Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)
Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
SMUP
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.549.788
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.


 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Powołanie Spółki z udziałem 100% Gminy Miejskiej Biała Podlaska pod firmą "Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o."

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.


Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej jako samodzielny podmiot gospodarczy prawa handlowego został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 października 2007 r. pod nr KRS: 0000290902. Spółka została utworzona w dniu 01 października  2007 r. w wyniku realizacji uchwały numer VII/28/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska / Akt Notarialny Rep. A nr 6260/2007/. Do spółki gmina wniosła aportem nieruchomości zabudowane /lokale mieszkalne i użytkowe/ oraz niezabudowane o uregulowanym stanie prawnym / około 90% zasobu gminnego/  Za wyborem takiego rozwiązania przemawiały głównie:

-aktualny stan prawny, który uniemożliwiał prowadzenie działalności w formie zakładu budżetowego/ustawa o gospodarce komunalnej ,ustawa o finansach publicznych/

- możliwość świadczenia przez spółkę usług wykraczających poza sferę użyteczności publicznej /np. zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, specjalnymi itp. /

- możliwość świadczenia usług poza granicami miasta

- dochodowość świadczonych  usług

- możliwość przejęcia działalności miasta w zakresie budownictwa komunalnego i socjalnego przy jednoczesnej możliwości absorpcji środków zewnętrznych czy preferencyjnych kredytów

- konieczność pozostawienia przychodów z gospodarki nieruchomościami /również z gospodarki mieszkaniowej/ w tym segmencie zadań gminy tak by służyły głównie odbudowie zasobu mieszkaniowego gminy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62 327 000 zł. Przedmiotem podstawowym działalności Spółki jest obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółka może nabywać budynki i lokale, prowadzić remonty i modernizacje dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, wynajmować lokale użytkowe oraz prowadzić inną działalność z zakresu zadań własnych Gminy Miejskiej określoną w akcie założycielskim, łącznie z komunalnym budownictwem mieszkaniowym. Od 1 stycznia 2011 r. działalność Spółki została rozszerzona o zarządzanie targowiskami miejskimi oraz konserwacje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i utrzymaniu nawierzchni dróg miejskich wraz z malowaniem pasów i znaków drogowych poziomych.  Od 1 listopada 2012 r. Spółka prowadzi „Dom wycieczkowy" z bufetem na 40 miejsc noclegowych. Spółka w okresie swojego istnienia poczyniła znaczne inwestycje w zakresie modernizacji i powiększenia istniejącego zasobu mieszkaniowego. Godnym uwagi jest oddanie do użytku w 2012 r. pierwszego z czterech budynków mieszkalnych o 63 lokalach. W dniu 21 marca 2013 r. Zarząd  Spółki z Zarządem Województwa Lubelskiego podpisał dwie umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dwóch projektów „Rewitalizacja centrum Miasta" na łączną kwotę 6 500 000 zł.  Całkowity koszt inwestycji, która Spółka już realizuje wynosi 15 000 000 zł. Pewnymi ograniczeniami w przedstawianym projekcie jest to, że aktualnie obowiązujące ustawodawstwo bądź  jego interpretacja wyklucza tego typu spółki z pomocy państwa przy budownictwie komunalnym, oraz obowiązujące nadal czynsze regulowana. Tym niemniej projekt godny naśladowania dla innych samorządów, chociażby dlatego, że realizacja tak dużych inwestycji, oraz zarządzanie  gminnym zasobem mieszkaniowym gminy odbywa się bez kosztowego udziału miasta.
Metryka praktyki
Data wprowadzenia do BDP:  2013-06-27

Typ jednostki:  gmina miejska
Miejscowość:  Biała Podlaska
Powiat:  bialski
Województwo:  lubelskie
Kod pocztowy i Poczta:  
Liczba mieszkańców:  0

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja   :.

 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
(gminach i powiatach)
 Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich