Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.740
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Nowatorska metoda usług opiekuńczych jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych na terenie Gminy Kramsk

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Zmiany w tradycyjnym modelu rodziny, niski status ekonomiczny seniorów oraz zwiększający się udział osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni lat wymógł wzrost zapotrzebowania na terenie Gminy Kramsk na pomoc w formie usług opiekuńczych. Do kwietnia 2012 roku usługi opiekuńcze świadczone były przez zatrudnione w GOPS w Kramsku opiekunki. 15 opiekunek, które kwalifikacje opiekuna osób starszych i chorych zdobyły podczas kursu zorganizowanego przez GOPS, pod swoją opieka ma około 60 podopiecznych. Podkreślić należy, że jest to jedna z nielicznych gmin na terenie powiatu konińskiego, która realizuje formę pomocy nad osobą starszą na tak dużą skalę.

Kompleksowa realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych przez te pracownice przyczyniła się do podniesienia standardu życia tychże osób. Na uwagę zasługuje fakt, iż w Kramsku zatrudnione są także osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie upoważniające do świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dokonując rachunku ekonomicznego okazało się, że racjonalnym byłoby powołanie spółdzielni socjalnej, która przejęłaby od GOPS świadczenie usług opiekuńczych. Poza tym, utworzenie spółdzielni socjalnej miało również wpływ na zaktywizowanie osób starszych, jak i bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Zyskały również uznanie i podziw społeczności lokalnej za realizowanie wyżej wymienionej pomocy.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Do kwietnia 2012 roku usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki zatrudnione w GOPS w Kramsku. Szukając optymalizacji kosztów, a jednocześnie dążąc do uaktywnienia osób bezrobotnych, w Gminie Kramsk powstała Spółdzielnia Socjalna. Zauważyć należy, że Spółdzielnia Socjalna w Kramsku jest jedną z nielicznych spółdzielni założonych przez dwa podmioty prawne, tj. Gminę Kramsk oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kramsk. Spółdzielnia aktywnie współpracuje z różnymi podmiotami i organizacjami między innymi ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu.

W spółdzielni „Razem do sukcesu" z Kramska zatrudnionych jest obecnie 20 osób, wszystkie osoby spełniają ustawowe kryteria zatrudnienia w spółdzielni socjalnej. Po spełnieniu ustawowych  warunków dotychczasowe opiekunki, które już posiadały wiedzę i doświadczenie w pracy z podopiecznymi zostały zatrudnione w Spółdzielni. Osoby te sprawują opiekę nad około 50 - 60 podopiecznymi. W zakresie ustalenia kręgu osób - podopiecznych, Spółdzielnia ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kramsku. Wśród opiekunek jest także osoba posiadająca specjalistyczne wykształcenie w zakresie opieki nad osobami z upośledzeniem umysłowym.

Osoby zatrudnione w Spółdzielni mają indywidualnie określany czas pracy tak, by zapewnić wszystkim podopiecznym właściwą opiekę przez cały tydzień.

Na założenie Spółdzielni oraz uruchomienie świadczenia przez nią usług pozyskano środki zarówno z budżetu gminy, jak i z funduszy zewnętrznych. GOPS przystąpił do projektu „Wspólna praca Nas wzbogaca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.

Przekazanie usług opiekuńczych w drodze przetargu, który wygrała Spółdzielnia przyniosło efekt ekonomiczny. Ze środków budżetu gminy wydatkowano mniej, utrzymując najwyższe standardy ich świadczenia.

Podkreślić należy wielkie zaangażowanie w funkcjonowanie spółdzielni osób ją prowadzących, jak również w niej zatrudnionych. Właściwa organizacja pracy, pozyskiwanie nowych kontraktów oraz poszerzanie katalogu oferowanych usług powoduje, iż kondycja finansowa z optymizmem pozwala patrzeć na kolejne lata jej funkcjonowania.

Poza główną sferą jej działania, pozostaje jeszcze inna działalność. Spółdzielnia Socjalna otrzymała od Gminy Kramsk w użyczenie pomieszczenia po zlikwidowanej przez gminę stołówce, w której prowadzi kuchnię. Pomieszczenia kuchenne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt gastronomiczny, który zakupiony został przy pomocy środków pozyskanych z PO KL Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. W ramach swojej działalności Spółdzielnia prowadzi stołówkę dla dzieci ze szkoły w Kramsku, na zasadzie cateringu dostarcza posiłki do pozostałych placówek oświatowych. Usługowa działalność gastronomiczna świadczona jest także dla podmiotów zewnętrznych. zainteresowanie tymi usługami jest bardzo duże. Spółdzielnia wyposażona została w samochód, którym zapewnia dowóz przygotowanych posiłków. Wszystkie osoby zatrudnione to kobiety, zatem stanowisko kierowcy, także piastuje kobieta, jest nie tylko kierowcą, ale odpowiada także za zaopatrzenie w odpowiednie produkty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku prowadzi znacznie szerszą działalność niż to wynika z obowiązku ustawowego. Na ukończeniu są prace przygotowawcze zmierzające do uruchomienia przy GOPS w Kramsku Centrum Wolontariatu. Gmina posiada już przygotowane projekty uchwał, a ich podjęcie nastąpi w najbliższym czasie. GOPS zgromadził już osoby chętne do działania w ramach wolontariatu. Oficjalne uruchomienie Centrum nastąpi niebawem.

We współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk przygotowano również projekt skierowany do uczniów - 18 uczniów z gminy Kramsk miało okazję skorzystać z tzw. „zielonej szkoły".

Opisana przez wnioskodawcę praktyka jest nowatorską i realizowana jest wzorcowo.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu" oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku zyskały uznanie władz samorządowych oraz aprobatę środowiska lokalnego ze względu na mniejsze nakłady środków na zabezpieczenie usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy w porównaniu do kosztów umieszczenia podopiecznego w placówce całodobowej opieki.

W ramach projektu systemowego realizowanego przez GOPS w Kramsku  na przełomie lat 2008/2012 przeszkolono 28 osób bezrobotnych w zakresie opieki nad osobą starszą w miejscu zamieszkania.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmniejszył liczbę osób zatrudnionych

 w instytucji na rzecz zatrudnienia opiekunek środowiskowych w spółdzielni socjalnej.

Na wsparciu w formie usług opiekuńczych do grudnia 2012 roku skorzystało 51 osób starszych przewlekle chorych, samotnych oraz 6 osób z zaburzeniami psychicznymi

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszty poniesione w związane z realizacją przedsięwzięcia to:

Koszt zlecenia usług opiekuńczych - 254.734,00zł

Dofinansowanie w ramach projektu „Wspólna praca Nas wzbogaca!" - 136.000,00zł

Dotacja z budżetu Gminy Kramsk - 100.000,00zł

Koszt szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL - 49.140,00zł

Nakład czasu pracy:

Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych 22.706

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku w 2012 roku dzięki reorganizacji usług opiekuńczych na terenie gminy wydatkował kwotę 50.193,00 złotych mniej w stosunku do roku poprzedzającego. Zaznaczyć należy, że w kalkulacji przyjęto, że do kwietnia 2012 roku poniesiono wydatki na zatrudnione w Ośrodku opiekunki, a od maja 2012 roku usługi te były zlecone spółdzielni socjalnej.

W pierwszym kwartale roku 2013 roku GOPS w Kramsku wydatkował o 6.285,50 złotych mniej niż w pierwszym kwartale roku 2012 roku.

Prognozując aktualny rok kwota zmniejszenia wydatków na realizację usług opiekuńczych wyniesie 25.142,00 złotych.

Zasady równości płci

Projekt nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn w przedstawionym projekcie. Pomoc społeczna jest dziedziną, w której na równi swą służbę pełnią zarówno kobiety jak i mężczyźni. Pomimo tego, ze obecnie w spółdzielni zatrudnione są tylko kobiety, droga do zatrudnienia dla mężczyzn nie jest zamknięta.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Przede wszystkim podkreślić należy, że dla prawidłowej realizacji projektu konieczne jest współpracowanie z osobami, które zatrudnione w spółdzielni socjalnej będą świadczyć usługi opiekuńcze. Osoby te muszą być świadome tego, że to ich indywidualne zaangażowanie w prace na rzecz spółdzielni jest podstawą osiągnięcia sukcesu. Odnosi się to nie tylko do spółdzielni, jako podmiotu funkcjonującego w obrocie gospodarczym i dającym im zatrudnienie, ale przede wszystkim przekłada się na osobisty sukces osób zatrudnionych w spółdzielni. Z bezrobotnych stają się osobami aktywnymi zawodowo, których praca przynosi wymierne korzyści dla innych osób.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Instytucja chcąca replikować projekt prezentowany przez Gminę Kramsk powinna zwrócić uwagę na każdym etapie wdrażania projektu. Na etapie planowana pracownicy socjalni musza przeprowadzić prawidłową diagnozę lokalnego środowiska i dzięki temu możliwe będzie dokładne rozeznanie potrzeb i zaplanowanie w budżecie jednostki środków finansowych na zabezpieczenie pomocy w formie usług opiekuńczych. W fazie realizacji projektu mogą pojawić się różne problemy np. podstawową trudnością realizacji przedsięwzięcia może być fakt braku przygotowania zawodowego i indywidualnych predyspozycji do zawodu opiekunki środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego należy wcześniej zadbać o przygotowanie odpowiedniej kadry. Podczas realizacji projektu należy zadbać o właściwe monitorowanie projektu. Usługi opiekuńcze powinny być  monitorowane comiesięcznie na spotkaniach wszystkich opiekunek domowych. Na bieżąco należy rozwiązywać problemy i szukać nowych, lepszych rozwiązań. Sposobem na ewaluację wyżej wymienionego przedsięwzięcia są coroczne kursy opieki nad osobą starszą lub chorą w domu w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szkolenia pracowników w ramach reintegracji zawodowej prowadzone w spółdzielni socjalnej.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich