Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.915
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Kompleksowy system poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem
Po utworzeniu powiatu i decentralizacji zadań opieki społecznej stwierdzono, że na terenie powiatu złotoryjskiego nie działa, poza dwoma specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, żadna specjalistyczna placówka zajmująca się problematyką osób niepełnosprawnych, a w szczególności kwestią rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zdecydowano się na kompleksowe podejście do problemu. Dzięki środkom PFRON, będącym w dyspozycji Starosty, rozpoczęto realizację takich zadań jak: zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz likwidacja barier architektonicznych czy uczestnictwo w turnusach. Realizacja programu jest ściśle powiązana ze „Strategią Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego", Planem Rozwoju Lokalnego, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz z Powiatowym Programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

     Zadania i usługi związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych podzielone pomiędzy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo, były świadczone w różnych budynkach. W roku 2003 przeniesiono je wszystkie do PCPR-u, za wyjątkiem nielicznych załatwianych w PUP, dzięki temu zainteresowane osoby są obsługiwane w jednym miejscu, pomimo tego, że nadal realizują je różne instytucje.

     W 2003 r. powstał Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) dla 25 uczestników z dwóch gmin w Świerzawie, dzięki czemu powstało 10 nowych etatów. Rok później utworzono drugi Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotoryi dla 25 uczestników. W 2004 roku rozpoczął też działalność pierwszy na Dolnym Śląsku i największy w Polsce Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Świerzawie dla 66 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zakład z 90 nowymi miejscami pracy powstał dzięki budowie nowego i modernizacji starych budynków. W 2006 r. z kolei uruchomiono Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi, który prowadzi działalność konsultacyjno-doradczą i poradniczą dla osób niepełnosprawnych; udziela darmowych porad prawniczych i psychologicznych dla mieszkańców powiatu, wydaje informatory o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, a także dla pracodawców. W Ośrodku znalazły zatrudnienie dwie niepełnosprawne osoby.

     Oprócz tego placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze otrzymały 8 nowych busów i dwa autobusy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych, utworzono ponad 150 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (ze środków pozyskanych w drodze konkursów),  przeprowadzono szkolenia dla 60 pracowników z OPS-ów, PCPR-u, Urzędów Gmin i starostwa na temat pracy z niepełnosprawnym klientem oraz kursy nauki języka migowego. Zwiększono dostępność do usług rehabilitacyjnych w szpitalu powiatowym - rozszerzono o 20 procent bazę Oddziału Rehabilitacji dzięki zwiększonemu kontraktowi z NFZ.

     W roku 2007 uruchomiono trzeci na terenie powiatu złotoryjskiego warsztat terapii zajęciowej oraz podjęto prace nad wspólnym projektem z partnerem niemieckim, dotyczącym przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, przede wszystkim osób upośledzonych umysłowo. Od 2006 roku trwają prace nad rozpoczęciem inwestycji pod nazwą „Centrum Rehabilitacyjno Medyczne" przy SP ZOZ Złotoryja. Sfinansowano już projekt budowlany i studium wykonalności budowy.

     Wspólnie z kadrą naukową z Akademii Medycznej we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 2007 r. przeprowadzono dogłębne badania na temat realizacji projektu pod nazwą „Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych klientów w powiecie złotoryjskim".

Rezultaty wdrożenia narzędzia

     Dzięki kompleksowemu podejściu do problematyki wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych przełamano w świadomości ludzkiej stereotypy na ich temat w środowisku lokalnym, ale również wśród nich samych. Udało się „wyrwać" te osoby z domów, co było szczególnie trudne w środowisku wiejskim. Zwiększyła się liczba osób niepełnosprawnych korzystających z turnusów rehabilitacyjnych z 40 w 1999 r. do 400 w 2007 r. Turnusy są dofinansowane w ramach środków dostępnych w PCPR-ze.

     Dzięki realizacji programu został zamknięty cykl rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W każdym stanie zdrowia oraz na każdym etapie życia w wieku aktywności zawodowej osoba niepełnosprawna ma możliwość podjęcia zatrudnienia. Na przestrzeni lat 2003-2006 utworzono ponad 200 miejsc pracy dla niepełnosprawnych w powiecie zagrożonym strukturalnym bezrobociem. Są to stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, ale również dla osób nimi zajmujących się. Wysoka jakość szeroko pojętych usług świadczonych osobom niepełnosprawnym sprawiła, że dziedzina ta stała się niejako specjalnością powiatu złotoryjskiego w regionie. Osoby niepełnosprawne mają pełny dostęp do informacji. Dzięki utworzeniu Ośrodka Informacji dla Niepełnosprawnych, który de facto pełni rolę biura obsługi klienta, osoba niepełnosprawna uzyskuje pełną informację, gdzie i do kogo należy się udać, i może skorzystać z  darmowych usług prawniczych i psychologicznych.

     Podejście do osoby niepełnosprawnej nie jest realizacją tylko i wyłącznie zadań statutowych czy ustawowych, ale stało się niejako jednym z elementów misji powiatu złotoryjskiego. Największym sukcesem działania samorządu powiatowego była przede wszystkim zmiana stanowiska decydentów oraz mieszkańców powiatu w stosunku do problematyki osób niepełnosprawnych. Powiat złotoryjski jest powiatem w większości wiejskim, a mentalność ludzi jest inna od ludzi z dużych miast. Realizacja programu była możliwa dzięki partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, kościołem, innymi samorządami oraz przedsiębiorcami i związkami pracodawców.

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu
Koszty finansowe:
  • utworzenie WTZ Świerzawa - 300 tys. zł (roczna działalność - 400 tys. zł)
  • utworzenie WTZ Złotoryja - 450 tys. zł (roczna działalność - 400 tys. zł)
  • utworzenie ZAZ Świerzawa - 3 mln. zł  (roczna działalność - 1,2 mln. zł)
  • utworzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - 150 tys. zł (roczna działalność - 70 tys. zł)
  • utworzenie 150 stanowisk pracy - ponad 1 mln zł
  • zakup środków transportu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych 1,2 mln. zł
  • szkolenie dla 60 pracowników pracujących z niepełnosprawnym klientem 300 tys. zł
  • realizacja projektu „Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego" - 600 tys. zł
  • projekt budowlany i studium wykonalności „Centrum Rehabilitacyjno Medyczna" przy SP ZOZ Złotoryja - 300 tys. zł

     W latach 2004-2007 pozyskano ponad 10 mln złotych ze źródeł zewnętrznych  (PFRON - „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, SPO RZL działanie 1.4 EFS) na realizację programu. Powiat poniósł koszty w wysokości ok. 1 mln. zł.

Zalecenia dla instytucji zainteresowanych replikacją

     Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać zainteresowany replikacją tego rozwiązania na swoim terenie jest przeprowadzenie dogłębnych i szczegółowych badań populacji osób niepełnosprawnych (z wykorzystaniem środków zewnętrznych), a następnie uruchomić punkt informacji i rozpocząć kampanię informacyjną. Przy projektowaniu działań należy uwzględniać wszystkie podmioty życia społecznego: samorząd, organizacje pozarządowe, pracodawców, kościół itp. Ważne jest znalezienie różnych funduszy, nie tylko unijnych, na realizację zadań, aby zaangażować jak najmniej własnych środków. Lepiej stawiać nowe, parterowe budynki niż adaptować stare pomieszczenia.

     Największy problem przy realizacji projektu polegał na braku partnerów w organizacjach pozarządowych. W pewnym momencie powiat sam musiał zainicjować zawiązanie się fundacji. Obecnie działają już prężnie 3 organizacje non-profit, które realizują działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z samorządami gminnymi i innymi instytucjami możliwe było utworzenie ZAZ-u oraz WTZ-u, a także realizacja projektu „Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego" (skuteczność działań ankieterów).

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych