Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.837
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Optymalizacja organizacji i finansowania oświaty w gminie Morawica

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Zorganizowanie publicznej sieci oświatowej jest ustawowym zadaniem gminy. Optymalizacja organizacji i finansowania oświaty to kwestia szczególnie ważna dla władz samorządowych, gdyż chodzi tu przede wszystkim o dobro dzieci i młodzieży.

Kiedy w 1996 r. gmina Morawica przejęła prowadzenie oświaty jako zadanie własne, stan budynków, wyposażenia czy zagospodarowania terenu wokół szkół pozostawiał wiele do życzenia. Na terenie gminy Morawica znajdowało się wówczas 7 szkół podstawowych i 5 szkół filialnych. Prawie wszystkie budynki oświatowe wymagały remontów, a środki finansowe jakie gmina mogła na ten cel przeznaczyć w danym roku kalendarzowym nie zaspokajały tych potrzeb. Dlatego konieczne było określenie wszystkich potrzeb remontowych, a następnie kolejności ich wykonania.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Po przeprowadzonej analizie stanu bazy edukacyjnej przystąpiono do stopniowego przeprowadzania remontów i rozbudowy szkół. W kolejnych latach wybudowano sale gimnastyczne (wszystkie szkoły, dla których gmina Morawica jest organem prowadzącym posiadają sale gimnastyczne), boiska wielofunkcyjne, stadion sportowy i krytą pływalnię.  Została wybudowana hala sportowa przy zespole szkół w Bilczy.

 W 1999 r. utworzono 4 gimnazja wchodzące w skład zespołów szkół. W 2000 roku ze względu na małą liczbę uczniów i duże koszty utrzymania zlikwidowana została szkoła filialna w Chałupkach, a w 2001 r. kolejna szkoła filialna w Brudzowie. W 2001 roku w gminie Morawica została przeprowadzona reorganizacja sieci szkół i w jej wyniku rolę organu prowadzącego dla 3 szkół filialnych o organizacji 0 - III i jednej szkoły podstawowej o organizacji 0 - VI przejęły stowarzyszenia utworzone przede wszystkim przez rodziców uczniów danych szkół.

Nie bez znaczenia dla organizacji i finansowania oświaty jest także proces przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz ich zgodność z planami finansowymi szkół. Ma to bowiem znaczący wpływ na budżet całej JST. Szczegółowa analiza arkuszy organizacyjnych oraz precyzyjne wyliczenie związanych z nimi kosztów ma ogromne znaczenie w procesie zarządzania oświatą. Co roku w Urzędzie Gminy przeprowadzana jest wnikliwa weryfikacja arkuszy organizacyjnych. Świadome ich zatwierdzenie jest bardzo istotne, gdyż oznacza podjęcie zobowiązań do sfinansowania zatrudnienia w szkołach zgodnego z przyjętą organizacją. Faktyczne planowanie budżetu oświaty rozpoczyna się w chwili tworzenia założeń dotyczących przygotowywania arkuszy organizacyjnych szkół. Przydziały obowiązków przypisane poszczególnym pracownikom w arkuszu organizacyjnym determinują koszty osobowe, które stanowią największą część każdego budżetu oświaty. Dyrektorzy w gminie Morawica mają dużą samodzielność - przygotowują plany finansowe szkół w ramach przyznanych środków finansowych i odpowiadają za ich realizację.

     Podejmowane działania są spójne wewnętrznie, celowe, ukierunkowane na rozwój oświaty. Baza i wyposażenie jednostek oświatowych umożliwia wysoką jakość kształcenia oraz bezpieczną realizację procesu wychowania i opieki.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

     Gmina Morawica jest organem prowadzącym dla:

  1. zespołu placówek oświatowych w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum profilowane,
  2. 4 zespołów szkół w skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum
  3. szkoły podstawowej.

     Uzupełnieniem sieci szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym, są szkoły publiczne tzw. „małe szkoły" prowadzone przez stowarzyszenia: 3 szkoły o organizacji 0 - III i 2 o organizacji 0 - VI (informacja o stowarzyszeniach prowadzących szkoły w gminie Morawica - patrz Załączniki).  

     Wszystkie większe szkoły posiadają sale gimnastyczne. W 2002 roku oddano do użytku gminny stadion sportowy, a w 2008 r. krytą pływalnię. Przy dwóch zespołach szkół wybudowano boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.

     W roku szkolnym 2008/2009 ogólna liczba uczniów w gminie wynosiła 1.923, w tym 1.776 w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Morawica i 157 w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia. Gmina zatrudnia 166 nauczycieli (142,67 etatów):

  • 70 (67,24 etatów) nauczycieli dyplomowanych,
  • 68 (53,16 etatów) nauczycieli mianowanych,
  • 19 (15,22 etatów) nauczycieli kontraktowych,
  • 9 (7,05 etatów) nauczycieli stażystów.

     Taka organizacja sieci szkół na terenie gminy oraz przeprowadzone remonty i inwestycje w latach poprzednich sprawia, że na bieżące koszty utrzymania szkół gmina Morawica wydaje nie więcej niż wynosi subwencja.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

      

     Budżet gminy oraz wydatki na oświatę w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

Rok

Wielkość dochodów

Wielkość wydatków

Wysokość subwencji oświatowej

Wydatki na oświatę

ogółem

inwestycyjne

     1996

8.361.198 zł

8.516.807 zł

2.695.294 zł

3.843.970 zł

576.259 zł

     1997

11.862.211 zł

12.452.740 zł

3.666.672 zł

6.002.147 zł

1.171.114 zł

     1998

15.707.075 zł

16.477.146 zł

4.311.543 zł

6.775.678 zł

1.629.119 zł

     1999

14.772.199 zł

15.912.981 zł

5.211.480 zł

7.709.496 zł

1.803.057 zł

     2000

18.014.099 zł

18.248.631 zł

5.389.992 zł

8.406.475 zł

1.246.393 zł

     2001

19.097.486 zł

18.688.412 zł

7.231.936 zł

8.179.619 zł

413.986 zł

     2002

20.661.321 zł

21.936.761 zł

8.023.740 zł

10.469.638 zł

2.030.638 zł

     2003

24.037.058 zł

24.552.299 zł

8.608.004 zł

10.638.981 zł

1.410.615 zł

     2004

21.302.728 zł

23.372.095 zł

8.582.967 zł

9.783.364 zł

207.456 zł

     2005

30.775.708 zł

31.262.209 zł

8.513.077 zł

9.686.066 zł

4.578 zł

     2006

30.553.206 zł

31.514.876 zł

8.774.396 zł

10.411.830 zł

521.214 zł

     2007

37.869.450 zł

38.720.338 zł

9.334.449 zł

12.472.725 zł

1.325.944 zł

      W 1996 r. dokonano rozbudowy dwóch szkół, wykonano dokumentację na rozbudowę kolejnych dwóch szkół oraz drobne remonty takie jak remont pieca c.o., wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynku oraz wymianę pokrycia budynku szkoły. W 1996 r. rozpoczęto również prace nad budową przedszkola samorządowego. Następne lata to kolejne rozbudowy i nadbudowy budynków szkolnych, prace przy zagospodarowaniu terenu wokół szkół i placówek oświatowych, modernizacje kotłowni węglowych na olejowe, budowa sal gimnastycznych oraz wykonanie instalacji gazowych.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
Rozwiązanie zastosowane w gminie Morawica w dużym stopniu opiera sie na współpracy gminy ze społeczeństwem obywatelskim. Ma to miejsce dzieki powierzeniu zarządzania częścią szkół  stowarzyszeniom utworzonym przez rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek. Gmina część swoich kompetencji przekazała organizacjom pozarządowym.    
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Publiczna sieć oświatowa powinna być tak zorganizowana, by umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Równocześnie powinna gwarantować najwyższą jakość usług edukacyjnych, zapewniać optymalne wykorzystanie bazy i być ekonomicznie uzasadniona. Potrzeby te powinny być ogólnie znane, a zasady ustalania kolejności prowadzenia remontów oparte na wymiernych kryteriach. W podobny sposób należy realizować zadania inwestycyjne. Trzeba zweryfikować Wieloletni Plan Inwestycyjny w zakresie inwestycji oświatowych pod kątem zasadności i kolejności realizacji, a następnie monitorować harmonogram jego realizacji.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych