Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.405.452
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Gospodarka komunalna
Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Pruszkowa

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem segregacji wszystkie odpady zbierane były w systemie zmieszanym. Zaobserwowano, że w wielu miejscach publicznych pojawiały się podrzucone odpady, które w większości nadawały się do powtórnego przetworzenia. Wprowadzenia segregacji odpadów miało ograniczyć masę zmieszanych odpadów trafiających na składowisko odpadów, jak również zmniejszyć ilości podrzucanych śmieci. Miasto miało ustawowy obowiązek zapewnienia możliwości wyodrębniania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Konieczne było także ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, co jest realizowane dzięki odrębnej zbiórce odpadów ogrodowych i kierowaniu odpadów do sortowni.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Segregacja odpadów rozpoczęła się w Pruszkowie w 1998 r. od pilotażowej akcji segregacji workowej na terenie kilku wybranych ulic w zabudowie jednorodzinnej. Pojemniki przeznaczone na zbiórkę surowców wtórnych w zabudowie wielorodzinnej zakupiono po raz pierwszy w 1999 r. Mieszkańcy zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej pozytywnie odnieśli się do możliwości segregowania odpadów.

Wdrażając selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta, należało przede wszystkim w odrębny sposób zorganizować system zbiórki w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Mieszkańcy domków jednorodzinnych zostali wyposażeni w stosowne worki (120-litrowy worek można nabyć w wyznaczonych miejscach za 3 zł) przeznaczone do zbiórki natomiast na terenie osiedli mieszkaniowych ustawiono pojemniki. Równolegle prowadzono edukację ekologiczną wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dla których są organizowane różne konkursy o tematyce ekologicznej. Ich podstawowym celem była popularyzacja wiedzy na temat odzysku surowców wtórnych oraz gospodarowania odpadami. Placówki oświatowe z sukcesem korzystają z pojemników do segregacji odpadów, jak również ze stojaków na worki. Zachęcając placówki oświatowe do prowadzenia na ich terenie działań związanych z popularyzacją segregacji odpadów, miasto jako organizator różnego rodzaju konkursów przeznaczał i przeznacza znaczne środki finansowe na nagrody fundowane dla szkół czy też przedszkoli za udział w tego typu konkursach, niezależnie od faktu, czy efekty zbiórki były znaczne, czy też tylko niewielkie. Popularyzacja zbiórki selektywnej polegała również na udzielaniu stosownych informacji oraz rozdawaniu ulotek podczas festynów miejskich, gdzie ustawiany był pawilon Wydziału Ochrony Środowiska. Jednocześnie duży nacisk położono na przekazywanie informacji mieszkańcom poprzez drukowanie ich w biuletynie miejskim. Aby rozpropagować segregację wydano również kalendarze z opisem funkcjonowania systemu wraz z podaniem konkretnych terminów dla poszczególnych rejonów, a także brano udział w licznych konkursach organizowanych w skali kraju.

Miasto Pruszków finansuje odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców miasta. Poza odpadami typu makulatura, szkło, tworzywo sztuczne został zorganizowany system odbioru zużytego sprzętu AGD i RTV, leków przeterminowanych (od 2004 r.), baterii (od 2001 r.), odpadów wielkogabarytowych jak również - współfinansowana z mieszkańcami - zbiórka odpadów ogrodowych (od 2003 r.). Odbiór każdego z powyższych rodzajów odpadów jest ściśle ustalony terminowo w zależności od miejsca zamieszkania. Miasto zostało podzielone w tym celu na pięć części, dla których wyznaczono terminy odbioru poszczególnych odpadów raz w miesiącu. Aby skutecznie usuwać odpady ogrodowe z terenu miasta podzielono je na dwie części i wyznaczono terminy odbioru raz na dwa tygodnie. Potrzebę odbioru starych mebli zgłasza się każdorazowo telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska, a zgłoszenia są realizowane raz w tygodniu wyznaczonego dnia. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany w dwóch „ruchomych" punktach, raz na dwa tygodnie również w stałych miejscach i terminach. Potrzebę pozbycia się zużytych opon mieszkańcy mogą zgłosić telefonicznie również w Wydziale Ochrony Środowiska, a termin odbioru jest ustalany indywidualnie. Przeterminowane leki oraz baterie mieszkańcy mogą wrzucać do pojemników dostępnych codziennie w stałych miejscach, których opróżnianie odbywa się w miarę potrzeb. Dzięki stałym terminom obowiązującym od lat mieszkańcy są przyzwyczajeni do wystawiania konkretnych surowców w wyznaczonym czasie. Zbiórka cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Cały strumień odpadów komunalnych zarówno zmieszanych (do wyodrębnienia surowców), jak też segregowanych (do doczyszczenia i podzielenia na poszczególne frakcje) jest kierowany do sortowni odpadów zbudowanej w 2005 r. na terenie spółki miejskiej - Miejskiego Zakładu Oczyszczania, która ma możliwości przerobu 50 tys. ton odpadów w skali roku. Na terenie tego samego zakładu znajduje się również mobilna kompostownia, gdzie kierowane są odpady ogrodowe. Na terenie Pruszkowa znajduje się też składowisko odpadów komunalnych, które aktualnie jest w fazie rekultywacji.

Jak podkreślali eksperci projekt był niewątpliwie innowacyjny w warunkach polskich w momencie jego wdrożenia.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Korzyści związane z segregacją odpadów najbardziej widoczne są bezpośrednio w gospodarstwach domowych, głównie jednorodzinnych, które ponoszą znacznie mniejsze łączne koszty wywozu odpadów. Dzięki zorganizowanemu systemowi zbiórki odpadów na terenie miasta jest znacznie mniej terenów zaśmieconych. Zaobserwowano zmniejszenie się ilości odpadów pojawiających się w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych. Dzięki segregacji odpady trafiają do powtórnego wykorzystania, a nie na składowisko odpadów. Mniej odpadów jest kierowanych do składowania, a większa ilość podlega odzyskowi. Procent odzysku odpadów, pochodzących z samej tylko zbiórki „u źródła", jest szacowany na ponad 10%. W ten sposób oszczędzane są surowce oraz energia. Najważniejszym efektem są niewymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

W wyniku konkursów ogólnopolskich Pruszków zdobył za to rozwiązanie takie nagrody jak m.in.: I miejsce w kategorii Srebrna Puszka w 2001 r., specjalne wyróżnienie w kategorii Srebrna Puszka w 2002 r. , wyróżnienie pieniężne w kategorii Szklana Statuetka w 2002 r., wyróżnienie w kategorii Zbiórka Tworzyw Sztucznych w 2002 r., Puchar Recyklingu w 2003 r., Srebrną Puszkę w tym samym roku oraz wyróżnienie w kategorii Zbiórka Tworzyw Sztucznych, II miejsce w konkursie dla młodzieży szkolnej AURAEKO „Dobre Rady na Elektroodpady".

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszty poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia to ok. 700 000 zł rocznie.

Zasady równości płci
Projekt nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Projekt ten wpisuje się pośrednio w działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego dzięki edukacji ekologicznej mieszkańców, podnoszącej świadomość dotyczącą odpowiedzialności za swoje środowisko naturalne, w którym żyją.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Prezentowany system segregowania odpadów możliwy jest do wprowadzenia w gminach większych, które mogą pozwolić sobie na jego finansowanie. Planując tego typu rozwiązania, należy wziąć pod uwagę wciąż rosnące zainteresowanie wśród mieszkańców, a co za tym idzie wzrost kosztów. Podczas wdrażania segregacji odpadów niezbędnym elementem jest edukacja ekologiczna prowadzona zarówno w szkołach, jak i wśród dorosłych mieszkańców. Problemem może być dotarcie do wszystkich mieszkańców miasta. Informacje na temat segregacji odpadów zamieszczane były na stronie internetowej miasta, trafiały również bezpośrednio do mieszkań za pośrednictwem poczty. Były również rozdawane podczas różnych imprez organizowanych na terenie miasta. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca zobowiązany był do przedstawiania informacji, ile nieruchomości korzysta z systemu segregacji odpadów (ile worków z poszczególnym surowcem jest odbieranych) oraz jakie ilości poszczególnych odpadów jest zbieranych w ciągu miesiąca.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych