Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.483.846
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Oświata
Wykorzystanie informacji zwrotnej od klientów, wymiana doświadczeń oraz adaptacja sprawdzonych rozwiązań kluczem do sukcesu edukacyjnego i wychowawczego szkoły

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Niedocenianie przez pracowników szkół, JST i innych branż korzyści, jakie daje wykorzystanie wyników informacji zwrotnej, powoduje, że nie można w pełni  kształtować własnych zachowań, rozwijać i doskonalić warsztatu pracy. Pewne sfery osobowości, zachowanie, stosunek do innych (współpracowników, podwładnych, przełożonych, dzieci) nie są znane. Poznanie samego siebie i uświadomienie sobie własnych słabości, skłonności, przyzwyczajeń, błędów powoduje, iż świadomie można poprawić, to co do tej pory przez nas samych nie było dostrzegane, a co inni doskonale widzieli.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań
Wdrożenie programu poprzedziła diagnoza aktualnej sytuacji dotycząca wykorzystywania informacji zwrotnej w działalności szkolnej. Przeprowadzono szkolenie kadry pedagogicznej oraz innych pracowników szkoły na temat „Znaczenie informacji zwrotnej w procesie nauczania, uczenia się, w codziennym życiu", które miało na celu uświadomienie potrzeby wykorzystywania informacji zwrotnej,  zapoznanie z technikami, sposobami przekazywania i odbierania wiadomości na swój temat i pozwoliło oszacować uczestnikom koszty i korzyści ze stosowania ww. technik. W wyniku przeprowadzonych warsztatów nauczyciele podjęli decyzję o konieczności zastosowania poznanych rozwiązań, aby w ten sposób doskonalić swój warsztat pracy, jak również poprawić działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły. Następnie zorganizowano warsztaty dla nauczycieli „Jak motywować siebie i innych".

     W efekcie przeprowadzonych badań powstał dokument, na bazie którego opracowano program rozwoju placówki uwzględniający propozycje uatrakcyjnienia zajęć, zagospodarowania czasu wolnego uczniów, zabieganie o fundusze zewnętrzne oraz organizację wymiany uczniów i nauczycieli.

Kolejnym etapem było  zastosowanie technik pozyskiwania informacji zwrotnej przez kadrę zarządzającą szkołą. Stworzono warunki techniczne do stosowania poznanych technik (możliwość wykorzystania kamery, ksero, udostępnienie przykładowych narzędzi) i umożliwiono nieskrępowane, anonimowe wyrażenia swoich uwag i pomysłów. Uruchomienie tych działań było możliwe po znalezieniu funduszy na ich realizację. Pozyskano dodatkowe środki pozostające w dyspozycji gminy i pomoc pracowników samorządu w przygotowywaniu wniosków. W szkole powołano zespoły robocze do realizacji poszczególnych działań. Zaangażowano uczniów, nauczycieli do znalezienia na własna rękę szkół partnerskich. Ogłoszono deklarację współpracy w międzynarodowej bazie - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - programu Comenius. Nawiązano współpracę i zorganizowano wymianę zagraniczną, polegającą na realizacji wspólnych przedsięwzięć (udział uczniów w zimowiskach, letniskach).
Rezultaty wdrożenia narzędzia
Pozyskano fundusze na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół z ministerialnego programu wyrównywania szans edukacyjnych, programu dofinansowania wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci, od sponsorów. Równolegle były organizowane cykliczne spotkania z nauczycielami, młodzieżą służące pogłębianiu zainteresowań i pobudzeniu chęci działania, wymianie informacji, poprawie motywacji uczniów i nauczycieli do pracy.

     Szkoła utrzymuje stały kontakt z placówkami, które wprowadziły podobne rozwiązania. Rezultaty wprowadzonego rozwiązania są promowane w lokalnej prasie, na spotkaniach z przedstawicielami administracji oświatowej, na spotkaniach z mieszkańcami.

     Do współpracy zagranicznej oprócz nauczycieli zaangażowano również uczniów, rodziców, przedstawicieli Rad Rodziców, przedstawicieli samorządu lokalnego. Nauczyciele i uczniowie wyjeżdżają do szkół partnerskich, prowadzą zajęcia z mieszanymi grupami uczniów z polski i kraju docelowego. Wspólnie organizowane są międzynarodowe zimowiska, letniska. Uczniowie, nauczyciele prowadzą korespondencję e-mailową.

     Projekt, który został zapoczątkowany spontanicznie, przyczynił się do rozwoju szkoły. Uczniowie są dumni z osiąganych wyników potwierdzonych na sprawdzianach organizownych przez niezależne instytucje egzaminacyjne. Wzrosła motywacja do nauki, nauczyciele z entuzjazmem wykonują swoją pracę, są kreatywni, zmotywowani, ogólnie zadowoleni. Gmina Brzozów przyjęła zasadę, że promuje szkoły, dyrektorów i nauczycieli wdrażających nowatorskie rozwiązania, dlatego rozwiązanie otrzymało od samorządu wsparcie merytoryczne, finansowe i organizacyjne.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

     Koszty poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia obejmują szkolenia pracowników (na temat roli i znaczenia informacji zwrotnej, motywacji):

  • 2 warsztaty - 1000 zł,
  • materiały piśmiennicze, tonery, taśmy wideo - 500 zł,
  • pobyt uczniów i nauczycieli z zagranicy na zimowisku - 1500 zł,
  • pobytu uczniów i nauczycieli z zagranicy na letnisku - 1500 zł.

     Koszt organizacji konferencji nauczycieli z zagranicy - spotkanie w Polsce - wyniósł 3000 zł (pozostałe koszty finansowane w ramach Comeniusa, nauczyciele z zagranicy pokrywali koszty pobytu w Polsce z funduszy swoich Agencji Narodowych).
Koszt przejazdu na zagraniczne praktyki pedagogiczne (5 uczniów i 3 nauczycieli) - 1000 zł (pobyt uczniów i nauczycieli pokrywa organizator), a koszt zorganizowania praktyki pedagogicznej dla 5 uczniów i 3 nauczycieli w Polsce - 1500 zł.

Zasady równości płci
Projekt nie narusza zasad równości płci.
Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim
Praktyka pośrednio przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, dzięki oddolnemu nawiązywaniu współpracy zagranicznej z placówkami szkolnymi w innych krajach, w którą zaangażowani są nauczyciele, rodzice, przedstawiciele Rad Rodziców i samorządu lokalnego.
Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją
Chcącym zaadaptować to rozwiązanie proponuje się rozpoczęcie działań od analizy poziomu wiedzy na temat znaczenia informacji zwrotnej i sposobów jej wykorzystania w działalności edukacyjnej szkoły. Najlepszym momentem jest początek roku szkolnego. Należy wybrać odpowiednich edukatorów do prowadzenia szkoleń. O zamiarze  rozpoczęcia działań powinni być poinformowani wszyscy zainteresowani (nauczyciele, uczniowie, inni pracownicy, rodzice, władze samorządowe).

     Do pozyskiwania środków należy włączyć rodziców, radnych, powołać zespół, który będzie pisał wnioski o dofinansowanie projektu (w zespole nie powinno zabraknąć dyrekcji szkoły). Ewaluacja działań powinna być prosta, bez zbędnej biurokracji i skuteczna (rozmowy, obserwacja, wywiady). Warto powołać kilkuosobowy zespół odpowiedzialny za ewaluację i monitorowanie działań, który przygotuje końcowy raport.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych