Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.147
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Kształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych u beneficjentów pomocy społecznej w mieście Włocławku

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Program jest kompilacją wielu działań, projektów oraz statutowych zadań MOPR, a jego oryginalność polega na kompleksowym ujęciu aktywizacji lokalnej, wykorzystującym metodę Centrum Aktywności Lokalnej (CAL).

Podstawą wszelkich podejmowanych działań było przygotowanie „Mapy zasobów i potrzeb”, czyli poznanie sił tkwiących w środowisku oraz konkretnych problemów danej społeczności lokalnej. Realizację programu aktywizacji mieszkańców Włocławka zagrożonych wykluczeniem społecznym rozpoczęto w marcu 2006 roku od podwyższenia kompetencji terenowych pracowników socjalnych i liderów organizacji pomocowych, którzy zostali merytorycznie przygotowani do mobilizowania mieszkańców miast do samoorganizacji i aktywnych działań we własnym zakresie.

W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął działalność wolontaryjną. W Ośrodku Centrum Wolontariatu zarejestrowano kilkadziesiąt osób (uczniów, studentów, dorosłych). Zrealizowano wiele projektów socjalnych, które gwarantują usystematyzowaną pracę zespołu skupionego wokół poszukiwania rozwiązań określonego problemu społecznego. Są wśród nich projekty partnerskie, długofalowe, akcyjne, informacyjno–edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej. Kolejnym sposobem mobilizowania ludzi do działania było inicjowanie grup samopomocowych. Innym sposobem skutecznego oddziaływania na rodzinę i środowisko jest wykorzystanie w pracy socjalnej potencjału zespołu interdyscyplinarnego, złożonego z pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli policji.

Doświadczenia i rozwiązania przyjęte w pracy metodą CAL posłużyły do opracowania dwóch programów systemowych - „Aktywna Integracja” oraz „Uwierzyć w siebie”. Kolejnym etapem budowy systemu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych zagrożeniem społecznym było utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

Program pozwolił na stworzenie kompleksowego systemu aktywizacji społecznej i zawodowej świadczeniobiorców pomocy społecznej w mieście oraz podniesienie ich jakości dzięki m.in. poprawie skuteczności świadczenia pomocy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Osoby objęte programami socjalnymi i samopomocowymi stanowią 21% wszystkich świadczeniobiorców pomocy społecznej. W latach 2006-2008 252 osoby zawarły kontrakty socjalne, 148 osób ukończyło szkolenia podnoszące kompetencje życiowe oraz umiejętności zawodowe. Programami pomocowymi i grupami samopomocowymi objęto ponad 3 tysiące osób. Spadła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 9565 w 2006 r. do 7905 w 2008 r., a liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 19739 w 2006 r. do 16350 w 2008 r.

Koszt wszystkich przedsięwzięć podjętych w tym czasie to 2 606 029 zł (w tym środki UE, od sponsorów i państwa stanowiły 2 228 426 zł).

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-10-05
Data aktualizacji:  2011-02-25

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Włocławek
Województwo:  kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy i Poczta:  87-800 Włocławek
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ulica:  ul. Kościuszki 26
Wirtyna internetowa:  www.wloclawek.pl; www.mopr.wloclawek.pl
Liczba mieszkańców:  115.818
Osoby kontaktowe:  Marek Osmulski
 starszy specjalista pracy socjalnej
 tel. 54 411 63 11
 e@mail: analizy@mopr.wloclawek.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych