Strona główna
Usługi społeczne
» Kultura
» Pomoc społeczna
» Oświata
» Ochrona zdrowia
» Sport i rekreacja
Usługi techniczne
Rozwój instytucjonalny
Efektywność energetyczna
Współpraca JST-NGO
Współpraca między JST
Dialog społeczny
Mapa Praktyk
Inne bazy danych
Publikacje i dokumenty
Portal jst.org.pl

1.335.035
gości odwiedziło nas
od 1 kwietnia 2008 r.

 Usługi społeczne : Ochrona zdrowia
Miejski Program Promocji Zdrowia w Legionowie

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.


Opis sytuacji przed wdrożeniem

Mieszkańcy Legionowa zgłaszali potrzeby dotyczące ochrony zdrowia takie jak: podniesienie poziomu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (aktualizacji zdobytej wiedzy oraz praktyczne doskonalenie umiejętności w ratowaniu życia), zapobieganie wystąpienia zachorowań na grypę oraz powikłań pogrypowych, które są bezpośrednim zagrożeniem życia dla osób powyżej 65 r.ż., wyrównania szans w życiu społecznym, przeciwdziałania dyskryminacji ludzi upośledzonych, integracji społecznej ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, poprawy jakości życia diabetyków (edukacja zdrowotna, integracja), zapewnienie krwi wszystkim potrzebującym, popularyzowanie wiedzy dotyczącej racjonalnego odżywiania, wczesnej diagnostyki, terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz rehabilitacji dzieci z problemami rozwojowymi. Dla mieszkańców ważne było także zapobieganie przed zachorowaniami na raka szyjki macicy wśród kobiet, zwiększenie dostępności dla kobiet do badań profilaktycznych, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, zapewnienie seniorom łatwego i szybkiego dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także podniesienie powszechnej wiedzy na temat chorób nowotworowych u dzieci oraz poprawy ich rozpoznawania we wczesnych stadiach.

Opis ogólnego podejścia i szczegółowych zadań

Corocznie od 7 lat w Legionowie podczas styczniowej Rady Miasta jest uchwalany Miejski Program Promocji Zdrowia, który jest wcześniej dokładnie analizowany przez członków Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych RM Legionowo. Na podstawie uchwalonego MPPZ ogłaszany jest konkurs dla realizatorów programów zdrowotnych. Wyłaniani są oni podczas posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez zarządzenie prezydenta miasta. W jej skład wchodzą przedstawiciele gminy (zastępca prezydenta, sekretarz miasta, skarbnik), naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych oraz radni RM Legionowo.

Koordynatorem programu jest Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo, który wraz z pozostałymi pracownikami, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, pracownikami placówek oświatowych realizuje program.

Wprowadzenie programu następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (w załączeniu). Do włączenia się do prac nad projektem Miejskiego Programu Promocji Zdrowia oraz do zgłaszania opinii na temat projektu zapraszani są wszyscy mieszkańcy miasta. Mogą oni zgłaszać uwagi, wnioski i sugestie dotyczące projektu programu anonimowo na piśmie do specjalnej skrzynki wystawionej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo lub na adres e-mail: zdrowie1@um.legionowo.pl. Po zebraniu uwag i wniosków w sprawie projektu konsultowanego dokumentu zorganizowane są też spotkania z mieszkańcami miasta oraz pracownikami Urzędu Miasta Legionowo odpowiedzialnymi za realizację zadania

Unikalność i nowatorstwo tego rozwiązania polega właśnie na wdrażaniu i dostosowaniu programów zdrowotnych do potrzeb mieszkańców miasta, wśród których przeprowadzane są corocznie konsultacje społeczne. Dodatkowo każdy program podlega ewaluacji skuteczności i efektywności realizowanych zadań. Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji wprowadzane są zmiany mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta.

MPPZ obejmuje:

 1. Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów legionowskich szkół oraz dorosłych mieszkańców miasta,
 2. Koordynowanie otwartych akcji poboru krwi,
 3. Aktywizację społeczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia dla osób niedowidzących, niewidomych oraz chorych na cukrzycę,
 4. Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów legionowskich szkół,
 5. Objęcie najmłodszych mieszkańców miasta wczesna diagnostyką i ćwiczeniami rehabilitacyjnymi,
 6. Zapewnienie czterolatkom bezpłatnych profilaktycznych badań diagnostycznych,
 7. Wprowadzenie dla dziewczynek bezpłatnych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy,
 8. Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych dla kobiet zagrożonych bądź dotkniętych nowotworem piersi,
 9. Zapewnienie seniorom miasta bezpłatnych szczepień przeciwko grypie oraz zwiększenie dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich,
 10. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej propagującej zdrowy styl życia,
 11. Organizację przedsięwzięć mających na celu promowanie zachowań prozdrowotnych - imprez prozdrowotnych ( Legionowskie Targi Zdrowia), zakup plakatów i sprzętu medycznego.
Rezultaty wdrożenia narzędzia

Co roku ok. 8000 osób korzysta z proponowanych programów i działań zdrowotnych. Efektem wdrożenie MPPZ jest: zwiększenie dostępności do wczesnej diagnostyki, terapii zaburzeń rozwojowych oraz rehabilitacji dzieci z problemami rozwojowymi (co roku ok. 130 dzieci), zapobieganie i zmniejszanie ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy (bezpłatne szczepienia dla 13-latek - 90 w 2009 r., 138 - w 2010 r.), zwiększenie dostępności dla kobiet do badań profilaktycznych, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka i zmniejszenie umieralności na nowotwory piersi (z usługi skorzystało ponad 200 mieszkanek), łatwy i szybki dostęp osób powyżej 50 roku życia do specjalistycznych konsultacji medycznych i badań diagnostycznych (ponad 250 mieszkańców), zwiększenie dostępu do badań przesiewowych wśród 4-letnich dzieci (z badań skorzystało 563 dzieci), podniesienie poziomu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (co roku przeszkolonych jest ponad 50 dorosłych i ponad 200 uczniów), zmniejszenie zachorowań na grypę (z bezpłatnych badań korzysta ponad 600 osób powyżej 65 r.ż), wyrównanie szans w życiu społecznym, przeciwdziałanie dyskryminacji ludzi upośledzonych, integracja społeczna osób niepełnosprawnych, poprawa jakości życia diabetyków (co roku z programów korzysta ponad 150 mieszkańców), zapewnienie krwi najbardziej potrzebującym oraz prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży na temat krwiodawstwa (w 2009 roku pozyskano ponad 100 000 ml krwi od 260 honorowych dawców), a także popularyzowanie i podniesienie poziomu wiedzy na temat odżywiania (z programu skorzystało ponad 4000 uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników sklepików szkolnych).

Oszacowanie nakładów poniesionych na realizacje projektu

Źródłem finansowania zadań MPPZ są środki finansowe budżetu gminy zgromadzone na Funduszu Programu Polityki Zdrowotnej. Koszty poniesione na realizację programów i zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2009 r. to 192 703,18 zł, a w 2010 r. - 272 790 zł.

Zasady równości płci

Projekt nie narusza zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim

Projekt ten wpisuje się doskonale w działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego dzięki wykorzystaniu aktywności mieszkańców i instytucji, zastosowaniu szerokich konsultacji społecznych i budowaniu Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na zapotrzebowanie mieszkańców miasta, a także realizacji MPPZ przez wielu partnerów, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

.:   Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki   :.

Wsparcie udzielone
przez Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
Związek
Miast Polskich
Związek
Gmin Wiejskich RP
Związek
Powiatów Polskich
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych