Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.860
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Oświata
JAROCIN – KREATYWNA SZKOŁ@. Wyposażenie wszystkich szkół z terenu gminy Jarocin w mobilne pracownie komputerowe

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem projektu w jednej szkole było od 15 do 30 komputerów, których wiek wahał się między 4 a 8 lat. Korzystanie ze sprzętu komputerowego było ograniczone tylko i wyłącznie do jednej czy dwóch sal w szkole - pracowni komputerowych. Uczniowie korzystali z komputerów  najczęściej na lekcjach informatyki, rzadziej języków obcych. Ze względu na małą liczbę zestawów komputerowych praca w systemie 1 komputer - 1 uczeń nie zawsze była możliwa. Wówczas korzystanie z platform e-learningowych i e-podręczników oraz przeprowadzanie testów z wykorzystaniem komputerów było praktycznie niemożliwe. Poza tym niewielki odsetek nauczycieli potrafił i chciał prowadzić zajęcia szkolne z wykorzystaniem komputerów.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Etapy wdrożenia:

- przedstawienie założeń projektu przedsięwzięcia Radzie Miejskiej Jarocina,

- powołanie gminnego koordynatora projektu JAROCIN - KREATYWNA SZKOŁ@,

- ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego na zasadzie leasingu operacyjnego, i wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego,

- wyposażanie szkół w mobilne pracownie komputerowe,

- powstanie portalu edukacyjnego Edukreator.pl, który pełni rolę serwisu społecznościowego i informacyjnego,

- przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Gmina Jarocin zakupiła 29 mobilnych pracowni komputerowych (853 przenośne komputery) dla 25 szkół. Z mobilnych pracowni komputerowych korzysta ponad 4300 uczniów oraz  blisko 500 nauczycieli. Obecnie liczba komputerów w jednej placówce wynosi od 30 do 130 komputerów. Liczba uczniów, jaka w przeliczeniu przypada na jeden komputer zmalała z 12 do 4. Średnia wieku sprzętu komputerowego w szkołach z terenu gminy Jarocin nigdy nie będzie tak wysoka, jak przed rozpoczęciem projektu. Bowiem po trzech latach sprzęt będzie odbierany przez firmę, która w ramach wygranego przetargu go dostarczyła. Jej zadaniem będzie utylizacja tego sprzętu. Wówczas gmina będzie mogła na takich samych zasadach zakupić nowy sprzęt. Proporcjonalnie do liczby komputerów w placówce wzrasta też liczba godzin lekcyjnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem komputera. Obecnie nauczyciel każdego przedmiotu może prowadzić lekcje z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość korzystania z komputerów w każdej sali lekcyjnej, a nawet poza budynkiem szkoły.

Projekt jest realizowany w sposób ciągły. Trwa przez cały rok szkolny i we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Jarocin prowadzone są zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych. Realizacji projektu towarzyszą także liczne przedsięwzięcia promocyjne.

Kilkakrotnie odbyły się lekcje pokazowe, które szeroko były relacjonowane w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich (m.in. TVN 24, TVP, Proart, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Głos Wielkopolski, JAPI. Czasopismo Mieszkańców Gminy Jarocin, Gazeta.pl, Onet.pl, WP.pl, PAP). W listopadzie 2010 roku w Jarocinie odbyła się konferencja, poświęcona realizacji projektu JAROCIN - KREATYWNA SZKOŁ@ z udziałem  wiceminister edukacji narodowej i wiceminister infrastruktury.

Projekt JAROCIN - KREATYWNA SZKOŁ@ jest współtworzony przy współpracy Urzędu Miejskiego ze wszystkimi placówkami oświatowymi. Z ramienia urzędu projekt jest realizowany przez gminnego koordynatora. W ramach swoich obowiązków udziela on merytorycznego i technicznego wsparcia nauczycielom, przeprowadza przeglądu sprzętu oraz zgłasza naprawy do dostawcy. Ponadto  zajmuje się prowadzeniem szkoleń, organizowaniem lekcji pokazowych, warsztatów i spotkań z wydawcami multimedialnych zasobów edukacyjnych oraz przedstawicielami branży IT. Koordynator promuje projekt JAROCIN - KREATYWNA SZKOł@ na konferencjach i w prasie oraz prowadzi monitoring i ewaluację projektu. Poza tym współpracował z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jako ekspert programu Szkoła z Klasą 2.0, uczestniczył w konferencjach organizowanych przez CEO oraz Gazetę Wyborczą.

Realizacja projektu JAROCIN - KRETYWNA SZKOŁ@ doskonale wpisuje się w Strategię promocji i komunikacji marketingowej, proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Korzyści dla uczniów:

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych:

- pobudza i motywuje do nauki,

- ułatwia przyswajanie i utrwalanie wiedzy,

- doskonali pamięć i technikę zapamiętywania,

- daje satysfakcję posiadania własnego narzędzia pracy (netbooka),

- stanowi przygotowanie do osiągania lepszych wyników w nauce,

- pozwala w szybki sposób zdobycia potrzebnych informacji, ułatwia komunikację oraz pobudza umiejętność współpracy,

- stanowi bezpieczny i łatwy dostęp do zasobów wiedzy,

- ułatwia start w dorosłe życie i karierę zawodową.

Korzyści dla nauczycieli:

- podniesienie kwalifikacji w zakresie wykorzystywania nowych technologii w procesie kształcenia,

- jednoczesne monitorowanie postępu pracy uczniów,

- możliwość kompleksowego przygotowania materiału do zajęć lekcyjnych,

- wykorzystanie multimediów i innych zasobów cyfrowych oferowanych w materiałach edukacyjnych - np. płyty CD,

- prowadzenie zajęć na poziomie dostosowanym do tempa pracy każdego ucznia,

- dostępność nowych sposobów sprawdzania wiedzy umożliwiających natychmiastowa weryfikację wyników,

- budowanie własnego autorytetu,

- uatrakcyjnianie zajęć dla uczniów.

Korzyści dla szkół:

- realizacja nowej podstawy programowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

- prowadzenie zajęć z różnych przedmiotów z wykorzystaniem komputerów i pakietów edukacyjnych,

- brak konieczności tworzenia osobnej sali lekcyjnej na potrzeby pracowni mobilnej,

- uatrakcyjnienie zajęć i wzrost autorytetu szkoły,

- metodologia nauczania na miarę XXI wieku.

Zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte;

- praca w systemie 1 komputer - 1 uczeń,

-wykorzystanie routerów i połączenia WI-FI umożliwia dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej,

-szybszy, niż dotychczas transfer danych umożliwia bezproblemowe korzystanie z takich zasobów edukacyjnych jak:  oprogramowanie komputerowe, platformy e-learningowe, filmy, animacje, muzyka, testy i sprawdziany, e-podręczniki czy prezentacje multimedialne,

-stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych i aktywnych metod pracy na lekcjach,

- wzrosła atrakcyjność zajęć lekcyjnych, a proces kształcenia jest zindywidualizowany.

Po roku realizacji projektu przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu wykorzystania mobilnych pracowni komputerowych w nauczaniu na wyniki osiągane przez uczniów poszczególnych szkół na sprawdzianie szóstoklasistów.

Sprawdzono jaki wpływ ma ilość dni wykorzystywania pracowni mobilnych przez daną szkołę na wyniki jej uczniów na sprawdzianach po klasie szóstej. Wyniki analizy danych zebranych z 15 szkół podstawowych wykazały, korelację pomiędzy wykorzystaniem komputerów, a rezultatem uczniów na sprawdzianie. 

-uczniowie z 8 szkół, które korzystały z mobilnych pracowni przez więcej niż 50 dni w roku szkolnym  2010/2011 uzyskali lepszy wynik na sprawdzianie, niż w roku ubiegłym.

-uczniowie z 3 szkół, które korzystały z mobilnych pracowni przez więcej niż 50 dni w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali nieznacznie gorszy wynik, niż w roku ubiegłym.

-uczniowie wszystkich 4 szkół, które korzystały z mobilnych pracowni przez mniej niż 50 dni w roku szkolnym 2010/2011 uzyskali gorszy wynik, niż w roku ubiegłym.

Przeprowadzono również ankiety wśród nauczycieli w celu określenia czynników wpływających na wykorzystanie przez nich w pracy komputerów i Internetu. Wyniki tych badań zostaną opublikowane w grudniu br.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszt zakupu netbooków to kwota 1,5 mln złotych. Mobilne pracownie zostały dostarczone na zasadach leasingu operacyjnego. Stosując taki zabieg jarociński samorząd będzie spłacał ich zakup przez trzy lata w kwocie do 500 tys. zł rocznie. Spłata 36 rat rozpoczęła się w styczniu 2011 roku. Po trzech latach firma dostarczająca komputery będzie musiała zająć się utylizacją zużytego i przestarzałego wówczas już sprzętu, a gmina będzie mogła zamówić dostawę nowego. Kalkulacja kosztów  związanych  z zakupem mobilnych pracowni wykazała, że istnieją obszary, w których można z tego powodu uzyskać spore oszczędności, a nawet wymierne korzyści finansowe. Do najistotniejszych należą mniejsze koszty związane z zakupem podręczników do języka angielskiego, gdyż wprowadzono e-podręcznik z j.ang (bezpłatnie w ramach testów).

Zastosowane przez Jarocin rozwiązanie jest bardzo nowatorskie pod względem technologicznym. Obejmuje zasięgiem całą grupę odbiorców usług edukacyjnych włącznie z rodzicami uczniów. Powołany koordynator projektu jako „spinacz" współpracy pomiędzy gminą, szkołami (dyrektorami, nauczycielami), różnymi instytucjami i gremiami jest jednocześnie osobą monitorującą realizację projektu przez  wszystkich jego uczestników oraz prowadzi ewaluację projektu. Jarocin zastosował kompleksowe rozwiązanie problemu dostępu uczniów wszystkich szkół do Internetu i nowoczesnych, mobilnych pracowni komputerowych. Nastąpił znaczący wzrost ilości, zakresu oraz jakości świadczonej usługi edukacyjnej. Prowadzone badania wpływu czasu korzystania przez uczniów z mobilnych pracowni komputerowych na ich wyniki nauczania potwierdzają wpływ wdrożonego rozwiązania na poprawę jakości usługi edukacyjnej.

Zasady równości płci

Praktyka jest zgodna z zasadą równości płci, poprzez powszechny dostęp wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, promuje zrównoważone podejście do obu płci, a jeśli np. więcej jest w zawodzie nauczyciela pań, to praktyka ta nie pogarsza sytuacji w tym obszarze.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Projekt przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie do wspólnych działań wszystkich rodziców do współtworzenia forum, które znajduje się na portalu edukacyjnym, stanowi swoisty dialog pomiędzy szkołą a domem rodzinnym ucznia. 

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Praktyka może być zastosowana w każdej jednostce samorządu terytorialnego.

Wyposażenie wszystkich szkół w mobilne pracownie komputerowe to spora kwota, ale w ramach leasingu operacyjnego praktycznie dostępne rozwiązanie dla każdego samorządu. Stosując taki zabieg samorząd będzie spłacał ich zakup przez kilka lat (np. trzy lata) w rocznych ratach. Po trzech latach firma dostarczająca komputery będzie musiała zająć się utylizacją zużytego i przestarzałego wówczas już sprzętu, a gmina będzie mogła zamówić dostawę nowego sprzętu.

Bariery podczas wdrażania projektu:

- finansowe - brak środków w budżecie gminy na jednorazowy zakup nowoczesnej infrastruktury komputerowej dla wszystkich placówek przy jednoczesnym braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na kompleksowe wyposażenie szkół w nowoczesną infrastrukturę komputerową; konieczna zgoda organu stanowiącego samorządu na zaciągnięcie zobowiązania na zasadach leasingu operacyjnego,

- mentalne kadry kierowniczej szkół i dużej części nauczycieli (niewystarczające przygotowanie nauczycieli do pracy z komputerami i Internetem w systemie 1 komputer - 1 uczeń)

- techniczne - słaba infrastruktura sieciowa (konieczność jej rozbudowy, gniazda LAN, dodatkowe routery); zbyt wolne łącza internetowe w szkołach; konieczność administrowania szkolnymi sieciami komputerowymi - nauczyciel informatyki lub firma zewnętrzna.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich