Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.864
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Pomoc społeczna
Komplementarność usług jako metoda wprowadzania jakościowych zmian zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej mieszkańców

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Praktyka uszczelniła system zabezpieczenia społecznego w mieście. Na poziomie samorządu gminnego skoordynowano realizację świadczeń społecznych tak, aby różne źródła finansowania ustawowych zadań nie doprowadziły do powielania form pomocy i zbędnych wydatków związanych z obsługą. Odbyło się to m.in. dzięki włączeniu wszystkich jednostek pomocowych w struktury organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. W oparciu o Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2005–2010 rozwinięto dotychczasową działalność oraz zrealizowano projekty wprowadzające nowe formy usług, a także rozbudowano infrastrukturę socjalną

Polityka społeczna prowadzona przez gminę Aleksandrów Łódzki jest ukierunkowana na stosowanie rozwiązań kompleksowych. Priorytetami są: rozwój wysokiej jakości usług społecznych przez inwestowanie w profesjonalną kadrę i infrastrukturę działalności pomocowej, integracja przez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę położenia materialnego i wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych.

 

W mieście działa, włączone w struktury organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych, na które składa się noclegownia dla bezdomnych, jadłodajnia, hostel dla matek z dziećmi i osób chroniących się przed przemocą, Dom Dziennego Pobytu „Wrzos” dla osób starszych i schorowanych, Klub Integracji Społecznej oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy i Osób w Kryzysie.

 

Inne instytucje pomocy społecznej to Klub Mieszkańców „Pabianicka 83” na osiedlu domków socjalnych, który prowadzi reintegrację społeczną bezdomnych przez samopomocowe grupy wsparcia czy zajęcia psychoedukacyjne, oraz Środowiskowy Dom Samopomocy - ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który jest inicjatorem takich wydarzeń jak np. Jesienne Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Przez Dziurkę od Klucza” (w załączeniu).

 

Dział Pomocy Środowiskowej OPS organizuje ponadto imprezy integracyjne, okolicznościowe, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, a świetlice środowiskowe prowadzą programy wyrównujące szansy edukacyjne dzieci. Promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości odbywa się dzięki projektowi współfinansowanemu z EFS – „Nowe perspektywy”.

 

Efektem programu jest poprawa efektywności, dostępności i skuteczności świadczeń. Każdy klient OPS jest kompleksowo obsłużony w jednym miejscu i otrzymuje różnorodne formy wsparcia. Łączenie budżetów oraz formalne zobowiązanie do wspólnego świadczenia usług prowadzi do racjonalnego wydatkowania pieniędzy publicznych.

Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2009-09-30
Data aktualizacji:  2011-02-21

Typ jednostki:  gmina wiejska
Miejscowość:  Aleksandrów Łódzki
Powiat:  łódzki
Województwo:  łódzkie
Kod pocztowy i Poczta:  95-070 Aleksandrów Łódzki
Jednostka wdrażająca:  Ośrodek Pomocy Społecznej
Ulica:  ul. Piotrkowska 4/6
Wirtyna internetowa:  www.aleksandrowlodzki.pl
Liczba mieszkańców:  27.147
Osoby kontaktowe:  Iwona Dąbek
 p.o. Kierownik MOPS
 tel. 42 276 43 85, 42 712 16 11
 e@mail: mops-al@wp.pl

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych