Założenia organizacyjne dotyczące zasad i sposobu zarządzania siecią drogową w okresie zimowym poprzez CZZU opracowane powinny być przez powołany zespół, składający się z przedstawicieli powiatu, zarządu dróg i gmin, których zadaniem powinno być określenie:

 • jednolitych standardów zimowego utrzymania sieci drogowej w zależności od funkcji i obciążenia ruchem danej drogi;
 • zapotrzebowania na sprzęt do zimowego utrzymania sieci drogowej;
 • ilości i jakości materiałów uszorstniających i chemicznych do łagodzenia śliskość zimowej na drogach;
 • kryteriów w celu obliczenia niezbędnych środków finansowych, które powiat i poszczególne gminy zobowiązane będą zabezpieczyć w swoich budżetach na utrzymanie dróg w okresie zimy;
 • rozmieszczenia jednostek sprzętowych w terenie;
 • lokalizacji baz materiałowych pomocniczych;
 • rodzaju dokumentacji ewidencyjnej i rozliczeniowej;
 • planu zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym.
Rezultaty wdrożenia narzędzia

Wdrożenie projektu powinno spełnić oczekiwania społeczne oraz przynieść odczuwalne korzyści ekonomiczne jednostkom samorządowym biorącym udział w jego realizacji, użytkownikom dróg, podmiotom gospodarczym a w szczególności powinno wpłynąć na:

 • skrócenie czasu dochodzenia do stanu pożądanego w warunkach zimowych;
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym;
 • poprawę dostępności do atrakcji turystycznych;
 • obniżenie kosztów działalności podmiotów gospodarczych;
 • podniesienie poziomu zadowolenia użytkowników dróg;
 • racjonalne i oszczędne wykorzystanie środków finansowych;
 • poprawę jakości życia mieszkańców powiatu.
Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Wysokość kosztów związanych z realizacją projektu uzależniona jest od podjętych, przez strony biorące udział w jego realizacji, decyzji w zakresie:

 • zatrudnionej obsługi CZZU;
 • ustalonych standardów utrzymania poszczególnych dróg;
 • ilości zakupionych materiałów do zimowego utrzymania dróg;
 • warunków atmosferycznych decydujących o ilości zatrudnionego sprzętu i częstotliwości jego użycia.

Z uwagi na zmienność warunków atmosferycznych w okresie zimy koszty te obejmować będą:

 • koszty stałe - ponoszone proporcjonalnie przez wszystkich uczestników, w zależności od długości wskazanej do utrzymania sieci drogowej tj.:
  • szacunkowo: wynagrodzenie 5-osobowej obsługi CZZU przez okres czterech-pięć miesięcy w wysokości 80.000 do 100.000 zł,
  • samochód osobowy, będący w dyspozycji CZZU (eksploatacja) - 10.000 zł,
 • koszy zmienne - ponoszone proporcjonalnie przez wszystkich uczestników działania (w zależności od czasu pracy sprzętu na wskazanych do utrzymania drogach) związane z prowadzoną akcją zimową.

Koszty te każdego roku będą się kształtowały różnie, w zależności od charakteru zimy i natężenia niesprzyjających zjawisk występujących w tym okresie.

Dla celów porównania efektów można przyjąć koszty utrzymania sieci drogowej w trudnym sezonie 2009/2010 w danym powiecie wdrażającym standard (800-3500 zł/km/sezon).

Zasady równości płci

Projekt nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn w przedstawionym projekcie, a wręcz dzięki realizacji oddziaływuje w równej mierze na wszystkich mieszkańców, i nie tylko, korzystających z powiatowej sieci drogowej.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Realizacja tego typu działań powinna pozytywnie wpłynąć na zmianę społecznego sposobu myślenia i możliwości korzystania z infrastruktury drogowej.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Realizacja tego wdrożenia daje możliwość wykonania projektu w innych powiatach, związkach gmin lub w ramach porozumień między jednostkami samorządowymi.

Jednostki chcące przejąć do realizacji pomysł wprowadzony opisywanym projektem powinny rozpocząć swoje działania w tym przedmiocie wykorzystując kroki zawarte w opisywanym wyżej wdrożeniu. Zasadnym jest tutaj przeprowadzenie analizy potrzeb w tym zakresie. Tak przeprowadzona analiza umożliwi projektodawcom określenie i uszczegółowienie zakresu działań koniecznych do realizacji oraz pozwoli na stosowne określenie zadań. Równie ważnym elementem wdrażania przedmiotowego rozwiązania jest ustalenie możliwości współpracy w ramach projektu z wszystkimi samorządami z terenu oddziaływania projektu.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych