Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.737
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Nowatorska metoda usług opiekuńczych jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych na terenie Gminy Kramsk

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


W ostatnich latach postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Osoby w podeszłym wieku stają się jednym z głównych klientów obszaru pomocy społecznej. Jedną z form udzielanego wsparcia są usługi opiekuńcze. Pomoc ta skierowana jest do osób starszych, które ze względu na swój wiek oraz stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie zaspokajać podstawowych i niezbędnych potrzeb. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania beneficjenta skoncentrowane są na stworzeniu adekwatnych warunków sanitarno-higienicznych, pielęgnacji, wsparciu w wprowadzeniu gospodarstwa domowego oraz stworzeniu możliwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich. W perspektywie dłuższego czasu przyczynia się to do zapobiegania umieszczeniu takich osób w placówkach całodobowej opieki.

Do 2011 roku GOPS w Kramsku zajmował się bezpośrednio realizacją tejże formy pomocy. W roku 2011 podjęto pierwsze działania zmierzające do zoptymalizowania świadczenia usług opiekuńczych. W ramach projektu systemowego współfinansowanego przez EFS zorganizowano kurs opieki nad chorym i osobą starszą w domu. W efekcie tego szkolenia, w GOPS zatrudniono 15 opiekunek domowych, które świadczyły pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorców. Zatrudniono również koordynatora, który zajmował się szczegółową diagnozą środowisk i zapotrzebowaniem na w/w pomoc. Wszystkie koszty związane z zatrudnieniem koordynatora i opiekunek oraz świadczeniem przez nie usług ponosiła gmina. Kolejny krok poczyniono w czerwcu 2011 roku. Na wspólnym spotkaniu przedstawicieli Gminy Kramsk, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu zapadła decyzja o przystąpieniu GOPS w Kramsku do projektu „Wspólna praca Nas wzbogaca" w ramach PO KL Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, którego celem było założenie spółdzielni socjalnej na terenie Gminy Kramsk.

Od 2 maja 2012 roku Spółdzielnia socjalna „Razem do sukcesu" rozpoczęła swoją działalność przede wszystkim w zakresie usług opiekuńczych nad osobą straszą, przewlekle chorą, samotną oraz osobą z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te zlecane są przez GOPS na podstawie przetargu.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-28

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Kramsk
Powiat:  koniński
Województwo:  wielkopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Jednostka wdrażająca:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  Chopina 12
Wirtyna internetowa:  www.kramsk.pl
Adres e@mail:  opskramsk@pomost.poznan.pl
Liczba mieszkańców:  10.768
Osoby kontaktowe:  Andżelika Łoś
 kierownik GOPS
 tel. 63 246 21 39

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich