Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.583.830
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Powiat pilski Kontrakty pielęgniarskie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Domy Pomocy Społecznej  Powiatu Pilskiego do 2008 r. nie miały możliwości organizowania usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów finansowanych ze środków NFZ w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarki zatrudniane były na etatach w DPS i finansowane z budżetu powiatu. Nie rozwiązany był problem fachowego nadzoru nad praktykami pielęgniarek pracujących w DPS oraz ich rozwoju zawodowego. Powodowało to, iż koszty opieki pielęgniarskiej ponosili mieszkańcy i ich rodziny oraz samorządy lub budżet państwa, mimo, że mieszkańcy byli i są płatnikami składki zdrowotnej mając gwarantowane konstytucyjnie powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Z jednej strony rosło niezadowolenie pielęgniarek z warunków wynagradzania w DPS, a z drugiej pojawiały się pretensje samorządów lokalnych i rodzin mieszkańców dotyczące obowiązku zapewnienia określonego zakresu usług medycznych gwarantowanych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Zaproponowano pielęgniarkom pracującym w pięciu domach pomocy społecznej rozwiązanie w postaci zawierania kontraktów usług pielęgniarskich z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pielęgniarki same zdecydowały o formie kontraktu: grupowej praktyce pielęgniarskiej, indywidualnej praktyce pielęgniarskiej czy też praktyce pielęgniarskiej jako spółce cywilnej. Dopuszczalna była też forma podpisania kontraktu przez DPS z NZOZ-em świadczącym usługi pielęgniarskie. Obecnie pielęgniarki na kontraktach pracują w czterech domach pomocy społecznej, a w jednym w ramach kontraktu zawartego z NZOZ, całkowicie rozwiązując problem finansowania opieki pielęgniarskiej.Czynności przygotowawcze do wdrożenia nowych zasad  pracy pielęgniarek w domach pomocy społecznej wymagały podjęcia następujących  działań:

 • Ø przekonania potencjalnych świadczeniodawców do tego typu działalności,
 • Ø konieczności podjęcia działalności gospodarczej przez pielęgniarki,
 • Ø poznania zasad funkcjonowania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • Ø przekonania o słuszności tego typu działań samorządu zawodowego pielęgniarek,
 • Ø spełnienia przez każdy DPS wymogów koniecznych dla praktyk zawodów medycznych, określonych przez NFZ,
 • Ø przeprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz domów pomocy społecznej, koniecznych w związku z nową sytuacją pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi,
 • Ø ustalenia zasad współpracy z jednostkami służby zdrowia, określeniem roli pielęgniarek współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia w pracy z Zespołem Terapeutyczno Opiekuńczym w danej jednostce,
 • Ø ustalenia zasad współpracy w zakresie realizacji zaleceń lekarskich, zaopatrzenia w leki i środki medyczne,
 • Ø wyjaśniania różnicy zdań wśród załogi spowodowane zmianami, jakie powoduje wdrożenie nowego systemu pracy, systemu wynagradzania, a także pojawienie się nowych pracowników przejmujących określone zadania związane z kontraktami, a nie będących pracownikami DPS.

Wdrożenie powyższego rozwiązania odbywało się poprzez rozmowy z pracującymi na etatach w DPS pielęgniarkami na temat zasad ich przyszłej pracy (w ramach kontraktu z NFZ) w placówce. Rozmowy dotyczyły takich aspektów jak:

 • * warunków wymaganych od NFZ w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej,
 • * zasad i procedur składania wniosków o zawarcie kontraktu, wymaganych kwalifikacji zawodowych, wymogów lokalowych i sprzętowych,
 • * zasad finansowania świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • * dostępności i organizacji świadczeń,
 • * realizacji opieki w ramach tzw. Indywidualnego Planu Opieki (wsparcia),
 • * wykazu czynności zgodnych z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • * określenia limitu punktów przeznaczonych na realizację zadań.

Możliwość kontraktowania usług w domach pomocy społecznej uzależniona była od wypracowanego consensusu z dyrektorami placówek, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile, z przedstawicielami NFZ oraz zarządem Powiatu.

W dalszym etapie wdrażania rozwiązań motywowano pielęgniarki do podjęcia i ukończenia  kursu kwalifikacyjnego i sporządzenia indywidualnego planu opieki, który dałby podstawy do zakontraktowania usług podstawowej opieki  zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ.

Rezultaty wdrożenia narzędzia

Z wdrożonego rozwiązania skorzystali wszyscy mieszkańcy pięciu domów pomocy społecznej Powiatu Pilskiego, tj. 405 osób, poprzez wzrost jakości usług pielęgniarskich (potrójna kontrola: NFZ, mieszkaniec i dyrektor placówki) oraz możliwość wyboru pielęgniarki. Skorzystał budżet placówki (możliwość przeznaczenia oszczędności na inne cele, przede wszystkim podwyżka płac pozostałego personelu DPS - na poziomie 15% skali roku, 315 osób) i budżet Powiatu. Skorzystały też pielęgniarki, zwłaszcza te, które świadczą usługi w ramach kontraktu z NFZ (25 osób), ponieważ ich zarobki wzrosły o 200% lub 300% w zależności od formy świadczonych usług (indywidualne i  grupowe praktyki pielęgniarskie lub praca w ramach NZOZ). Korzyścią wynikającą z nowej formy pracy jest zwiększenie atrakcyjności domów pomocy społecznej jako jednostek, w których nowy system jest wdrażany. Rozwiązanie problemu usług zdrowotnych gwarantowanych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez współpracę z lekarzami rodzinnymi i specjalistami, nadzór nad praktykami pielęgniarskimi oraz permanentne podnoszenie kwalifikacji zawodowych  pielęgniarek gwarantuje wzrost jakości świadczonych usług.

Efektem realizacji całego przedsięwzięcia jest powstanie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich świadczących usługi pielęgniarskie w domach pomocy społecznej. Możliwe jest też zawarcie umowy na świadczenie usług pielęgniarskich z podmiotem zewnętrznym jakim może być NZOZ mający podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Nakłady finansowe na wdrożenie systemu:

 • - przebudowa gabinetu pielęgniarskiego w DPS w Pile w celu dostosowania do wymogów NFZ wyniosło w kwocie ok. 3.950,00 zł
 • - przygotowanie gabinetów pielęgniarskich w pozostałych DPS ok. 4.000,00 zł
 • - koszty administracyjne związane z wdrożeniem systemu ok. 1500,00 zł.

Ogółem koszty wdrożenia systemu wyniosły ok. 9.500,00 zł.

Nakłady niefinansowe - zaangażowanie zarządu Powiatu, aby rozwiązać z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron sprawę niskich zarobków personelu zatrudnionego w domach pomocy społecznej, w tym personelu pielęgniarskiego.

Zasady równości płci

W tym przypadku, ze względu na jego specyfikę, zasada równości nie ma zastosowania.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

W tym przypadku podstawą przygotowania wdrożenia rozwiązania był dialog. Odbywał się on pomiędzy przedstawicielami władzy publicznej (zarząd powiatu) a reprezentacją grupy zawodowej (pielęgniarki). Dialog był podstawowym środkiem zmierzającym do osiągnięcia celu, tj. zapewnie podopiecznym DPS niezbędnej, stałej opieki pielęgniarskiej. Dzięki wspólnym staraniom samorządów terytorialnych (duża rola Powiatu Pilskiego), samorządów zawodowych (Izby Pielęgniarek i Położnych) we współpracy z MPiPS, komisją ds. rodziny Senatu RP i NFZ opracowano zasady finansowania przez NFZ systemu opieki pielęgniarskiej pod nazwą „pielęgniarska opieka podstawowa - forma zadaniowa".

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

Praktyka do zastosowania przez jednostki samorządowe: powiaty i miasta na prawach powiatu.

 • Ø Zalecenia odnośnie założeń, planowania i budżetowania przedsięwzięcia: zabezpieczenie funduszy na ewentualne przygotowanie gabinetów pielęgniarskich do wymogów NFZ;
 • Ø Zalecenia odnośnie fazy realizacyjnej (np. trudności w trakcie wdrożenia, inne obserwacje): przełamanie barier mentalnych przed nowymi rozwiązaniami, duży opór wśród personelu zarządzającego domami pomocy społecznej;
 • Ø Zalecenia odnośnie sposobu monitorowania i ewaluacji projektu: monitorowanie i ewaluacja na bieżąco, ankietowanie i rozmowy z mieszkańcami co do jakości świadczonych usług.

 

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych