Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.711
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Wewnątrzszkolny system zaopatrzenia w podręczniki w szkołach powiatu rawickiego

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
System rozwiązuje problem zaopatrzenia i redystrybucji podręczników dla każdego ucznia na każdym poziomie edukacyjnym, niezależnie od kosztów związanych z ceną podręcznika. Wewnątrzszkolny system zaopatrzenia w podręczniki działający w szkołach został przedstawiony na przykładzie Zespołu Szkół Nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
Wdrożenie programu rozpoczęła Rada Pedagogiczna, podejmując decyzję o zestawie podręczników do wszystkich przedmiotów obowiązujących na każdym poziomie edukacyjnym w szkole. Następnie Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała pomysł i udzieliła pożyczki na zakup podręczników. System wprowadzono stopniowo, rozpoczynając od zaopatrzenia w podręczniki I klas. Uczniowie wpłacili połowę ceny kompletu podręczników, drugą połowę pożyczyła Rada Rodziców. W kolejnym roku uczniowie klas II wpłacili do systemu 1/3 wartości kompletu, a klasy I połowę. W roku następnym III klasy wpłacały za wypożyczenie kompletu 1/3 wartości, a klasy I znów połowę. Po trzech latach szkoła dysponowała pełnym zestawem podręczników do wszystkich przedmiotów do procesu dydaktycznego szkoły. Uczeń wypożycza na początku roku szkolnego komplet podręczników do danej klasy i jest zobowiązany do użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

     Uczniowie pierwszych klas wpłacają pieniądze najpóźniej tydzień po przyjęciu ich do szkoły, a II i III klas najpóźniej przed zakończeniem bieżącego roku szkolnego. Uczeń III klasy ma prawo do wypożyczenia (bez żadnych opłat) podręczników obowiązujących w klasach programowo niższych w celu przygotowania się do egzaminu maturalnego. Rodzeństwo ponosi koszt jednego kompletu książek, a uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej są zwolnieni z opłat (decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek ucznia lub rodzica). Podręczniki do nauki języka obcego, który jest kontynuacją nauki z gimnazjum, uczniowie kupują za pośrednictwem szkoły na własność, potrzebny do nauki drugiego jest wypożyczany.

     Inwentaryzacja zasobów Banku odbywa się dwa razy do roku: po wydaniu podręczników i po ich odbiorze. Sprawozdania i ewaluacja działalności Banku są przedstawiane dwa razy w roku Radzie Pedagogicznej i raz w roku Radzie Rodziców. Wpłaty na podręczniki gromadzone są na osobnym koncie szkoły i o ich prawidłowym przeznaczeniu decyduje dyrektor szkoły. Wszelkie nieuregulowane kwestie w sprawach działalności Banku Podręczników podejmuje Rada Pedagogiczna.

     (Regulamin Banku Podręczników przy Zespole Szkół nr 3 - patrz Załączniki)

Rezultaty wdrożenia narzędzia
Stworzenie Banku Podręczników, prowadzonego przez bibliotekę szkolną, umożliwia wyposażenie wszystkich uczniów w książki potrzebne do nauki, pozwala na efektywniejsze korzystanie z nich podczas lekcji, wzbogaca księgozbiór biblioteki o lektury i inne pozycje niezbędne w procesie kształcenia oraz szkołę - w dodatkowe pomoce naukowe i materiały dydaktyczne.

     Rodzice płacą ok. 1/3 wartości podręczników, a w uzasadnionych sytuacją materialną przypadkach nie ponoszą żadnych kosztów. Zysk jednego ucznia w trzyletnim cyklu kształcenia wynosi ok. 500 zł, a nadwyżka środków dla szkoły skalkulowana na 62 uczniów to prawie 9 tys. zł.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Placówka oświatowa nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem podręczników, gdyż jest on finansowany przez uczniów i z rocznej pożyczki Rady Rodziców w wysokości połowy ceny zakupionych książek. Pierwsza pożyczka z Rady Rodziców wynosiła 6 327 zł w pierwszym roku wdrażania systemu, a w drugim roku - 83 zł. Trzeci rok już przyniósł nadwyżkę 8983 zł.

     Nadwyżki finansowe wynikające z różnicy między kosztem zakupu podręczników w danym roku szkolnym, a wpłatami uczniów są przeznaczane w pierwszej kolejności na zakup książek pomocniczych i rozszerzających wiadomości, niezbędnych w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego - są one dostępne dla uczniów w bibliotece szkolnej. Kwotę wpłat uczniów co roku ustala Rada Pedagogiczna na podstawie inwentaryzacji zasobów, potrzeb i cen podręczników. Przewidywane są też kary za zgubienie i zniszczenie książek.

     Koszt kompletu podręczników dla ucznia, w 3-letnim cyklu kształcenia, wynosi ok. 1/3 wartości rynkowej:

  • koszt zestawu zakupionego w księgarni - 803,3 zł
  • wpłata ucznia na BP w cyklu I-III - 310,0 zł
  • zysk ucznia w cyklu I-III - 493 zł

     (Bilans kosztów i zysków na jednego ucznia - patrz Załączniki) 

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
Zakup książek bezpośrednio przez szkołę od wydawnictwa obniża koszty jednostkowe podręcznika, co jest ważne w kalkulacji ceny jednego kompletu dla ucznia. Wydawnictwa bezpłatnie przekazują materiały pomocnicze dla nauczyciela i zestaw pomocy dydaktycznych (plansze, foliogramy). Zakup książek do końca czerwca gwarantuje niższe ceny i możliwość udzielenia przez wydawnictwo rabatu. System najlepiej wprowadzać sukcesywnie, w kolejnych rocznikach uczniów, aby początkowy wkład finansowy był minimalny.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych