Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.869
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Koszaliński system oceny przedszkoli i szkół

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
W Koszalinie po uporządkowaniu sieci szkolnej i zreorganizowaniu finansów oświatowych, w momencie wprowadzenia egzaminów zewnętrznych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które odbywają się na zakończenie nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, postanowiono rozpocząć działania projakościowe. Sytuacja szkół nie była wcale zła, ale 30 procent szkół podstawowych i gimnazjów miało wyniki poniżej średniej krajowej. Koszaliński samorząd postanowił wprowadzić własny, wieloaspektowy system oceny funkcjonowania szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Koszalin. Głównym celem, który chciał osiągnąć samorząd było podniesienie jakości edukacji.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
Rozwiązanie koszalińskie to pierwsze znane nam w Polsce rozwiązanie systemowe dotyczące stałego monitorowania pracy szkół przez JST, którego wyniki są podawane do publicznej wiadomości.

     Prace nad stworzeniem tego systemu rozpoczęły się na początku 2004 roku. Pracownicy Wydziału Edukacji przeprowadzili diagnozę wyników koszalińskich szkół podstawowych i gimnazjów, identyfikując 5 głównych dziedzin życia szkoły, które powinny zostać poddane ocenie:

  • zewnętrzne i wewnętrzne efekty pracy szkoły (wyniki szkół w sprawdzianach i egzaminach, realizacja innowacji i programów autorskich, oferta zajęć pozalekcyjnych, realizacja programów ogólnopolskich i europejskich na terenie szkoły, komputeryzacja placówki, promocja, współpraca z instytucjami w zakresie profilaktyki oraz realizacji procesu dydaktycznego, tzw. imprezy organizowane przez szkołę, sukcesy w skali województwa i kraju),
  • kadra pedagogiczna (poziom wykształcenia, uzyskiwanie coraz wyższych stopni awansu zawodowego, aktywności nauczycieli w zakresie własnego doskonalenia oraz zdobywania certyfikatów egzaminatora, ekspertów i edukatorów),
  • uczniowie (sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych - laureaci i finaliści oraz w dziedzinie sportu i kultury, frekwencja  uczniów w szkole, promocja do następnej klasy, działalność samorządów uczniowskich).
  • rodzice (aktywność rodziców w życiu szkoły),
  • dyrektor - jako menadżer i nauczyciel (aktywność dyrektora w pozyskiwaniu środków, jego współpraca z samorządem i społecznością lokalną).

     Na podstawie zidentyfikowanych obszarów oceny przygotowano szczegółowy regulamin autorskiego systemu badania jakości pracy szkół, który został przedstawiony dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów, aby mogli oni zaopiniować zawarte w nim kryteria. Regulamin (w załączeniu), który wszedł w życie 1 września 2004 roku, objął wszystkie koszalińskie szkoły podstawowe i gimnazja. 8 grudnia 2004 roku w czasie obrad sesji Rady Miejskiej w Koszalinie po raz pierwszy zostały zaprezentowane wyniki I edycji Koszalińskiego Systemu Oceny Szkół i wręczono statuetki oraz nagrody „Lidera Edukacji 2004". W pierwszej połowie 2005 roku zorganizowano spotkania z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów, w czasie których poddano ewaluacji kryteria oceny. Uwzględnione zostały propozycje dyrektorów, prezydenta miasta oraz Wydziału Edukacji. 1 września 2005 roku do systemu zostały włączone wszystkie koszalińskie przedszkola.

     Od roku 2004 ocena jest przeprowadzana corocznie, a wyniki są publikowane w poszczególnych kategoriach co dwa lata. Na przykład - w roku 2004 i 2006  wyłoniono „Lidera edukacji" w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów, a w roku 2005 i 2007 - w kategorii przedszkoli.

     Ocenę przedszkoli i szkół przeprowadza się w okresie od 15 września do 31 października każdego roku, na podstawie ankiety wypełnianej przez dyrektorów szkół w porozumieniu z radą pedagogiczną, która jest weryfikowana przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Wyniki oceny są przedstawiane radnym komisji Edukacji Rady Miasta, a laureaci zostają nagrodzeni przez prezydenta miasta Koszalina: nagrodami finansowymi dla szkoły (na pomoce dydaktyczne) i dyrektora oraz statuetką „Lidera Edukacji".

     Ważnym etapem we wprowadzaniu systemu było przekonanie dyrektorów do zasadności tego mechanizmu. W pierwszym roku funkcjonowania systemu dochodziło do napięć z dyrektorami szkół, którzy nie mogli się pogodzić z niskim miejscem w rankingu. Doświadczenia kilku lat funkcjonowania Koszalińskiego Systemu Oceny Przedszkoli i Szkół wskazują na to, że cykliczna ocena wywołuje już coraz mniej emocji i dyrektorzy szkół zaakceptowali „obecność" corocznej oceny.

Rezultaty wdrożenia narzędzia
Aktualnie na terenie miasta oceną przeprowadzaną przez koszaliński samorząd jest objętych 40 szkół i placówek: 19 przedszkoli, 12 szkół podstawowych i 9 gimnazjów.

     Korzyści płynące z poprawy jakościowej koszalińskiej edukacji odczuwają wszyscy mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości, którzy od wielu lat decydują się na posyłanie swoich dzieci właśnie do koszalińskich szkół.

     Po trzech latach funkcjonowania osiągnięte rezultaty potwierdzają wyniki sprawdzianów i egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, które plasują koszalińskie szkoły podstawowe na I miejscu w województwie zachodniopomorskim i w trójce najlepszych samorządów wśród trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

     Koszalińska oświata została uhonorowanym m.in. tytułami: „Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym 2004", „Samorząd przyjazny szkole uczącej się 2007" przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, „Samorząd na «6» - 2007".

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Koszty poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia to ufundowane przez prezydenta miasta Koszalina nagrody dla Lidera Edukacji - 27.000 lub 54.000  złotych rocznie. Koszty operacyjne obejmują:
  • diagnozę dotychczasowego funkcjonowania szkół - 15 osobodni,
  • przygotowanie koncepcji i regulaminu - 10 osobodni,
  • przeprowadzenie badań, zebranie ankiet, wyłonienie laureatów, przygotowanie prezentacji z komunikacją wyników - 20 osobodni.

     Wielką zaletą tego systemu jest - zdaniem władz lokalnych - to, że przy zaangażowaniu środków finansowym w wysokości od 27.000 zł do 54.000 zł rocznie - z przeznaczeniem na nagrody dla „Liderów Edukacji" - miasto Koszalin stało się wiodącym ośrodkiem edukacyjnym nie tylko województwa zachodniopomorskiego.

Zasady równości płci
Praktyka nie narusza zasad równości płci.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
Rozwiązanie nie przyczynia się bezpośrednio do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
Zainteresowani adaptacją rozwiązania powinni ustalić przede wszystkim atrakcyjną formę nagrodzenia laureatów oceny. Za sukces musi zostać nagrodzona zarówno społeczność lokalna, jak i dyrektor szkoły. Należy pamiętać o jednolitym ocenianiu przedszkoli i szkół, zgodnym z kryteriami zawartymi w regulaminie, by nie narazić się na zarzut stronniczości, który podważyłby wiarygodność oceny. Pytania ankiety muszą być jasno sformułowane, a wypełniający ją dyrektorzy placówek - przeszkoleni. Projekt po pierwszym cyklu należy poddać ewaluacji, dzięki której do systemu można wprowadzić niezbędne zmiany.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych