Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.842
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Organizacja zajęć rehabilitacji środowiskowej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kieleckiego oraz świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

PCPR w Kielcach od 2009 r. realizuje projekt „Równi lecz różni". Z uwagi na ograniczony dostęp osób niepełnosprawnych do usług rehabilitacyjnych w 2009 r. wprowadzono zajęcia rehabilitacji stacjonarnej dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kieleckiego. Taka forma rehabilitacji cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podczas rekrutacji okazało się jednak, że istnieje duże grono osób nie mających możliwości dojazdu na zajęcia, a nawet odizolowanych od świata zewnętrznego. Odpowiedzią na zgłaszane problemy było zorganizowanie rehabilitacji środowiskowej prowadzonej w domu beneficjenta. Z czasem okazało się, że  część osób objętych rehabilitacją potrzebuje nie tylko pomocy rehabilitanta. Beneficjenci potrzebowali kogoś takiego, kto umożliwiłby im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym lub stał się „pomostem" między nimi a światem zewnętrznym. Podjęte działania miały na celu poprawę sytuacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych jak również powrót do aktywnego życia w społeczeństwie. W tym celu dodatkowo uruchomiono usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Zarówno rehabilitacja środowiskowa jak i usługi asystenckie są usługami nieczęsto świadczonymi przez powiaty. Usług asystenckich nie należy mylić z usługami opiekuńczymi. Asystent nie pomaga w pracach domowych, nie robi zakupów itp. Celem Asystenta jest pomoc osobie niepełnosprawnej głównie w zakresie przeciwdziałania jej wykluczeniu społecznemu, umożliwienie osobie niepełnosprawnej udział w życiu lokalnym oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych czy sądowych. Przy doborze pracowników szczególna uwagę zwracano na ich wykształcenie (wymóg wykształcenia humanistycznego) oraz predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobą niepełnosprawną.

Rehabilitacja środowiskowa - schemat działania

 • Rozpoznanie potrzeb
 • Zaplanowanie działań
 • Pozyskanie środków finansowych
 • Przeprowadzenie konkursu na świadczenie usług rehabilitacji środowiskowej
 • Monitoring działań, ponowne badanie zapotrzebowania, poszerzenie liczby beneficjentów

Początkowo PCPR  zaplanowało realizację rehabilitacji stacjonarnej a zadanie to zlecono wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej. Realizatorem rehabilitacji zostało Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) z siedzibą w Kielcach. Stowarzyszenie posiadało wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny salę oraz zatrudniało wykwalifikowanych fizjoterapeutów i rehabilitantów. Współpracując z organizacją wyłoniono grupę, którą następnie objęto przedmiotowym wsparciem. Podczas rekrutacji zauważono konieczność rozszerzenia zakresu działań o rehabilitację świadczoną w domu.  Pisząc wniosek aplikujący o środki na realizację projektu w roku kolejnym (projekt współfinansowany ze środków unijnych) uwzględniono przeprowadzenie rehabilitacji domowej dla min. 40 osób  w wymiarze 1500 godzin. Uwzględniono również koszty zakupu przenośnego sprzętu rehabilitacyjnego. W celu wyłonienia osób najbardziej potrzebujących tego typu rehabilitacji poproszono miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej o pomoc w wytypowaniu grupy. Ze względów organizacyjnych oraz ograniczone środki finansowe zdecydowano się przeprowadzić rehabilitację na terenie 9 gmin w okresie kwiecień - listopad 2010 r. Warunkiem zakwalifikowania do rehabilitacji było m.in. dostarczenie zaświadczenia od lekarza-specjalisty o braku przeciwwskazań do rehabilitacji w warunkach domowych. Przeprowadzono konkurs na wyłonienie realizatora zadania, które wygrało Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Kielcach. Stowarzyszenie zatrudniło na podstawie umów-zleceń 6 rehabilitantów dojeżdżających do klientów. Aby poprawić jakość świadczonych usług PCPR w Kielcach zakupiło: Aplikator - mata + poduszkę Viofor, elektrostymulator, lampę Bioptron, jednokanałowy aparat
do elektrostymulacji, laser i aplikator laserowy, składane stoły do masażu. Sprzęt ten został bezpłatnie przekazany Stowarzyszeniu. Realizacja zadania monitorowana była poprzez comiesięczne sprawozdania, zbiorcze zestawienia godzin na każdego uczestnika na koniec miesiąca i ogółem, karty czasu pracy rehabilitanta oraz karty oceny stanu funkcjonalnego uczestnika rehabilitacji określające również ilość i rodzaj zabiegów. Z uwagi na pozytywne rezultaty przedsięwzięcia postanowiono przeznaczyć większe środki finansowe na realizację rehabilitacji w roku następnym. Pozwoliło to
na zwiększenie liczby osób korzystających z omawianej pomocy. Podobnie jak w roku poprzednim przeprowadzono konkurs na wyłonienie realizatora zadania. Ponownie zlecono rehabilitację stowarzyszeniu, z którym współpracowaliśmy przez 2 lata. Forma monitoringu pozostała taka sama. Zaplanowano przeprowadzenie rehabilitacji dla 84 osób niepełnosprawnych średnio po 25 godzin
na uczestnika. Wsparciem objęto 11 gmin Powiatu Kieleckiego.

Usługi asystenckie - schemat działania

 • 1) Rozpoznanie potrzeb
 • 2) Zaplanowanie działań
 • 3) Pozyskanie środków finansowych
 • 4) Zatrudnienie pierwszych Asystentów
 • 5) Opracowanie regulaminu korzystania z usług
 • 6) Monitoring działań, ponowne badanie zapotrzebowania, poszerzenie liczby beneficjentów, zatrudnienie kolejnych Asystentów

W PCPR w Kielcach zatrudniony jest konsultant-doradca ds. osób niepełnosprawnych, którego zadaniem jest m.in. rekrutacja osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu. W 2010 r. w związku z zaplanowaną rehabilitacja środowiskową pracownik jednostki przygotowywał dokumenty przystąpienia do projektu w domu osoby niepełnosprawnej. Podczas wizyt sygnalizowana była potrzeba świadczenia usług o charakterze zbliżonym do usług opiekuńczych. Po przeanalizowaniu budżetu projektu postanowiono poprosić instytucję pośredniczącą o wprowadzenie zmiany do projektu pozwalającej na wykorzystanie zaoszczędzonych środków na stworzenie dwóch dodatkowych etatów: Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Po uzyskaniu zgody zatrudniono dwie osoby świadczące usługi asystenckie dla dwóch beneficjentów objętych rehabilitacją środowiskową. Osoby zatrudnione zostały zobligowane do ukończenia kursu Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Stworzono dokumenty, które stały się  podstawą pracy asystentów. Bazę stanowił Regulamin korzystania z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, w którym zawarty był zakres zadań asystenta, godziny pracy oraz inne informacje niezbędne do jasnych zasad współpracy między nim a beneficjentem. Dodatkowo beneficjenci chętni do korzystania z usług asystenckich wypełniają wniosek zgłoszeniowy, w którym zawarte są informacje na temat ich danych personalnych, stopnia i rodzaju niepełnosprawności, problemów wynikających ze schorzenia, zgłaszanego zakresu zadań oraz czasu pracy.  Wniosek ten zawiera również oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz przyjmowania pomocy na jego zasadach. Wniosek zgłoszeniowy podpisują zarówno osoby niepełnosprawne (bądź opiekunowie) jak i Asystenci, jest on formą omówienia zakresu i zasad działania przy obopólnej zgodzie. Z uwagi na powodzenie wprowadzonych pilotażowo działań zdecydowano się na kontynuacje usług asystenckich w większym zakresie. Na 2011 r. zaplanowano zatrudnić Asystentów Osoby Niepełnosprawnej na umowę-zlecenie. W tym celu w PCPR w Kielcach zgłoszono ofertę pracy na powyższe stanowiska. W wymaganiach zawarto wyższe wykształcenie o profilu humanistycznym (psychologia, politologia, pedagogika) oraz ukończony kurs Asystenta. Z uwagi, że zawód ten nie jest popularny nie było osób spełniających łącznie postawione warunki. Przy współpracy  z Powiatowym Urzędem Pracy przeszkolono grupę osób spełniających warunki pod kątem wykształcenia. Spośród ofert nadesłanych wyłoniono osoby, które przeszły wstępną rekrutację przez psychologa pod kątem  predyspozycji osobowościowych oraz motywacji do podjęcia pracy.  Grupa 12-osobowa uczestniczyła w bezpłatnym kursie zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. W czerwcu 2011 r. zatrudniono 7 asystentów, którzy swymi usługami objęli 14 osób. Zaplanowano 800 godzin usług. Asystenci pracują w oparciu o dokumenty stworzone w roku poprzednim. Asystenci zostali objęci kontrolą przez koordynatora ds. usług asystenckich.  Są zobligowani do comiesięcznego rozliczania przepracowanych godzin. Dodatkową formą monitoringu pracy Asystentów będą dwie superwizje przeprowadzone przez psychologa-specjalistę. Ponadto w miarę konieczności (problemów w relacjach z podopiecznymi) asystenci mogą korzystać  z pomocy psychologa oraz uczestniczyć w organizowanych grupach wsparcia.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Poniesione nakłady finansowe pozwoliły objąć wsparciem 126 osób niepełnosprawnych (rehabilitacja środowiskowa) w tym 14 osób, które skorzystały z usług asystenckich. Realizacja programu przyczyniła się do poprawy sytuacji zdrowotnej oraz pozwoliła na zwiększenie samodzielności oraz umożliwiła osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Koszty poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia.

 • Rehabilitacja środowiskowa:
 • 2010 r. - 1500 godzin x 60 zł.= 90000 zł.

Zakup przenośnego sprzętu rehabilitacyjnego - 13 005,01 zł.

 • 2011 r. - 2100 godzin x 80 zł. = 168000 zł.
 • 2) Usługi asystenckie:
 • 2010 r. - miesięczny koszt utrzymania dwóch dodatkowych stanowisk pracy - około 4 600 zł.
 • 2011 r. - miesięczny koszt utrzymania stanowiska koordynatora ds. usług asystenckich - ok. 2 400 zł.

- 800 godzin x 55zł. = 44 000 zł.

Do tego dochodzą koszty wynajmu pomieszczeń oraz organizacji miejsc pracy (proporcjonalnie do innych zadań). Praktyka jest współfinansowana ze środków EFS.

Zasady równości płci

Praktyka nie narusza równości szans kobiet i mężczyzn. Dobór beneficjentów zapewniał równy udział osób obojga płci do projektu. Jeżeli chodzi o pracowników, przy realizacji praktyki zatrudniano głównie kobiety, wynika to jednak z faktu, że zawód asystenta cieszył się zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony kobiet.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Przy realizacji praktyki powiat współpracuje z  Kieleckim Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) z siedzibą w Kielcach. Współpraca nie obejmowała jedynie zlecenia zadania do realizacji ale obejmowała również proces rekrutacji beneficjentów, w tym dotarcia do osób najbardziej potrzebujących. W trakcie realizacji praktyki stowarzyszeniu nieodpłatnie przekazano sprzęt do rehabilitacji środowiskowej.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

- z uwagi na ograniczone środki własne realizacja praktyki (zwłaszcza usług asystenckich) musi być powiązana z pozyskaniem środków zewnętrznych;

- grupę beneficjentów należy tak dobrać by nie pokrywała się ona z osobami uprawnionymi do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych z NFZ;

- warto współpracować z innymi podmiotami (współpraca z PUP, z OPS-ami, organizacją pozarządową);

- z uwagi na grupę beneficjentów oraz cele pracy asystentów szczególną uwagę należy poświęcić procedurze naboru pracowników;

- dobrych rozwiązaniem jest zatrudnianie osób na umowy cywilnoprawne o świadczenie usług (efektywne rozliczenie czasu pracy, elastyczny czas pracy, możliwość dopasowania się do potrzeb beneficjenta);

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich