Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.555.528
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Program pomocy dla mieszkańców budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 realizowany przez MOPS w Oświęcimiu

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Ten nowatorski i skuteczny projekt zakładał reintegrację 24 mieszkańców budynku przy ulicy Leszczyńskiej 2, którzy byli zagrożeni wykluczeniem społecznym, uzależnieni od alkoholu, długotrwale bezrobotni, ze znacznymi deficytami umiejętności społecznych.

Celem programu, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – Dział Pomocy Środowiskowej – Mieszkania Chronione, było udzielenie kompleksowej pomocy tym osobom i zmotywowanie ich do podjęcia działań na rzecz poprawy swojego funkcjonowania oraz ponowne włączenie ich do życia w społeczności lokalnej.

Realizację programu rozpoczęto od podjęcia uchwały RM w styczniu 2008 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2008. Następnie wydelegowano 3 pracowników MOPS, którzy nawiązali kontakt z mieszkańcami oraz ustalili zasady współpracy. Ich intensywna praca skłoniła bezrobotnych z budynku przy ulicy Leszczyńskiej do prac porządkowych i remontowych budynku pod nadzorem instruktorów. Ze względu na zły stan techniczny nieruchomości prace te trwały kilka miesięcy.

Po oddaniu 7 pomieszczeń o charakterze mieszkań chronionych, uruchomiono biuro działu Pomocy Środowiskowej – Mieszkania Chronione, w którym pracownicy MOPS pełnią dyżury. Równocześnie mieszkańcami zajął się terapeuta ds. uzależnień, konsultant ds. bezrobocia, powstała Grupa Samopomocowa, a nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym zaczęli czuwać na podstawie umów cywilno-prawnych funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz policjanci (nawiązano intensywną współpracę z Komendą Powiatową Policji). W grudniu 2008 roku uczestnicy zorganizowali wspólnie pierwszą Wigilię, dla niektórych była to pierwsza od lat wieczerza z gronie bliskich i sąsiadów. Realizację programu wspierało wiele instytucji, jednostek, organizacji oraz firm prywatnych.

MOPS podjął współpracę z 5 innymi osobami z terenu miasta zagrożonymi wykluczeniem i zawarł z nimi 17 kontraktów socjalnych na 987 godzin pracy przy remoncie – jedna z nich otrzymała mieszkanie chronione przy ul. Leszczyńskiej. W rezultacie tego programu poprawiły się warunki mieszkaniowe beneficjentów, ich aktywność społeczna i zawodowa, 4 osoby podjęły terapię odwykową, 4 zostały skierowane do prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego i prac społecznie użytecznych.


Koszty projektu, całkowicie sfinansowanego przez UM, to 203 609 zł.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-30
Data aktualizacji:  2011-02-24

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Oświęcim
Województwo:  małopolskie
Kod pocztowy i Poczta:  32-600 Oświęcim
Jednostka wdrażająca:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Jana III Sobieskiego 15 b
Telefon:  32 745 33 91
Wirtyna internetowa:  http://www.mops-oswiecim.pl
Adres e@mail:  mops.biuro@oswiecim.biz
Liczba mieszkańców:  40.419
Osoby kontaktowe:  Marzena Nawracaj
 starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
 tel. 33 488 63 89 , 32 745 33 91
 e@mail: marzena.nawracaj@poczta.fm

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych